rights

listen to the pronunciation of rights
Английский Язык - Турецкий язык
right düzelt
(Bilgisayar) sağ kenarlar
hak

Bir bilim adamı, insan hakları hakkında harika bir konuşma yaptı. - A scholar made an excellent speech about human rights.

Evlilik bir tür insan hakları ihlalidir. - Marriage is a type of human rights violation.

hukuk
right
sağ

Hata baştan sağda mı yoksa sonradan mı meydana geldi? - Ne zaman? - Did the error occur right from the start or later on? - When?

Sana sağa dönmeni emrediyorum - I order you to turn right.

right
hak

Herkesin menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler. - Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

right
haklı

O, anladığım kadarıyla haklıdır. - The way I see it, he is right.

Her zaman haklı olduğun konusunda ısrar ediyorsun. - You always insist that you are in the right.

right
doğru

Doğru akıl bir yerde kalmayan akıldır. - The right mind is the mind that does not remain in one place.

Onun yaptıklarının doğru olduğunu düşünüyorum. - I think the actions he took were right.

rights issue
(Ticaret) yeni haklar içeren ihraç
rights issue
hakları sorunu
rights of way
yol hakkı
rights offering
haklar teklif
rights agreement
(Ticaret) haklar sözleşmesi
rights coupon
(Ticaret) rüçhan hakkı pazarı
rights market
(Ticaret) rüçhan hakkı piyasası
rights of buyer
(Kanun) alıcının hakları
rights of husband
(Kanun) kocanın hakları
rights of pledgee
(Kanun) mürtehinin hakları
rights of sanctuary
sığınma hakkı
rights of wife
(Kanun) karının hakları
rights offering
(Ticaret) rüçhan hakkı sunma
right
{f} telâfi etmek
Right
{i} doğruluk

Onun yanıtı doğruluktan uzak. - His answer is far from right.

Right
{i} gerçek

Birinin haklı diğerinin hatalı olduğunu gerçekten söyleyebileceğimizi sanmıyorum. - I don't think we can really say that one is right and the other is wrong.

Bu eşyalar gerçek sahibine iade edilmelidir. - These items must be returned to their rightful owner.

civil rights
insan hakları

İnsan hakları umurumda değil. - I don't care about civil rights.

civil rights
siyasi haklar
civil rights
vatandaşlık hakları

Vatandaşlık haklarımızı korumak için mücadele etmeliyiz. - We must fight to safeguard our civil rights.

Vatandaşlık haklarımı ihlal ediyorsun. - You're violating my civil rights.

civil rights
medeni haklar

O, medeni haklarından mahrum edildi. - He was deprived of his civil rights.

Medeni haklarımızı korumak için mücadele etmeliyiz. - We must fight to preserve our civil rights.

right
doğrudan doğruya

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

Bir bisiklet yolu doğrudan doğruya evimin önünden geçer. - A bike path goes right past my house.

right
sağa

O, sağa doğru keskin bir dönüş yaptı. - He made a sharp turn to the right.

Anahtarı sağa doğru dönder. - Turn the key to the right.

right
cidden
right
(Askeri) (OR LEFT) SAĞDA (VEYA SOLDA): Bak. "left (right) "
access rights
(Politika, Siyaset) erişim hakları
bill of rights
(Politika, Siyaset) haklar bildirgesi
by rights
doğrusu
by rights
usulen
child rights
çocuk hakları
civic rights
(Kanun,Politika, Siyaset) vatandaşlık hakları
confer rights
(Politika, Siyaset) haklar vermek
consumer rights
tüketicinin korunması
consumer rights
(Kanun,Ticaret) tüketici hakları
contractual rights
(Ticaret) sözleşmeden doğan haklar
custom access rights
(Bilgisayar) özel erişim hakları
design rights
(Politika, Siyaset) tasarım hakları
development rights
gelişim hakkı
employee personal rights
(Ticaret) özlük hakkı
employee rights
işçi hakları
exclusive broadcasting rights
(Politika, Siyaset) münhasır yayın hakları
exclusive operating rights
(Ticaret) münhasır işletme hakları
exclusive operating rights
(Kanun) inhisari işletme hakları
exclusive rights
(Politika, Siyaset) münhasır haklar
exclusive rights
tüm haklar
human rights abuses
(Politika, Siyaset) insan hakları ihlalleri
human rights committee
insan hakları komitesi
human rights committee
insan hakları kurulu
human rights watch
(Askeri) insan hakları izleme komitesi
inherent rights
temel haklar
labour rights
(Ticaret) işçi hakları
moral rights
alınmış patent hakkı
neighboring rights
komşu haklar
objective rights
(Politika, Siyaset) nesnel haklar
operating rights
(Kanun) işletme hakları
personal rights
(Askeri) özlük hakları
political rights
(Politika, Siyaset) siyasal haklar
protect one's rights
haklarını gözetmek
protect one's rights
haklarını korumak
reproductive rights
üreme hakları
right
yanlış olmama
right
uygun

Bu ceket bana uygun mudur? - Is this jacket right for me?

