zamanla

listen to the pronunciation of zamanla
Турецкий язык - Английский Язык
in time

In time, you will understand. - Zamanla anlayacaksın.

A novelty wears off in time. - Bir yenilik zamanla yok olur.

over time

At first, we weren't familiar at all. Over time we got to know each other. - İlk başta birbirimizi hiç tanımıyorduk. Zamanla birbirimizi tanıdık.

Over time, things only got worse. - Zamanla, şartlar yalnızca kötüleşti.

with time

With time, everything will become clear. - Zamanla her şey açığa kavuşacak.

Murder, rape, and torture are atrocities associated with times of war. - Cinayet, tecavüz ve işkence savaş zamanlarıyla ilişkili vahşetlerdir.

in due course
as the time went by
in the course of events
with the lapse of time
squareness
(Bilgisayar) schedule

Our website is offline for scheduled maintenance. - Web sayfamız zamanlanmış bakım nedeniyle çevrimdışıdır.

l can schedule my sessions in advance. - Oturumlarımı önceden zamanlayabilirim.

by the time of progress
in progress of time
in process of time
in the process of time
for getting further by time
in the course of time

In the course of time, he changed his mind. - O, zamanla fikrini değiştirdi.

in the long run
with time, as time passes/ passed
in course of time
by and by
{f} timing

Your timing's perfect. - Zamanlamanız mükemmel.

The timing will be crucial. - Zamanlama çok önemli olacak.

in due time

In due time, his innocence will be proven. - Zamanla, onun suçsuzluğu ispat edilecektir.

zaman
date

I've always dated older women. - Her zaman yaşlı kadınlarla flört ettim.

Have a good time on your date. - Randevunda iyi zaman geçir.

zaman
time

Some read books just to pass time. - Bazıları yalnızca zaman geçsin diye kitap okurlar.

Imagine that you had a time machine. - Bir zaman makinen olduğunu hayal et.

zamanla kazanılan
acquired
zamanla aşınmak
wear away
zamanla değişen sistem
time varying system
zamanla eskime
ageing
zamanla görülecek
it remains to be seen
zamanla kaybolmak
dissolve
zamanla yarışmak
race against time
zamanla yarışmak
against time
zamanla yok olmak
wear off
zamanla artmak
build up over time
zamanla azalan
sinking
zamanla değişen
analog
zamanla eskime
wear and tear
zamanla gelişmek
march forward in time
zamanla ilgili
time-related
zamanla kaybolmak
grow out of
zamanla kazanılan nitelik
acquired characteristic
zamanla kazanılan nitelik
acquirement
zamanla kazanılan zevk
acquired taste
zamanla solmuşlık
foxiness
zamanla sınırlı
limited by time
zamanla sınırlı
time-limited
zamanla yerleşmek
establish in time
zamanla yok olan
worn off
zamanla öğrenmek
learn in time
zaman
tense

Tom says that he always feels tense when Mary is in the room. - Mary odada iken, Tom her zaman gergin hissettiğini söylüyor.

Which endings does this verb have in the present tense? - Bu fiil geniş zamanda hangi takıları alır?

zaman
moment

From the moment he arrived there, he kept on bothering his doctor to tell him when he would be able to go home. - Oraya vardığı andan itibaren, eve ne zaman gidebileceğini kendisine söylemesi için doktoru rahatsız etmeye devam etti.

Please drop in at my house when you have a moment. - Lütfen zamanın olduğunda evime uğra.

zaman
time, season: Yenidünya zamanı geldi. Loquats are now in season
zaman
hour

When I was a child, I spent many hours reading alone in my room. - Çocukken odamda yalnız başına kitap okuyarak çok fazla zaman geçirdim.

George was describing a 30 pound bass he'd caught recently after fighting it for three hours. - George, son zamanlarda üç saatlik mücadeleden sonra yakaladığı 30 paundluk bir levreği tanımlıyordu.

zaman
cycle
zaman
father time
zaman
while

He always sings while having a shower. - O her zaman duş alırken şarkı söyler.

I often study while listening to music. - Müzik dinlediğim zaman sık sık çalışırım.

zaman
the right time or the time appointed (to do something): Artık bu işin zamanı geldi. It's now the right time to do this job
zaman
free time: Bugün hiç zamanım yok. I've no free time today. 7 gram. tense
zaman
bout
zaman
whilst
zaman
geol. era
zaman
mus. time, meter, rhythm
zaman
when: geldiği zaman when he came
zaman
day

It rained heavily all day, during which time I stayed indoors. - Tüm gün şiddetli yağmur yağdı, bu zaman zarfında evde kaldım.

I read a newspaper every day so that I may keep up with the time. - Zamana ayak uydurabileyim diye her gün gazete okurum.

zaman
season

When will the rainy season be over? - Yağışlı sezon ne zaman bitecek?

When does the rainy season in Japan begin? - Japonya'da yağmur sezonu ne zaman başlar?

zaman
when

When will you return? - Ne zaman geri döneceksin?

We'll do it when we have time. - Zamanımız olduğunda onu yapacağız.

zaman
sands
zaman
era
zaman
space

Between space and time. - Uzay ve zaman arasında.

