talk without thinking

listen to the pronunciation of talk without thinking
İngilizce - Türkçe
ağzına geleni söylemek
talk without thinking

  Heceleme

  talk with·out think·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  tôk wîdhaut thîngkîng

  Telaffuz

  /ˈtôk wəᴛʜˈout ˈᴛʜəɴɢkəɴɢ/ /ˈtɔːk wɪðˈaʊt ˈθɪŋkɪŋ/

  Günün kelimesi

  intercostal