O, iş için uygun adamdır. - He is the right man for the job.

right
pek

Pekâlâ. Diğer on beş Almanca cümleyi tercüme edip, ondan sonra ayrılacağım. - All right. I'll translate another fifteen sentences in German, and then leave.

Bu, kulağa pek hoş gelmiyor. - That doesn't sound right.

right
tamam

Kötü bir öğretmene sahip olmak sizi rahatsız ediyor olmalı. Ben de aptalım. Öyleyse, tamam. - It must bother you to have taken a bad master. I'm stupid too. So, it's all right.

Ben şimdi tamamen iyiyim. - I am quite all right now.

right
düzeltmek

Onu düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacağım. - I'll do whatever it takes to make it right.

İşleri düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacağım. - I'll do whatever it takes to make things right.

right
doğru olma

Tom'un mezuniyet törenine gitmemek gerçekten doğru olmazdı. - It just wouldn't be right not to go to Tom's graduation ceremony.

Tom bir şeyin doğru olmadığını fark etti. - Tom realized something wasn't right.

right
yetki

Tamam, şimdi yetki bende. - All right, I'm in charge now.

right
(Ticaret) gereken

Şu anda yapmam gereken bir şey var. - There's something I need to do right now.

Araştırmamız gereken yer tam burası. - Right here is where we need to search.

right
elverişli

Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. - Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.

right
istihkak
right
büsbütün
right
istenildiği gibi olan
right
hemen

Onun mektubunu hemen yanıtlamayı planlıyorum. - I plan to reply to his letter right away.

Her iki görüşün avantajları ve dezavantajları vardır bu yüzden hangisini destekleyeceğime hemen karar vermeyeceğim. - There are merits and demerits to both your opinions so I'm not going to decide right away which to support.

right
haklı olmak

Herkes haklı olmak ister. - Everyone wants to be right.

Sami her zaman her durumda haklı olmak istiyor. - Sami always wants to be right in all situations.

right
ahlakça doğru
right
uygun bir şekilde
right
tamamıyla
right
sağa doğru

O, masayı sağa doğru kaydırdı. - He moved the desk to the right.

Anahtarı sağa doğru dönder. - Turn the key to the right.

right
çok

Tom'un Mary'nin olduğu kadar çok burada olma hakkı var. - Tom has as much right to be here as Mary does.

Tom, şimdi o sorunu çözemeyecek kadar çok yorgun görünüyor. - Tom appears to be too tired to tackle that problem right now.

right
tamamen

Tamamen yanlış olmasındansa üç aşağı beş yukarı doğru olması daha iyidir. - It's better to be approximately right than completely wrong.

Haklı olduğuna tamamen ikna olmadım. - I am not wholly convinced that you are right.

right
ahlakça doğru olan şey
right
hakikat
right
yanlış olmayan
right
rast
right
isabetli

Tamamen isabetli bir soru sordular. - They asked a question that was right on the mark.

right
düzelmek
right
dürüstlük
user rights
(Bilgisayar) kullanıcı hakları
violation of human rights
(Politika, Siyaset) insan hakları ihlali
women' s rights
kadın hakları
European Court of Human Rights
Avrupa insan Hakları Mahkemesi
all rights reserved
her hakkı saklıdır
all rights reserved
tüm hakları saklıdır
bill of rights
insan hakları beyannamesi

İnsan hakları beyannamesi ABD Anayasasını değiştirdi. - The Bill of Rights amended the U.S. Constitution.

bill of rights
hukuk beyannamesi
bundle of rights
yasal haklar
common rights
insan hakları
conjugal rights
karı koca hakları
court of human Rights
insan hakları mahkemesi
deprived of civil rights
medeni haklardan yoksun bırakmak
economic rights
ekonomik haklar
equality of rights
hakların eşitliği
fundamental rights
temel haklar
human rights
insan hakları

Bir bilim adamı, insan hakları hakkında harika bir konuşma yaptı. - A scholar made an excellent speech about human rights.

İnsan hakları kavramının açık bir tanımına ihtiyacımız var. - We need a clear definition for the concept of human rights.

minority rights
azınlık hakları
natural rights
tabii haklar
patent rights
patent hakları
real rights
ayni haklar
right
uygun biçimde
right
(siyaset) sağ kanat
right
tutucu
right
düz

Bu sokaktan düz git ve bankadan sağa dön. - Go along this street and turn right at the bank.

Neşelen! Her şey yakında düzene girecek. - Cheer up! Everything will soon be all right.

right
düzgün

Ben işi düzgün yapabilirim! - I can do the job right!

Şu anda düzgün düşünemiyorum. - I can't think straight right now.

right
sağlıklı

Tüm insanlar sağlıklı ve kültürlü yaşam minimum standartlarını koruma hakkına sahip olacaktır. - All people shall have the right to maintain the minimum standards of wholesome and cultured living.