Mariner 10 was the first space probe to visit Mercury. It was also the first probe to visit two planets - Venus and Mercury. - Mariner 10, Merkür'ü ziyaret eden ilk uzay sondasıydı. Aynı zamanda, iki gezegeni -Venüs ve Merkür- ziyaret eden ilk sondaydı.

zaman
(Bilgisayar) timecard
zaman
everytime

Everytime I look at him, he smiles. - Ona ne zaman baksam gülümser.

zaman
(Bilgisayar) time card
zaman
period

The goal of the center should be to train young people from other countries within a specific time period. - Merkezin hedefi, diğer ülkelerden gelen gençleri belli bir zaman aralığında eğitmek olmalıdır.

Go easy on Bob. You know, he's been going though a rough period recently. - Bob'ın üzerine fazla gitmeyin.Bilirsiniz, o, son zamanlarda zor bir sürece rağmen devam etmektedir.

zaman
(Dilbilim) temporal
zaman
reign

Once upon a time there lived an emperor who was a great conqueror, and reigned over more countries than anyone in the world. - Bir zamanlar büyük bir fatih olan bir imparator yaşardı ve dünyadaki herhangi birinden daha fazla ülkede hüküm sürdü.

There was a time when kings and queens reigned over the world. - Kralların ve kraliçelerin dünyada hüküm sürdüğü bir zaman vardı.

zaman
epoch
zaman
(Tıp) chrono-
zaman
times

He's behind the times in his methods. - O metotlarında zamanın gerisindedir.

In Viking times Greenland was greener than today. - Viking zamanında, Grönland bugünkünden daha yeşildi.

zaman
duration
zaman
age

If it's not from Scotland and it hasn't been aged at least twelve years, then it isn't whisky. - Eğer İskoçya'dan gelmiyorsa ve en az on iki yıl eskitilmediyse o zaman o, viski değildir.

Tom always makes it a rule never to ask a woman her age. - Tom her zaman bir kadına yaşını asla sormamayı bir kural olarak benimser.

zaman
occasion

He occasionally visited me. - O, zaman zaman beni ziyaret etti.

He reads detective stories on occasion. - O, zaman zaman dedektif hikayeleri okur.

zaman
(Bilgisayar) time-scale
zaman
time: Zaman nehir gibi akıyor. Time flows like a river. Bana zaman lazım. I need time. Fatoş'un zamanı az. Fatoş has little time to spare. ışık söndürme zamanı lights-out
zaman
leeway
zaman
meantime
zamanlamak
{f} schedule
zamanlamak
time
zaman
age, era, epoch: zamanın âlimleri the learned men of the age
zaman
(a person's) youth or prime; the time when one was engaged in a particular activity: Benim zamanımda bu işyerinin yönetim biçimi bambaşkaydı. This office was run quite differently in my time
zaman
to time
zaman
of time

In my opinion, Twitter is a waste of time. - Bence Twitter bir zaman kaybıdır.

The event was forgotten in progress of time. - Zamanın ilerlemesiyle olay unutuldu.

dokuları zamanla tahrip eden
rodent
geniş zamanla geçmiş anlatımı
historical present
zaman
time; age, era, epoch, period; tense; reign
zaman
year

If it's not from Scotland and it hasn't been aged at least twelve years, then it isn't whisky. - İskoçyalı ve en az on iki yıllık değilse, o zaman viski değildir.

What time of year do you usually like to spend time on the beach? - Yılın hangi zamanında genellikle sahilde zaman geçirmek istersin?

zamanlamak
to time (something) well, find a very appropriate time for (something) to take place
zamanlamak
to time
zamanlamak
to arrange a time schedule for (something)
şimdiki zamanla kullanılan geçmiş zamanlı kelime
preterite present
Английский Язык - Английский Язык

Определение zamanla в Английский Язык Английский Язык словарь

zaman
Albizia saman, a large tropical tree in the pea family
zaman
large ornamental tropical American tree with bipinnate leaves and globose clusters of flowers with crimson stamens and sweet-pulp seed pods eaten by cattle
Турецкий язык - Турецкий язык
Aradan süre geçtikçe, giderek
Aradan süre geçtikçe, giderek: "Basınımızın gelişmesini gözden geçirirsek görürüz ki, zamanla konular uzmanlıklar arasında bölüşülür."- N. Cumalı
ZAMAN
(Osmanlı Dönemi) Bak: Zeman
ZAMAN
(Hukuk) Bir ödemeyi veya zarar ziyanı karşılama sorumluluğunu üstlenme
Zaman
(Osmanlı Dönemi) AFUR
Zaman
eyn
Zaman
adar
Zaman
dem
Zaman
vakit

Şu sıralar BT sertifikasyonlarına çalışmaya çok vakit harcıyorum. - Bu aralar IT sertifikasyonlarına çalışmak için epey zaman harcıyorum.

Nasıl vakit buluyor bilmiyorum. - Buna nasıl zaman ayırıyor bilmiyorum.

Zaman
devran
zaman
Bu sürenin belirli bir parçası, vakit
zaman
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
zaman
Çağ, mevsim
zaman
Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler
zaman
Velid Ebüzziya'nın 1934 çıkardığı gazete
zaman
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin
zaman
Bir süre ile ilgili durum ve şartlar
zaman
Güneş ve yıldızların öğlene göre açısal uzaklığına karşılık bir ölçü
zaman
Dönem, devir
zaman
Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri
zaman
Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner
zaman
Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner
zaman
Belirlenmiş olan an
zaman
Belirlenmiş olan an. Çağ, mevsim
zaman
Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı
zaman
Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan
zamanlamak
Bir işin sürdürülmesi için zamanı planlamak
zamanlamak
Bir konuda en iyi sonucu almak için en iyi, en uygun süreyi belirlemek
zamanla
Избранное