to play traditional tunes on a violin using the aforementioned styles

listen to the pronunciation of to play traditional tunes on a violin using the aforementioned styles
Английский Язык - Турецкий язык

Определение to play traditional tunes on a violin using the aforementioned styles в Английский Язык Турецкий язык словарь

fiddle
{i} keman

Tom kemanda İrlanda melodileri çalmayı seviyor. - Tom loves playing Irish tunes on the fiddle.

Tom Mary kadar iyi keman çalabilmeyi istiyor. - Tom wants to be able to play the fiddle as well as Mary.

fiddle
vakit geçirmek, oyalanmak
fiddle
{f} keman çal

Tom Mary kadar iyi keman çalabilmeyi istiyor. - Tom wants to be able to play the fiddle as well as Mary does.

Tom Mary kadar iyi keman çalabilmeyi istiyor. - Tom wants to be able to play the fiddle as well as Mary.

fiddle
(Denizbilim) iğne
fiddle
dolandırıcılık
fiddle
oyuncak etmek
fiddle
amaçsızca oynamak
fiddle
üçkağıt yapmak
fiddle
keman çalmak
fiddle
{i} katakulli
fiddle
{f} üzerinde oynama yapmak
fiddle
boş lâf
fiddle
{f} ayrıntılarla ilgilenmek
fiddle
{f} dalavere yapmak
fiddle
{i} üçkâğıt
fiddle
(isim) keman, dalavere, katakulli, üçkâğıt
fiddle
saçma
fiddle
(fiil) keman çalmak, vaktini boşa harcamak, aylaklık etmek, ayrıntılarla ilgilenmek, üzerinde oynama yapmak, dalavere yapmak
Английский Язык - Английский Язык
fiddle
to play traditional tunes on a violin using the aforementioned styles

  Расстановка переносов

  to play tra·di·tion·al tunes on a vi·o·lin us·ing the a·fore·men·tioned styles

  Турецкое произношение

  tı pley trıdîşınıl tunz ôn ı vayılîn yuzîng dhi ıfôrmenşınd staylz

  Произношение

  /tə ˈplā trəˈdəsʜənəl ˈto͞onz ˈôn ə vīəˈlən ˈyo͞ozəɴɢ ᴛʜē əˈfôrˌmensʜənd ˈstīlz/ /tə ˈpleɪ trəˈdɪʃənəl ˈtuːnz ˈɔːn ə vaɪəˈlɪn ˈjuːzɪŋ ðiː əˈfɔːrˌmɛnʃənd ˈstaɪlz/

  Слово дня

  flay
Избранное