Bu video kaydedici sağlıklı çalışmıyor. - This video recorder doesn't work right.

right
gerçeğe uygun
right
adaletli
right
dosdoğru

Beni suçlamak seni daha iyi hissettiriyorsa, dosdoğru git. - If blaming me makes you feel better, go right ahead.

Dosdoğru bize geliyor! - It's coming right at us!

right
sağ taraf

Sola dönerseniz, kiliseyi sağ tarafınızda bulursunuz. - If you turn to the left, you will find the church on your right.

Sola dönerseniz, restoranı sağ tarafınızda bulursunuz. - Turning to the left, you will find the restaurant on your right.

right
aklı başında

Aklı başında hiç kimse gece şu ormanda yürümez. - No one in their right mind would walk in those woods at night.

Aklı başında biri öyle bir şeyi nasıl yapabilir? - How could anyone in their right mind do something like that?

right
iyi

Bay Ford şimdi iyidir. - Mr Ford is all right now.

Neşelen! Yakında her şey iyi olacak. - Cheer up! Everything will soon be all right.

right
aranan
right
namuslu
right
sağlam
right
güvenilir

En güvenilir adamım ol. - Be my right-hand man.

right
doğru olan şey
right
doğru olarak

Eğer doğru olarak hatırlıyorsam, onlar kuzenler. - They are cousins, if I remember rightly.

set to rights
iyileştirmek
set to rights
düzeltmek
set to rights
adam etmek
succession rights
tevarüs hakları
Association for Defence of the National Rights of Anatolia and Rumelia
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
European Court of Human Rights
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
European Human Rights Commission
Avrupa İnsan Hakları Komisyonu
Miranda rights
tutuklama esnasında tutukluya bildirilmesi gereken anayasal haklar
acquired rights
müktesebat
all rights reserved
Her hakkı saklıdır. Her hakkı mahfuzdur
animal rights
Hayvan hakları
breach of human rights
İnsan hakları ihlali

We must take a tough stance against breach of human rights.

civil rights movement
yurttaşlık hakları hareketi
cum rights
rüçhan haklarıyla birlikte
digital rights management
dijital haklar yönetimi
equal rights amendment
eşit haklar değişiklik
ex rights
hisse senedine ait olan haklar
full rights
tam hak
fundamental rights
Temel haklar, insanın doğuştan gelen hakları
human rights declaration
İnsan Hakları Bildirgesi
human rights protection
insan haklarının korunması
human rights watch
İnsan Hakları İzleme Örgütü
individual rights
bireysel haklar
intellectual property rights
Fikri mülkiyet hakları
limited real rights
sınırlı aynı haklar
moral rights
manevi haklar
naming rights
İsim hakları
natural rights
doğal haklar
of rights
haklarının
relative rights
(Kanun) Nisbi müktesep haklar
right
hukuk
right
haktan
set to rights
iyileştirmek, düzeltmek, adam etmek
special drawing rights
(Ekonomi) Özel Çekme Hakları
tag-along rights
Azınlık hisse sahiplerinin satış hakları
user rights assignment
kullanıcı hakları tayini
visitation rights
ziyaret hakkı
women's rights
Kadın hakları
womens rights
kadın hakları
Right
{i} düzen

Neşelen! Her şey yakında düzene girecek. - Cheer up! Everything will soon be all right.

O düzenli yemek yemiyor. Ben onun hasta olduğunu düşünüyorum. - He's not eating right. I think he's sick.

Right
{ü} Haklısınız!/Doğrudur!
right
münasip
right
{f} itibarını iade etmek
right
{s} doğru, yanlış olmayan: What you said is right. Dediğiniz doğru. That's not the
right
{f} derleyip toplamak
right
durüst
right
{f} haklı çıkarmak
right
{s} düzenli

O düzenli yemek yemiyor. Ben onun hasta olduğunu düşünüyorum. - He's not eating right. I think he's sick.

right
doğruca

Tom doğruca bana baktı. - Tom looked right at me.

Tom doğruca Mary'nin tuzağına yürüdü. - Tom walked right into Mary's trap.

right
{f} çeki düzen vermek
right
{s} dik (açı)
right
insaflı
right
tam

Kötü bir öğretmene sahip olmak sizi rahatsız ediyor olmalı. Ben de aptalım. Öyleyse, tamam. - It must bother you to have taken a bad master. I'm stupid too. So, it's all right.

Tom tam doğru zamanda geldi. - Tom arrived at just the right moment.

right
yolunda

Şimdi her şey yolunda. - Everything is all right now.

Burada her şey yolunda mı? - Is everything all right out here?

right
gayet
right
tam olarak

Bu tam olarak doğru değil. - That isn't exactly right.

Tom tam olarak haklı. - Tom is exactly right.

right
{f} doğrultmak
right
{s} dik açılı

Bu iki çizgi dik açılıdır. - These two lines are at right angles.

right
{s} en uygun

Ev iyi görünüyordu, üstelik fiyat en uygundu. - The house looked good; moreover, the price was right.

right
adalete uygun şekilde
right
{s} dürüst

Hiç kimse dürüst ve enerjik bir şekilde iyi ve adil bir neden için savaşma hakkınızı inkar edemez. - No one will deny your right to fight honestly and energetically for a good and just cause.

