short form bill of lading

listen to the pronunciation of short form bill of lading
İngilizce - Türkçe
kısa konşimento
short form bill of lading

  Heceleme

  Short form bill of lad·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  şôrt fôrm bîl ıv leydîng

  Telaffuz

  /ˈsʜôrt ˈfôrm ˈbəl əv ˈlādəɴɢ/ /ˈʃɔːrt ˈfɔːrm ˈbɪl əv ˈleɪdɪŋ/