sow the wind and to reap the whirlwind

listen to the pronunciation of sow the wind and to reap the whirlwind
İngilizce - İngilizce
start something small and end up with a major result
sow the wind and to reap the whirlwind

  Heceleme

  sow the wind and to reap the whirl·wind

  Türkçe nasıl söylenir

  sau dhi waynd ınd tı rip dhi hwırlwînd

  Telaffuz

  /ˈsou ᴛʜē ˈwīnd ənd tə ˈrēp ᴛʜē ˈhwərlˌwənd/ /ˈsaʊ ðiː ˈwaɪnd ənd tə ˈriːp ðiː ˈhwɜrlˌwɪnd/

  Günün kelimesi

  gargoyle