Bunun çabuk yapılmasını mı istiyorsun yoksa doğru dürüst yapılmasını mı istiyorsun? - Do you want this done quickly or do you want this done right?

right
dik konuma getirmek
right
adalete uygunlu
right
adaletli olarak
right
doğrulu

Onun yanıtı doğruluktan uzak. - His answer is far from right.

right
sağ z
right
sağda

Arapça, sağdan sola doğru yazılır. - Arabic is written from right to left.

Çorba kaşığı her zaman en sağdadır. - The soup-spoon is always on the extreme right.

right
{s} (ahlakça) doğru: Do what's right! Doğru olanı yap!
right
sağdan

Arapça, sağdan sola doğru yazılır. - Arabic is written from right to left.

Sağdan bir sonraki sokağa sap. - Turn right on the next street.

right
{s} yasal (mirasçı)
Английский Язык - Английский Язык
The many different ways a book can be licensed, ranging from book club rights to movie rights and even theme park rights Also called subsidiary rights
Rights to a literary property include the following: prepublication serial (first serial rights); book publication, including book club; postpublication serial (second serial rights); book reprint; dramatization; musical comedy; amateur leasing; motion picture (commercial and noncommercial); radio, television; mechanical, electronic, or xerographic reproduction or other kinds covered in the inclusive term reprographic reproduction; condention and abridgment; anthology; translation; quotion; merchandising and other commercial exploition rights Most of these are also commonly referred to as subsidiary rights and are governed by the prevailing copyright law
The Dublin Core element used to provide a link to information about rights held in and over the resource Typically a Rights element will contain a rights management statement for the resource, or reference a service providing such information Rights information often encompasses Intellectual Property Rights (IPR), Copyright, and various Property Rights If the rights element is absent, no assumptions can be made about the status of these and other rights with respect to the resource See section 4 of the Dublin Core Users Guide
In a contract, typically the publisher is "buying" the ability to control the author's work for a set amount of time and for set purposes Some contracts include rights for a number of years, for publication in various forums including print, print on demand, e-publishing Some even include film rights, meaning the publisher has purchased the ability to negotiate with a Hollywood producer to film your story on your behalf, for a pre-determined percentage Royalties: The money the author makes on a book Typically, an agreed upon percentage of the cover price, based on book sales
A privilege granted to existing shareholders of a corporation to subscribe to shares of a new issue of common stock before it is offered to the public
A short-term option to purchase new securities at a favorable price
Rights owned by the Department of Defense for the IMI product
Rights allow existing shareholders of a corporation to subscribe to shares of a new issue of common stock before that stock is offered to the public A right usually has a life of 2 to 4 weeks, is transferable, and entitles the holder to buy the new common stock below the Public Offering Price Rights are often granted to protect existing shareholders from the effects of dilution
NetWare security feature Rights control which directories and files a user can access and what the user is allowed to do with those directories and files Rights are assigned to directories and files by the network supervisor
generally, "an interest or title in an object of property; a just and legal claim to hold, use, or enjoy it, or to convey or donate it" (Black's Law Dictionary) In the Digital Library the "object of property" is an information good or service
Statutory and/or common law rights to a literary (published) property, which may include prepublication rights, initial publication rights, second or serial publication rights, and rights to dramatization, leasing, reproduction (video, electronic, xerographic, facsimile), condensation and abridgement, translation, quotation, and commercial exploitation *
Plural of noun right; things one is entitled to do, in political philosophy
Powers or privileges granted by an agreement or law
The privileges a user or role has on a system
A rights approach to a dispute uses laws, rules, policies or other methods that determine who has the "right" to do something The United States operates in a rights system, giving people rights under the law
Permission to perform specific actions with site content, such as viewing or modifying a page Rights are enabled or disabled for a user role Users can perform only those actions allowed by the rights assigned to their role
The permission or license to reproduce a picture These may be limited in many ways, for example by time or quantity (edition, circulation) or by geographical area or by language
Declaration of Rights An instrument submitted to William and Mary, on their being called to the throne, setting forth the fundamental principles of the constitution The chief items are these: The Crown cannot levy taxes, nor keep a standing army in times of peace; the Members of Parliament are free to utter their thoughts, and a Parliament is to be convened every year; elections are to be free, trial by jury is to be inviolate, and the right of petition is not to be interfered with
The intellectual property rights that you can sell to a publisher or editor In most cases, the rights offered are dictated by the publisher; new writers rarely have much leeway to negotiate You can be offered a bewildering variety of rights Some types you might see include all rights, worldwide rights, electronic rights, English rights, first serial rights, one-time rights, and reprint rights In most cases, ownership of the work will revert back to you within a year or two; the obvious exception is all rights, which allows the publisher to publish the work everyday forever if they so desire
When a company wants to raise more funds by issuing additional securities, it may give its stockholders the opportunity, ahead of others, to buy the new securities in proportion to the number of shares each owns The piece of paper evidencing this privilege is called a right Because the additional stock is usually offered to stockholders below the current market price, rights ordinarily have a market value of their own and are actively traded In most cases they must be exercised within a relatively short period Failure to exercise or sell rights may result in monetary loss to the holder
Each guarantee within the Convention is called a Right There are three types of Rights: absolute, qualified and limited
entitlements assured by custom, law or property
