witness

listen to the pronunciation of witness
Английский Язык - Турецкий язык
şahit

Onu şahit gösteremeyiz. - We can't produce him as a witness.

Tom geride hiç şahit bırakmadı. - Tom left no witnesses behind.

şahit olmak
{f} tanık olmak
{f} 1. bizzat görmek, -e tanık/şahit olmak: Did you witness that event? O olayı bizzat gördün mü? These walls have witnessed a
göstermek
bizzat görmek
bilirkişi

Tom bilirkişi olarak işe alındı. - Tom was hired as an expert witness.

tanıklık yapmak
şahadet etmek
kanıtlamak
gözüyle görmek
tanıklık

O, kazaya tanıklık etti. - He witnessed the accident.

O, onun öldürülüşüne tanıklık etti. - She witnessed him being killed.

tanıklık etmek
delil
tanık

O cinayete tanıklık etti. - He witnessed the murder.

O, kazaya tanıklık etti. - He witnessed the accident.

kanıt
{f} sahne olmak
İmzam ve mühr
burhan
bizzat görmek, -e tanık/şahit olmak: Did you witness that event? O olayı bizzat gördün mü? These walls have witnessed a
hüccet
şehadet
witness box witness stand tanık kürsüsü
şehadet etmek
{f} onaylamak
müşahade etmek
{f} kabul etmek
tanıt
i. tanık, şahit. f
{f} şahitlik etmek
uzman
şahid
wit
ince zekâ

Ben senin ince zekana sahip değilim. - I don't have your wit.

wit
nükte

Tom her zaman nükte yapıyor. - Tom is always making witty remarks.

Tom sık sık nükte yapar. - Tom frequently makes witty remarks.

wit
ince espri

İnce espri konuşmaya lezzet verir. - Wit gives zest to conversation.

O kitabı yazan kişi hem mizah hem de ince espriye sahiptir, değil mi? - The person who wrote that book is possessed of both humour and wit, isn't he?

wit
zeka kıvraklığı
wit
akıl

Tüm insanlar özgür, şeref ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdana sahiplerdir ve birbirlerine karşı kardeşlik ruhuyla hareket etmelidir. - All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Ken ile gidiyorum. O, serin, nazik ve akıllı. Dahası, o bekar! - I'm going with Ken. He is cool, gentle and smart. What's more, he is single!

witness protection program
(Kanun) tanık koruma programı
witness against himself
(Kanun) kendi aleyhine tanıklık
witness audits
(Ticaret) şahitlik denetimleri
witness evidence
(Kanun) kişisel kanıt
witness for the defense
(Kanun) müdafaa şahidi
witness for the defense
(Kanun) savunma tanığı
witness for the plaintiff
(Kanun) davacı tanığı
witness for the prosecution
(Kanun) iddia şahidi
witness for the prosecution
(Kanun) savcının gösterdiği tanık
witness for the prosecution
(Kanun) kamu şahidi
witness marks
(Otomotiv) tanık işaretleri
witness points
röper noktaları
witness protection act
(Kanun) tanık koruma kanunu
witness stand
(Kanun) şahit kürsüsü
witness statement
(Kanun) tanık ifadesi
witness to
bir şeye işaret etmek
witness to
tanık olmak
witness to
-e şahitlik etmek
witness to
bir şeyin delili olmak
witness to
bir şeyin kanıtı olmak
witness to
tanıklık etmek (bir şeye)
witness to
-e tanıklık etmek
witness to
bir şeye şahitlik etmek
witness to
bir şeye delalet etmek
witness' affidavit
(Kanun) yeminli tanık beyanı
witness' sworn statement
(Kanun) yeminli tanık beyanı
witness's oath
(Kanun) tanık yemini
witness for
şahit
witness protection
tanık koruma
witness refrainment
(Kanun) şahitlikten kaçınma
witness tampering
İfadesini değiştirmesi için tanığı korkutma, tehdit etme
witness to
tanık
witness-box
tanık-box
witness box
(Kanun) tanık yeri
witness box
tanık sandalyesi
witness stand
tanık sandalyesi
witness stand
(mahkemede) tanığın ifade verdiği yer, tanık/şahit kürsüsü
wit
farkında olmak
wit
nüktecilik
wit
espritüel kimse
wit
nüktedanlık
wit
{f} öğrenmek

Doktor Tom'a acıyla birlikte yaşamayı öğrenmek zorunda kalacağını söyledi. - The doctor told Tom he'd just have to learn to live with the pain.

