softness, ripeness, maturity

listen to the pronunciation of softness, ripeness, maturity
İngilizce - Türkçe

softness, ripeness, maturity teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

mellowness
olgunluk
mellowness
hoşgörü
mellowness
{i} yumuşaklık
mellowness
{i} tatlılık
İngilizce - İngilizce
{n} mellowness
softness, ripeness, maturity