Options granted to shareholders to purchase additional shares directly from the company concerned Rights are issued to shareholders in proportion to the securities they may hold in a company
The permissions granted by a copyright owner that allow someone else to sell the copyrighted work, such as the rights to print, publish, and sell the hardcover version of a book, or the translation rights, the film and television rights, or the electronic rights
rights of entry
plural form of right of entry
rights of reentry
plural form of right of reentry
rights of way
plural form of right of way
rights issue
An issue of shares offered at a special price by a company to its existing shareholders
rights of way
Are indicated on title at the Land Title Office; often for use of utilities or city or municipality in order to make repairs to pipes, etc ; no permanent structure may be built on a right of way
rights issue
A rights issue is when a company offers shares at a reduced price to people who already have shares in the company. an offer of company shares at a cheaper price than usual, to people who own some already
rights of the accused
In law, the rights and privileges of a person accused of a crime. In most modern legal systems these include the presumption of innocence until proved guilty, trial by jury, representation by counsel, the right to present witnesses and evidence to establish one's innocence, and the right to cross-examine one's accusers. Also important are a prohibition against an unreasonable search and seizure, the right to a speedy trial, and guarantees of freedom from double jeopardy and of the right to appeal. In the U.S. a person accused of a crime must be notified immediately of the right to secure counsel and the right to refuse to answer questions if answering might be incriminating (see Miranda v. Arizona)
rights offering
an offering of common stock to existing shareholders who hold subscription rights or pre-emptive rights that entitle them to buy newly issued shares at a discount from the price at which they will be offered to the public later; "the investment banker who handles a rights offereing usually agrees to buy any shares not bought by shareholders
riparian rights
A system used primarily in the eastern states to determine who has rights to water The riparian system gives water rights to the owners of the lands through which water flows (See prior appropriation) (Rice (1991))
riparian rights
(hydr) The right of a landowner to the water on or bordering his or her property, including the right to prevent diversion or misuse of upstream water F - droits de riverainete S - derechos riberenos
riparian rights
The rights of owners of land bordering watercourses which relate to the water and its use
riparian rights
A legal right of a landowner who owns land next to a natural watercourse to reasonable use of whatever water flows past the property
riparian rights
The rights of an owner of property located adjacent to water
riparian rights
The rights of owners of lands bordering watercourses which relate to the water and its use
riparian rights
The rights of a landowner whose land borders on a stream or watercourse to use and enjoy the water which is adjacent to or flows over the owners land provided such use does not injure other riparian owners Riparian owners own to the middle of a non-navigable river if such borders the property line and to the low water mark of a navigable stream or lake (see Littoral rights)
riparian rights
An owner’s right to use a river, stream or lake bordering the owner’s property
riparian rights
The rights accruing to a landowner on the bank of a natural watercourse
riparian rights
The rights of an owner of land bordering a body of water to use or control that body of water or a part thereof
riparian rights
The legal right which assures an owner of land adjacent to a creek or natural body of water the reasonable use of that water
riparian rights
The rights of water use possessed by a person owning land containing or bordering a water course or lake
riparian rights
Entitlement of a land owner to certain uses of water on or bordering his property, including the right to prevent diversion or misuse of upstream waters Generally a matter of state law
riparian rights
Rights of an owner of land that borders on or includes a stream, river, lake or sea These rights include definition of(and limitations on) access to and use of the water, ownership of streambed, navigable water and uninterrupted flow and drainage (See also accretion )
riparian rights
prior to 1945, those who owned land adjacent to water bodies were entitled to the use of water
riparian rights
Private ownership rights extending to the normal high-water mark along a river or stream and including access rights to water, boating, bathing and dockage in accordance with state and federal statutes
riparian rights
The rights of owners of lands on the banks of watercourses or bodies, relating to the water, its use, ownership of soil under the stream, shoreline accretions, etc These rights vary with state law Riparian rights cease at the water's edge and do not interfere with use of the water area by others offshore
riparian rights
The rights of the owners of land on the banks of watercourses, to take advantageous use of the water on, under, or adjacent to his/her land, including the right to acquire decretions, wharf slips, and fish therefrom
riparian rights
The right of a landowner to water, on, under, or adjacent to his land
riparian rights
The right of owners to the water and land below the high water mark
riparian rights
A doctrine of state water law under which a land owner is entitled to use the water on or bordering his property, including the right to prevent diversion or misuse of upstream waters Riparian land is land that borders on surface water
riparian rights
The rights of an owner whose land abuts water They differ from state to state and often depend on whether the water is a river, lake, or ocean See water rights
riparian rights
The rights of the owners of lands on the banks of watercourses, to take advantageous use of the water on, under, or adjacent to his land, including the right to acquire accretions, wharf slips, and fish therefrom
riparian rights
- The rights of owners of land bordering watercourses which relate to the water and its use
riparian rights
An owner's rights in land that borders on or includes a stream, river, lake or sea These rights include access to and use of the water
Miranda rights
(US law) plural form of Miranda right: constitutional rights outlined in the Miranda warning
Third Freedom Rights
The right of an airline of one country to land in a different country and deplane passengers coming from the airline’s own country
Universal Declaration of Human Rights
A version of this document
Universal Declaration of Human Rights
The declaration of basic human rights adopted by the United Nations