Şirketiniz öncelikli olarak Amerika ile iş yapıyorsa, o zaman Amerikalı bir yerli ile İngilizce öğrenmek zorunda kalırsınız. - If your company primarily does business with America, then you should be studying English with a native speaker from America.

wit
{f} farkında ol

Farkında olmadan tam yanımdan geçti. - She passed right by me without noticing.

Herhangi birimiz bunun farkında olmadan yetersiz beslenmeye maruz kalabilir! - Any one of us could suffer from malnutrition without being aware of it!

wit
{i} zeki kimse
wit
demek ki
wit
{f} bilmek

Gelecek hafta sonu bizimle balık tutmaya gidebilip gidemeyeceğini bilmek istiyorum. - I want to know if you can go fishing with us next weekend.

Tom gelecek hafta bizimle Boston'a gitmeyi planlayıp planlamadığını bilmek istiyor. - Tom wants to know if you're planning on going to Boston with us next weekend.

wit
espritüellik
wit
nüktedan kimse
wit
us
witnesses
tanıklar

Görgü tanıkları bombalamadan hemen sonra Tom'un Park Street'te güneye doğru yürüdüğünü gördüler. - Eye witnesses saw Tom walking south on Park Street just after the bombing.

Bazı tanıklar olduğunu umuyorum. - I hope there were some witnesses.

wit
{f} yâni

Bu sabah depomu benzinle doldurduğumda, litresi 135 yene mal oldu yani galonu 6.55 dolar. - When I filled my tank with gasoline this morning, it cost ¥135 per liter which is $6.55 per gallon.

Yani benim fikrimin nesi var? - So what's wrong with my idea?

expert witness report
(Ticaret) bilirkişi raporu
in witness whereof
tasdiken
interview the witness
şahit dinlemek
wit
fikir
wit
zekâ

Onların en iyi durumdaki hem zeka hem de vücutları ile, yeni gelenlerin eğitim kampını dört gözle bekleyelim. - With both mind and body in their best condition, let's look forward to the newcomers' training camp.

Ben senin ince zekana sahip değilim. - I don't have your wit.

bear witness to
delil olmak
bear witness to
kanıtlamak
bear witness to
göstermek
call to witness
tanıklığa davet etmek
eye witness
görgü tanığı
false witness
yalancı tanık
false witness
yalancı şahit
key witness
en önemli tanık
wit
anlayış

Bazı normlarla ilgili temel bir anlayış olmadan, iletişim mümkün değildir. - Without a basic understanding of certain norms, communication is impossible.

İyi bir espri anlayışı zor dönemlerle başa çıkmana yardımcı olacaktır. - A good sense of humor will help you deal with hard times.

wit
zekâ kıvraklığı
wit
nükteci kimse
attest to, testify, vouch, witness
Kefil, tanık tanıklık kanıtı
bear false witness
yalancı şahitlik
hostile witness
doğruyu söylemediği düşünülen tanık, beklenenin aksine ifade veren tanık
in witness
tanıklıkta
jehovahs witness
Yehova tanık
lead a witness
Bir tanığa kendi düşüncesi doğrultusunda ifade verecek şekilde soru sormak
state witness
devlet tanık
wit
farkında ol(mak)
auricular witness
kulak misafiri
bear witness
tanıklık/şahitlik etmek
bear witness
şahitlik etmek
bear witness to
(bir şeyin) kanıtı/delili olmak, (bir şeye) delalet etmek
bear witness to
tanıklık etmek
bring a witness to court
(Kanun) tanık çağırmak
character witness
ünlü tanık
examination of witness
(Kanun) şahidin dinlenmesi
expert witness
bilirkişi (mahkeme)
give witness
bak. bear witness
hear a witness
(Kanun) tanığı dinlemek
hear a witness
(Kanun) şahidi dinlemek
hear a witness
(Kanun) tanığın ifadesini almak
hear the witness
(Kanun) şahidi dinlemek
hear the witness
(Kanun) tanığı dinlemek
hear the witness
(Kanun) tanık dinlemek
hear the witness testimony
(Kanun) tanık ifadesi dinlemek
impeachment of witness
(Kanun) tanığın tarafgirliği
instructing witness
(Kanun) tanığa söylenecek şeyler
principal witness
(Kanun) esas tanık
produce a witness
(Kanun) tanık göstermek
produce a witness
şahit göstermek
summon a witness to court
(Kanun) tanık çağırmak
summoning witness
(Kanun) tanığın çağrılması
take the witness stand
(tanıklık etmek üzere) tanık kürsüsüne çıkmak
zealous witness
(Kanun) tarafgir şahit
Английский Язык - Английский Язык
Attestation of a fact or event

