stupid; resembling an ass

listen to the pronunciation of stupid; resembling an ass
İngilizce - Türkçe

stupid; resembling an ass teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

asinine
{s} ahmakça
asinine
inatçı
asinine
saçma
asinine
aptalca
asinine
eşek
asinine
{s} eşekçe (Argo)
asinine
eşekçe
asinine
{s} eşek (Argo)
İngilizce - İngilizce
{s} asinine
stupid; resembling an ass