In the spirit of the Universal Declaration of Human Rights, I would like to declare that this kind of freedom is an inalienable human right, the suppression of which by political or religious authorities cannot be condoned.

Weingarten rights
plural form of Weingarten right
air rights
The right to build over an existing property
air rights
The right to fly over a certain territory
all rights reserved
The holder of a copyright reserves the sole right to publish a work, and is entitled to take legal action against infringement
animal rights
The concept that animals are entitled to certain fundamental rights such as the right to be spared undue suffering
bang to rights
To have sufficient, undisputable evidence that a person's actions are generally perceived to be wrong; to catch red-handed

Good week for: Cyclists, after Britain's most prolific bicycle thief was banged to rights.

bang to rights
caught red-handed; in a guilty state

Mad Pierre sarcastically responded that the spammer was correct. “Damn, you've got us bang to rights.

banged to rights
Alternative form of bang to rights

Good week for: Cyclists, after Britain's most prolific bicycle thief was banged to rights.

bill of rights
A formal statement of the rights of a specified group of people
bills of rights
plural form of bill of rights
bragging rights
The prerogative to praise oneself for an accomplishment or for possession of a superior characteristic

Worth as much as $900 million, he estimates, the author clearly thinks he has earned bragging rights, and he intends to exercise them.

by rights
Properly, in justice

The post of vice-president should, by rights, have been given to John.

civil rights
Those rights which are expressly enumerated in the U.S. Constitution and are considered to be unquestionable; deserved by all people under all circumstances, especially without regard to race, creed, color, gender and disabilities
conjugal rights
The rights and privileges arising from the marital relationship; especially those of love, affection, companionship, comfort and sexual relations
consumer rights
The legal and moral duties of protection owed to a purchaser of goods or services by the supplier
dead to rights
With sufficient evidence to establish responsibility definitively

Because of the video replay, the ref had him dead to rights on the penalty.

digital rights management
Schema to determine what an end user can do with a digital file by the copyright holder
e-rights
plural form of e-right
e-rights
The right to publish a given work in electronic form

I sold the magazine rights to the story, but not the e-rights.

e-rights
The collective rights of a person in the context of electronic media

This new legislation aims to protect the e-rights of citizens.

equal rights
The concept that every person is to be treated equally by the law
exclusive rights
plural form of exclusive right
fifth freedom rights
The right of an airline of one country to land in a different country, pick up passengers, and carry them on to a third country

Eg, If a British airline flew to France, collected passengers, and took them to Italy.

first e-rights
The right to publish a work for the first time in electronic form
fourth freedom rights
The right of an airline of one country to land in a different country and board passengers travelling to the airline’s own country
gay rights
The concept that people of minority sexual orientations, such as homosexuality, are entitled to all the rights and considerations due to the majority orientation
human rights
The basic rights and freedoms that all humans should be guaranteed, such as the right to life and liberty, freedom of thought and expression, and equality before the law
human rights
plural form of human right
land rights for gay whales
a parody of typical greenie policies and those that support them
naming rights
the right to name a piece of property, either tangible property or an event, usually granted in exchange for financial considerations
property rights
The exclusive right of possessing, enjoying, and disposing of a thing
right
Very, extremely, quite

The fog was right hard to see through so I was on Tom Pritchard before I saw him.

right
According to fact or truth; actually; truly; really
right
Yes. Correct. I agree
right
On the right side
right
That which complies with justice, law or reason

We're on the side of right in this contest.

right
A legal or moral entitlement

You have no right to go through my book.

right
Designating the side of the body which is positioned to the east if one is facing north. This arrow points to the right: →

After the accident, her right leg was slighly shorter than her left.

right
Complying with justice, correctness or reason; correct, just, true

I thought you'd made a mistake, but it seems you were right all along.

right
To set upright

The tow-truck righted what was left of the automobile.

right
Exactly, precisely

Luckily we arrived right at the start of the film.

right
The ensemble of right-wing political parties; political conservatives as a group

The political right holds too much power.

right
Yes. I agree with whatever you say. I have no opinion
right
Towards the right side
right
To return to normal upright position

When the wind died down, the ship righted.

right
All right; not requiring assistance

'You lost?' / Colin spun round. Looking at him was a nurse, her eyebrows raised. / 'No, I'm right, thanks,' said Colin.