She can bear witness, since she was there at the time.

Someone called to give evidence in a court

The witness for the prosecution did not seem very credible.

To furnish proof of, to show

This certificate witnesses his presence on that day.

Something that serves as evidence; a sign
To take as evidence
To see, note, or gain knowledge of

He witnessed the accident.

One who has a personal knowledge of something

As a witness to the event, I can tell you that he really said that.

To present personal religious testimony; to preach at (someone) or on behalf of

Instead, Niebuhr's God was the God witnessed to in the Hebrew Scriptures and the New Testament, the Bible of the Christian world.

A witness to an event such as an accident or crime is a person who saw it. Witnesses to the crash say they saw an explosion just before the disaster No witnesses have come forward
{v} to bear testimony, attest, affirm, say
{f} look on, see, observe; testify, vouch for, corroborate; be an eye-witness; note, notice
{i} testifier; onlooker, bystander; eye-witness; testimony
(RWT) A person called upon by either side in a lawsuit to give testimony before the court or jury
A person called upon to give evidence in court
"an overarching term drawing together proclamation (kerygma), community (koinonia), and service (diakonia)" defining "evangelistic ministry, as the core of ministry" (Guder 2000, 53)
To give testimony to; to testify to; to attest
To see or know by personal presence; to have direct cognizance of
If you say that a place, period of time, or person witnessed a particular event or change, you mean that it happened in that place, during that period of time, or while that person was alive. India has witnessed many political changes in recent years = see
A person who is in a position to provide information about the facts in an appeal
be a witness to
One who personally sees or perceives a thing; one who testifies as to what he has seen, heard, or otherwise observed
A witness is someone who appears in a court of law to say what they know about a crime or other event. In the next three or four days, eleven witnesses will be called to testify
testimony by word or deed to your religious faith someone who sees an event and reports what happened (law) a person who attests to the genuineness of a document or signature by adding their own signature (law) a person who testifies under oath in a court of law be a witness to perceive or be contemporaneous with; "We found Republicans winning the offices"; "You'll see a lot of cheating in this school"; "I want to see results"; "The 1960 saw the rebellion of the younger generation against established traditions"; "I want to see results
a person who testifies before a court under oath regarding what he has seen, heard or otherwise observed
a witness is an individual present at an event such as a marriage or the signing of a document who can vouch that the event took place
An independent person (not a beneficiary or executor or the spouse of either) who watches you sign your Will and then signs it in your presence You must have two witnesses to your Will for it to be valid
A person called upon by either side in a lawsuit to give testimony before the court or jury
One who is called to court to testify in order to tell what he or she knows about the case (See, also, "Expert Witness")
anyone who testifies in court including the victim
One who testifies to what he has seen, heard, or otherwise observed
Attestation of a fact or an event; testimony
person who observes the signing of a Will and/or codicil and attests to the signature of the Testator/rix
someone who sees an event and reports what happened
(law) a person who attests to the genuineness of a document or signature by adding their own signature
A person who testifies to what he or she has seen, heard or otherwise experienced Also, a person who observes the signing of a will and is competent to testify that it is the will-maker's intended last will and testament
To see the execution of, as an instrument, and subscribe it for the purpose of establishing its authenticity; as, to witness a bond or a deed
a close observer; someone who looks at something (such as an exhibition of some kind); "the spectators applauded the performance"; "television viewers"; "sky watchers discovered a new star"
One who testifies under oath to what he/she has seen, heard or otherwise observed
One who gives evidence in a case before the court A witness is compelled by law to appear on the time and date specified Failure to do so could result in a warrant being issued for the arrest of the witness Under the provisions of Section 37(1) of the Jury Act, an employer of a person, who is required to attend upon court as a witness, shall pay that person the same wages and give the same benefits as that person would have received if he/she had worked
A witness is someone who writes their name on a document that you have signed, to confirm that it really is your signature
If someone witnesses your signature on a document, they write their name after it, to confirm that it really is your signature. Ask a friend to witness your signature
That which furnishes evidence or proof
A person appearing before an Investigative Committee to present evidence and answer questions
A person who is present at the time other witnesses, notary and testator are all also present in his or her company and with proof of identification signs the Will and watches the other sign at the same time
If a person or thing bears witness to something, they show or say that it exists or happened. Many of these poems bear witness to his years spent in India and China
To bear testimony; to give evidence; to testify
One who testifies in a cause, or gives evidence before a judicial tribunal; as, the witness in court agreed in all essential facts
testimony by word or deed to your religious faith
(law) a person who testifies under oath in a court of law
A person who is present when something occurs or who gives evidence of something they have observed or heard or of something in which they have recognised expertise •Bail
perceive or be contemporaneous with; "We found Republicans winning the offices"; "You'll see a lot of cheating in this school"; "I want to see results"; "The 1960 saw the rebellion of the younger generation against established traditions"; "I want to see results"
If you witness something, you see it happen. Anyone who witnessed the attack should call the police = see
A person who testifies before a legislative committee
The regular definition of this word is a person who perceives an event (by seeing, hearing, smelling or other sensory perception) The legal definition refers to the court-supervised recital of that sensory experience, in writing (deposition) or verbally (testimony)
One who is cognizant; a person who beholds, or otherwise has personal knowledge of, anything; as, an eyewitness; an earwitness
A person who has seen or knows something about the crime The victim is usually a witness, too
a person who is sworn at a trial to provide evidence in a case
One who testifies to what (s)he has seen, heard or otherwise observed
a person called to testify to provide information directly relevant to the incident resulting in long-term suspension recommendation
One who sees the execution of an instrument, and subscribes it for the purpose of confirming its authenticity by his testimony; one who witnesses a will, a deed, a marriage, or the like
testis
{i} testifier
witness box
A witness stand in a courtroom

