yaygınlaşmak

listen to the pronunciation of yaygınlaşmak
Турецкий язык - Английский Язык
pervade
grow up
to become widespread
to become widespread; to become prevalent
yaygın
prevalent

The patriarchal system has always been more prevalent. - Ataerkil sistem her zaman daha yaygın olmuştur.

The term ‘milonguero style tango’ was coined in the early 1990s to describe the style of dancing tango that was prevalent in the milongas of downtown Buenos Aires in the 1950s. - 1950'li yıllarda şehir Buenos Aires'in milangolarında yaygın olan tangoyu dans etme stilini tanımlamak için 'Milonguero stili tango' terimi 1990'ların başında uyduruldu.

yaygın
{s} widespread

Difference between the past, present, and future is nothing but an extremely widespread illusion. - Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki ayrım sadece çok yaygın yanılsamadan başka bir şey değildir.

Bad English is the most widespread language in the world. - Bozuk İngilizce dünyanın en yaygın dilidir.

yaygın
{s} extensive
yaygın
common

The number of people who smoke is increasing, so cancer will soon be the most common cause of death. - Sigara içen insanların sayısı artıyor, bu yüzden kanser yakında ölümün en yaygın nedeni olacak.

In the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash. - ABD'de, insanların nakit ödeme yerine bir çek yazmaları yaygındır.

yaygın
{s} wide

His name was becoming widely known. - Onun adı yaygın olarak biliniyordu.

This magazine circulates widely. - Bu dergi yaygın olarak dolaşır.

yaygın
pervasive

Cares and worries were pervasive in her mind. - Endişeler ve üzüntüler onun aklında yaygındı.

Cares and worries were pervasive in her mind. - Endişeler ve üzüntüler onun aklında yaygındılar.

yaygın
epidemic
yaygınlaşma
proliferation
yaygın
rampant

Starvation and disease were rampant among the lowest classes. - Açlık ve hastalık en alt sınıflar arasında yaygındır.

yaygın
endemic
yaygın
general
yaygın
spread
yaygın
worldwide
yaygın
pandemic
yaygın
catholic
yaygın
diffusive
yaygın
frequent

The third most frequent letter in Esperanto is e. - Esperantodaki en yaygın üçüncü harf e dir.

Although in common usage, this word is frequently mispronounced. - Yaygın kullanımına rağmen, bu sözcük sık sık yanlış telaffuz edilir.

yaygın
patulous
yaygın
popular

Contrary to popular belief, Tom isn't that naive. - Yaygın görüşün aksine, Tom o kadar da saf değildir.

Shark fin soup is very popular in China. - Köpek balığı süzgeci çorbası Çin'de çok yaygındır.

yaygın
universal
yaygın
current

The old belief is still widely current. - Eski inanç hala yaygın olarak geçerlidir.

yaygın
far-flung
yaygın
widely distributed
yaygın
prevailing
yaygın
familiar
Yaygın
a dime in a dozen

Earthquakes are like a dime in a dozen in Japan.

yaygın
regnant
yaygın
commonest
yaygın
rife
yaygın
{s} epidemical
yaygın
far flung
yaygın
{s} diffuse
yaygın
{s} broad
yaygın
farflung
yaygın
vernacular
yaygın
(Anatomi) diffus
yaygın
expansive
yaygın
widespread, prevalent; common
yaygın
subtile
yaygın
disseminated
Турецкий язык - Турецкий язык
Yaygın duruma gelmek, yayılmak
yaygın
Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan. Çoğu kimselerde görülen, beğenilen, sevilen: "Yaygın bir kültürü ve her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner
yaygın
Sınırı genişlemiş: "Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir."- Anayasa
yaygın
Sınırı genişlemiş
yaygın
Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan
yaygın
Çoğu kimselerde görülen, beğenilen, sevilen
yaygınlaşma
Yaygınlaşmak işi
yaygınlaşmak
Избранное