right
Of an angle, having a size of 90 degrees, or one quarter of a complete rotation; the angle between two perpendicular lines

The kitchen counter formed a right angle with the back wall.

right
To correct

Righting all the wrongs of the war will be impossible.

right
The right side or direction

The pharmacy is just on the right past the bookshop.

right
Signpost word used to change the subject in a discussion or discourse
second freedom rights
The right of an airliner of one country to land in another country for technical reasons such as refueling and maintenance
states' rights
A catch phrase used by some in the Civil Rights Era as an excuse to keep the federal government from granting rights to black people by claiming such things were not federal issues
states' rights
The belief that each of the 50 U.S. states has reserved powers, the sovereign right to determine policies on some issues
right
correctly, accurately; immediately; directly, straight; completely, entirely; appropriately, properly; morally, in a just manner; very, quite
right
{i} privilege, prerogative, something to which a person is entitled; proprietary interest; side that is opposite the left side; turn towards the right side; something which is just or virtuous; hand on the right side of the body; correctness, justness
right
{a} properly, truly, justly, directly, very
right
{v} to relieve from wrong, adjust, replace
right
{v} to take a proper position
right
{n} justice, a just claim, privilege, prerogative, interest, property, power, the side not left, a tract of land, freedom from error
right
{a} fit, proper, true, just, happy, strait
European Court of Human Rights
The European Court of Human Rights (ECHR) in Strasbourg was set up under the European Convention on Human Rights of 1950 in order to monitor compliance by Signatory Parties. The European Convention on Human Rights or formally named Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms is one of the most important conventions adopted by the Council of Europe. All 47 member states of the Council of Europe are signatories of the Convention. Applications against Signatory Parties for human rights violations can be brought before the Court either by other States Parties or by individuals
co-sale rights
A contractual obligation used to protect a minority shareholder (usually in a venture capital deal). If a majority shareholder sells his or her stake, then the minority shareholder has the right to join the transaction and sell his or her minority stake in the company. Also referred to as "tag-along rights"
fundamental rights
Fundamental rights are a generally-regarded set of entitlements in the context of a legal system, wherein such system is itself said to be based upon this same set of basic, fundamental, or inalienable entitlements or "rights."
human rights watch
Human Rights Watch (formerly Helsinki Watch) is an international non-governmental organization that conducts research and advocacy on human rights. Its headquarters are in New York City and it has offices in Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Johannesburg, London, Los Angeles, Moscow, Paris, San Francisco, Tokyo, Toronto, and Washington D.C
inalienable rights
(Kanun) 1. Moral rights (copyright law) are a subset of the rights of creators of copyrighted works, including the right of attribution, the right to have a work published anonymously or pseudonymously, and the right to the integrity of the work.2. Natural rights, also called moral rights or inalienable rights, are rights which are not contingent upon the laws, customs, or beliefs of a particular society or polity
intellectual property rights
Property rights over intellectual material (such as literature, music, patents, brand names, trademarks, etc.)
moral rights
(Kanun) 1. Moral rights (copyright law) are a subset of the rights of creators of copyrighted works, including the right of attribution, the right to have a work published anonymously or pseudonymously, and the right to the integrity of the work.2. Natural rights, also called moral rights or inalienable rights, are rights which are not contingent upon the laws, customs, or beliefs of a particular society or polity
national human rights institutions
National human rights institutions (NHRIs) are administrative bodies set up in to protect or monitor human rights in a given country. There are some 110 such bodies, not all compliant with the United Nations standards set out in the 1993 Paris Principles
natural rights
(Kanun) 1. Moral rights (copyright law) are a subset of the rights of creators of copyrighted works, including the right of attribution, the right to have a work published anonymously or pseudonymously, and the right to the integrity of the work.2. Natural rights, also called moral rights or inalienable rights, are rights which are not contingent upon the laws, customs, or beliefs of a particular society or polity
relative rights
(Kanun) Those to which a person is entitled in consequence of his relation with others such as the rights of a husband in relation to his relation with others such as the rights of a husband in relation to his wife; of a father, as to his children; of a master, as to his servant; of a wife; of a father, as to his children; of a master, as to his servant; of a guardian, as to his ward. guardian, as to his ward
special drawing rights
(Ekonomi) A form of international money created by the International Monetary Fund, defined as a weighted average of various convertible currencies
tag-along rights
A contractual obligation used to protect a minority shareholder (usually in a venture capital deal). If a majority shareholder sells his or her stake, then the minority shareholder has the right to join the transaction and sell his or her minority stake in the company. Also referred to as "co-sale rights"
Right
{i} conservative political party or parties, right wing, political party or parties generally opposed to liberalism
Right
orun
right
dexter
right
socially right or correct; "it isn't right to leave the party without saying goodbye"; "correct behavior"
right
in accordance with moral or social standards; "that serves him right"; "do right by him"
right
A true statement; freedom from error of falsehood; adherence to truth or fact
right
a justified claim to something, usually implying that others have certain duties with respect to the possessor of the right
right
Healthy, sane, competent
right