There's no lie Jenny Prask wouldn't tell to force Joan into the witness box.

witness boxes
plural form of witness box
witness stand
An enclosed area in a courtroom where witnesses give their evidence
witness tampering
Talking to a witness, hoping for them to lie, or change their opinion, about what really happened
witness tampering
Witness tampering is harming or otherwise threatening a witness, hoping to influence their testimony
witness against
offer court testimony against
witness box
stand in which a witness testifies in court
witness box
a box enclosure for a witness when testifying
witness box
The witness box in a court of law is the place where people stand or sit when they are giving evidence. A witness stand. 'witness stand the place in a court of law where a witness stands to answer questions
witness for the defence
one who testifies for the defense counsel
witness for the prosecution
one who testifies for the prosecuting counsel
witness in rebuttal
witness that contradicts claims made by the other side of a court case
witness stand
place where witnesses in a trial stand
witness stand
The witness stand is the same as the witness box. A stand or enclosed area in a courtroom from which a witness presents testimony
witness tempering
dismissal of someone who is testifying in court
witness to
testifying for -
Jehovah's Witness
A member of the Jehovah's Witnesses
Jehovah's-Witness
Run or headed by a Jehovah's Witness

A Jehovah's-Witness household.

Jehovah's-Witness
Of or pertaining to Jehovah's Witnesses
Jehovah's-Witness
Reserved for Jehovah's Witnesses

A Jehovah's-Witness gathering.

adverse witness
A witness called on behalf of an adverse party
anti-Witness
A person who is opposed or hostile to Jehovah's Witnesses or their (distinctive) beliefs or doctrines
bear false witness
To give an untrue testimony. To lie
bear witness
To prove, demonstrate

The dubious state of the whole society bears witness of years of misrule.

bear witness
To deliver a testimony, especially as witness

He hesitated to bear witness against them in court for fear of reprisals by the fellons' accomplices.

bearing witness
Present participle of bear witness
bears witness
Third-person singular simple present indicative form of bear witness
bore witness
Simple past of bear witness
borne witness
Past participle of bear witness
false witness
Deceptive public statements
false witness
A perjurer; a deceptive or misleading witness
hostile witness
In a legal trial, a person called to testify as a witness by a party to whom that witness is opposed
non-Witness
A person who is not one of Jehovah's Witnesses
non-Witness
Not pertaining to or reserved for Jehovah's Witnesses
wit
Intelligence; common sense

The opportunity was right in front of you, and you didn't even have the wit to take it!.

wit
The senses
wit
The ability to think quickly; mental cleverness, especially under short time constraints

My father had a quick wit and a steady hand.

wit
Know, be aware of

She looked through these to God and was God’s priest.

wit
Spoken humour, especially when clever or quick

The best man's speech was hilarious, full of wit and charm.

wit
Sanity

He's gone completely out of his wits.

wit
Intellectual ability; faculty of thinking, reasoning

Where she has gone to is beyond the wit of man to say.

