tümü

listen to the pronunciation of tümü
Турецкий язык - Английский Язык
all of

We lost all of our money. - Biz paramızın tümünü kaybettik.

Maybe all of Tom's suggestions weren't stupid. - Belki Tom'un önerilerinin tümü aptalca değildi.

as a whole
all

It's all about sentences. Not words. - O, tümüyle cümlelerle ilgilidir. Sözcüklerle değil.

I'm sorry, we're all out of manti. - Üzgünüm, mantıların tümü bitti.

the whole shebang
(Bilgisayar) more
gamut
lot
shebang
tüm
all

All the other languages are easier than Uighur. - Diğer tüm diller Uygurca'dan daha kolaydır.

When I woke up, all other passengers had gotten off. - Ben uyandığımda, diğer tüm yolcular inmişti.

tüm
whole

The whole world is watching the summit conference. - Tüm Dünya Zirve toplantısını izliyor.

It was a victory for the whole country when he finished first in the race. - O, yarışı birinci bitirdiğinde, tüm ülke için bir zaferdi.

tüm
{s} entire

Tom read the entire book in three hours. - Tom üç saatte tüm kitabı okudu.

We spent the entire day on the beach. - Tüm günü plajda geçirdik.

tüm
overall
tümü içinde
(Bilgisayar) all in
tümü ile değiştirmek
(Hukuk) changeover
tümü ile/üyle
completely
tüm
utter
tüm
aggregate
tüm
the whole of
tüm
(Bilgisayar) more

I hope this expense report contains all the relevant business expenses because I'm not paying a cent more after this. - Umarım bu harcama raporu tüm ilişkili iş masraflarını içerir,çünkü bundan bir sent daha fazlasını ödemeyeceğim.

You know that two nations are at war about a few acres of snow somewhere around Canada, and that they are spending on this beautiful war more than the whole of Canada is worth. - Kanada civarında bir yerde birkaç dönüm karla ilgili iki ulusun savaşta olduğunu ve bu güzel savaşa tüm Kanada'nın değdiğinden daha çok para harcadıklarını bilirsiniz.

tüm
absolute

I require absolute loyalty of my employees. - Tüm çalışanlarımdan mutlak sadakat istiyorum.

The dictator had the absolute loyalty of all his aides. - Diktatörün tüm yardımcıları ile ilgili mutlak sadakatı vardı.

tüm
total

Tom successfully carried the state with nearly sixty percent of the total statewide vote. - Tom başarılı bir biçimde tüm eyaletteki oyların yaklaşık yüzde sekseninin desteğini alacak duruma erişti.

tüm
entirety
birlikte yemek yiyenlerin tümü
All who eat together
tüm
of all

80% of all English words come from other languages. - Tüm İngilizce sözcüklerin %80'i diğer dillerden gelmiştir.

Out of all the attributes of the gods, the one I find most pitiable is their inability to commit suicide. - Tanrıların tüm niteliklerinden acınacak bulduğum, onların intihar etme yeteneksizlikleridir.

aynı kuluçkadan çıkan yavruların tümü
covey
bölge hayvanlarının tümü
fauna
gelenlerin tümü
all comers
konuyla ilgililerin tümü
symposium
taşınabilir malların tümü
goods and chattels
tüm
{i} totality
tüm
the whole of; whole, all; entire; total, absolute
tüm
{s} clear

The DNA test cleared him of all charges. - DNA testi onu tüm suçlamalardan temizledi.

He was cleared of all charges and released yesterday. - Dün tüm suçlamalardan aklandı ve serbest bırakıldı.

tüm
pan

About 250 million years ago, all the continents we see today were one big supercontinent called Pangaea. - Yaklaşık 250 milyon yıl önce, bugün gördüğümüz tüm kıtalar Pangaea denilen büyük bir süperkıtaydılar.

When Tom was little he was clumsy and would fall often. All his pants would have knee patches. - Tom küçükken hantaldı ve sık sık düşerdi. Tüm pantolonlarının diz yamaları olurdu.

tüm
all of, all: tüm bunlar all of these
tüm
full complement
tüm
entirety, whole, sum total
tüm
full

All the cherry trees in the park are in full bloom. - Parktaki tüm kiraz ağaçları tamamen çiçek açmış.

I will accept full responsibility for this. - Bunun için tüm sorumluluğu kabul edeceğim.

tüm
completely

A person cannot understand another person completely. - Bir insan başka bir insanı tümüyle anlamayabilir.

Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it. - Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır.

tüm
(Hukuk) integral
tüm
undivided

May I have your undivided attention? - Tüm dikkatini alabilir miyim?

tüm
all over the

She traveled all over the world. - O, tüm dünyayı gezdi.

She spread the gossip all over the town. - Dedikoduyu tüm kasabaya yaydı.

Турецкий язык - Турецкий язык

Определение tümü в Турецкий язык Турецкий язык словарь

Tüm
tümbek
tüm
Tümen sözcüğünün kısaltması
tüm
Tepe, tümsek
tüm
Sarmısak
tüm
Bir şeyin bütünü, tamamı
tüm
Bir şeyin olancası, bütünü, topu, tamamı
tümü
Избранное