witnessed
Simple past tense and past participle of witness
zealous witness
a witness who has favoritism towards one party in a case
wit
a witty amusing person who makes jokes
wit
{v} to know, understand, blame
wit
{n} a man of genius, quickness of fancy understanding, sense, judgement
A witness
test
A witness
teste
God is my witness
God hears and sees my actions
Jehovah's Witness
member of the Christian denomination of the Jehovah's Witnesses
Jehovah's Witness
A Jehovah's Witness is a member of a religious organization which accepts some Christian ideas and believes that the world is going to end very soon. a member of a religious organization that believes the end of the world will happen soon and sends its members to people's houses to try to persuade them to join. Member of an international religious movement founded in Pittsburgh, Pa. , by Charles T. Russell in 1872. The movement was originally known as the International Bible Students Association, but its name was changed by Russell's successor, Joseph Franklin Rutherford (1869-1942). The Witnesses are a millennialist group whose beliefs are based primarily on the apocalyptic sections of the Bible, notably Daniel and the Book of Revelation. They refuse to perform military service or salute the flag, actions which have brought them into direct conflict with governments around the world. They are famous for their door-to-door evangelizing and for refusing blood transfusions; they believe there is scriptural justification for all their actions and beliefs. Their goal is the establishment of God's kingdom on earth, and they hold that Jesus who is believed to be God's first creation rather than one person in a trinity is God's agent in this plan. Their national headquarters is in Brooklyn, N.Y.; their major publications, the Watchtower and Awake!, are published in about 80 languages. See also millennialism
adjured a witness
swear in one who testifies in court
adverse witness
witness that presents disadvantageous evidence, witness that provides evidence that helps the other side of a court case (Legal)
adverse witness
A person called to testify by the other side of the litigation
adverse witness
a witness whose relationship to the opposing party is such that his or her testimony may be prejudiced against the opposing party; "a hostile witness can be asked leading questions and cross-examined
adverse witness
A person called to testify for the other side
adverse witness
An unwilling, biased, or hostile witness
attesting witness
witness whose presence is necessary in order to grant legal validity to a proceeding, witness signing a statement attesting to his credibility
auricular witness
witness who is invited to present evidence on something he has heard
bear false witness
tell lies in a court of law, commit perjury
bear witness
give testimony, act as a witness in a trial
bear witness
give testimony in a court of law
bear witness
provide evidence for; "The blood test showed that he was the father"; "Her behavior testified to her incompetence"
bear witness against
be a witness against someone to show that they are guilty, testify against
bear witness to facts
testify to occurrences, attest to facts
character witness
a witness who testifies under oath as to the good reputation of another person in the community where that person lives
character witness
one who presents evidence on someone's personality and personal qualities
defense witness
witness testifying for the defending party in a court of law
disavow a witness
prove a witness unreliable
evidence from eye witness
facts provided by people who saw the event occur
expert witness
someone with special knowledge about a subject who is asked to give their opinion about something relating to that subject in a court of law
expert witness
{i} professional person who gives relevant testimony from the field of his expertise (Law)
expert witness
a witness who has knowledge not normally possessed by the average person concerning the topic that he is to testify about
eye witness
one who has seen an act or event and thus can testify to its occurrence
false witness
witness who provides false testimony or perjures himself
hearsay witness
witness who reports information that was he heard from another rather than being based on personal knowledge
hostile witness
witness who testifies in a contrary manner to what is expected
incompetent witness
{i} witness who is not legally qualified (Law)
intimidation of a witness
threatening a witness with harm if he testifies at all or in a particular fashion
jehovah's witness
believer in imminent approach of the millennium; practitioner of active evangelism
lay witness
a witness that is testifying as a witness to a fact or an opinion as opposed to an opinion given by an expert about a matter beyond the expected comprehension of the jury
lay witness
any witness who does not testify as an expert witness
material witness
a witness whose testimony is both relevant to the matter at issue and required in order to resolve the matter
material witness
witness that can provide information that could affect the decision of a court case
partial witness
biased witness, witness that is not objective
prime a witness
coach a witness, instruct a witness in what to say
reliable witness
witness that can be trusted
state witness
king's evidence, one who testifies for the mitigation of his sentence
state's witness
one who testifies against one's accomplices so as to get a reduced sentence
summoning a witness
calling a person to testify in court or in another judicial system
swear a witness
cause someone who is testifying to swear in
wit
A person who tells funny anecdotes or jokes; someone witty
wit
If you say that someone has the wit to do something, you mean that they have the intelligence and understanding to make the right decision or take the right action in a particular situation. The information is there and waiting to be accessed by anyone with the wit to use it. = sense
wit
A mental faculty, or power of the mind; used in this sense chiefly in the plural, and in certain phrases; as, to lose one's wits; at one's wits' end, and the like
wit
You can refer to your ability to think quickly and cleverly in a difficult situation as your wits. She has used her wits to progress to the position she holds today
wit
If you pit your wits against someone, you compete against them in a test of knowledge or intelligence. He has to pit his wits against an adversary who is cool, clever and cunning
wit
a message whose ingenuity or verbal skill or incongruity has the power to evoke laughter
wit
{f} know (Archaic)
wit
Mind; intellect; understanding; sense
wit
the power of readily combining objects in such a manner
wit
Wit is the ability to use words or ideas in an amusing, clever, and imaginative way. Boulding was known for his biting wit
wit
A person of eminent sense or knowledge; a man of genius, fancy, or humor; one distinguished for bright or amusing sayings, for repartee, and the like
wit
If you describe someone as a wit, you mean that they have the ability to use words or ideas in an amusing, clever, and imaginative way. Holmes was gregarious, a great wit, a man of wide interests
wit
Felicitous association of objects not usually connected, so as to produce a pleasant surprise; also
wit
emphasis If you say that you are at your wits' end, you are emphasizing that you are so worried and exhausted by problems or difficulties that you do not know what to do next. We row a lot and we never have time on our own. I'm at my wit's end
wit
If you have your wits about you or keep your wits about you, you are alert and ready to act in a difficult situation. Travellers need to keep their wits about them
wit
The ability to think quickly; mental cleverness, especially wittiness
wit
mental ability; "he's got plenty of brains but no common sense"
wit
emphasis You can use wits in expressions such as frighten someone out of their wits and scare the wits out of someone to emphasize that a person or thing worries or frightens someone very much. You scared us out of our wits. We heard you had an accident
wit
To wit is used to indicate that you are about to state or describe something more precisely. He'd like `happiness' to be given a new and more scientifically descriptive label, to wit `Major affective disorder, pleasant type'. = namely
wit
{i} intellect; reason; cleverness; sharpness; one who is sharp
wit
To know; to learn
witnessed
past of witness
witnesses
plural of witness
witnesses
third-person singular of witness
witnessing
present participle of witness
witness
Избранное