a turn to the right; "take a right at the corner" anything in accord with principles of justice; "he feels he is in the right"; "the rightfulness of his claim" an abstract idea of that which is due to a person or governmental body by law or tradition or nature; "they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights"; "Certain rights can never be granted to the government but must be kept in the hands of the people"- Eleanor Roosevelt; "a right is not something that somebody gives you; it is something that nobody can take away" the hand that is on the right side of the body; "he writes with his right hand but pitches with his left"; "hit him with quick rights to the body" those who support political or social or economic conservatism; those who believe that things are better left unchanged location near or direction toward the right side; i
right
Appropriate, perfectly suitable; fit for purpose
right
Hence, to regain an upright position, as a ship or boat, after careening
right
That which one has a natural claim to exact
right
those who support political or social or economic conservatism; those who believe that things are better left unchanged location near or direction toward the right side; i
right
{f} restore to good condition; set in an upright position; correct, make right
right
an abstract idea of that which is due to a person or governmental body by law or tradition or nature; "they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights"; "Certain rights can never be granted to the government but must be kept in the hands of the people"- Eleanor Roosevelt; "a right is not something that somebody gives you; it is something that nobody can take away"
right
A just judgment or action; that which is true or proper; justice; uprightness; integrity
right
Refers to the right foot, hand hip or a direction
right
Well placed, disposed, or adjusted; orderly; well regulated; correctly done
right
See Center, 5
right
Portion of the political spectrum associated with conservative political thought. The term derives from the seating arrangement of the French revolutionary parliament ( 1790s) in which the conservative representatives sat to the presiding officer's right. In the 19th century, the term applied to conservatives who supported authority, tradition, and property. In the 20th century a divergent, radical form developed that was associated with fascism. See also left. Petition of Right privacy right of right whale right to work law riparian right States' Rights Democrat accused rights of the animal rights Bill of Rights Civil Rights Act of 1964 civil rights movement Declaration of the Rights of Man and of the Citizen Equal Rights Amendment gay rights movement homosexual rights movement GI Bill of Rights human rights states' rights Universal Declaration of Human Rights Virginia Declaration of Rights Voting Rights Act Committee for the Defense of Legitimate Rights Society of the Friends of the Rights of Man and of the Citizen
right
the side to the south when a person or object faces east; "he stood on the right"
right
an interjection expressing agreement
right
anything in accord with principles of justice; "he feels he is in the right"; "the rightfulness of his claim"
right
That which justly belongs to one; that which one has a claim to possess or own; the interest or share which anyone has in a piece of property; title; claim; interest; ownership
right
[ degrees --- ] Turns the active turtle the specifiefd number of degrees, to the right if degrees is positive and to the left if negatlve
right
make reparations or amends for; "right a wrongs done to the victims of the Holocaust"
right
According with truth; passing a true judgment; conforming to fact or intent; not mistaken or wrong; not erroneous; correct; as, this is the right faith
right
Conformed to the constitution of man and the will of God, or to justice and equity; not deviating from the true and just; according with truth and duty; just; true
right
Straight, not bent
right
A company share price token is moved one space 'right' on the stock market if it declares a full dividend If it is in a box with an arrow pointing up, it is instead moved up one space
right
A mode of playing where the steps are rotated 90 degrees to the right
right
in a correct manner; "he guessed right"
right
According to the law or will of God; conforming to the standard of truth and justice; righteously; as, to live right; to judge right
right
(frequently plural) the interest possessed by law or custom in some intangible thing; "mineral rights"; "film rights"
right
According to any rule of art; correctly
right
To bring or restore to the proper or natural position; to set upright; to make right or straight (that which has been wrong or crooked); to correct
right
location near or direction toward the right side; i e the side to the south when a person or object faces east; "he stood on the right"
right
a turn to the right; "take a right at the corner"
right
Straight; direct; not crooked; as, a right line
right
(Southern regional intensive) very; "the baby is mighty cute"; "he's mighty tired"; "it is powerful humid"; "that boy is powerful big now"; "they have a right nice place"
right
In a right or straight line; directly; hence; straightway; immediately; next; as, he stood right before me; it went right to the mark; he came right out; he followed right after the guide
right
Of or pertaining to that side of the body in man on which the muscular action is usually stronger than on the other side; opposed to left when used in reference to a part of the body; as, the right side, hand, arm
right
According to fact or truth; actually; truly; really; correctly; exactly; as, to tell a story right
right
having a 90 degree angle; perpendicular; a right cylinder is one in which the straight lines that compose it are normal to its base; a right cone (meaningful only when the base has a center) is one in which the straight line connecting the vertex to the center of the base is normal to the base; a right pyramid (meaningful only when the base has a center) is one in which the straight line connecting the center of the base is normal to the base
right
having the axis perpendicular to the base; "a right angle"
right
That which one has a legal or social claim to do or to exact; legal power; authority; as, a sheriff has a right to arrest a criminal
right
appropriate for a condition or occasion; "everything in its proper place"; "the right man for the job"; "she is not suitable for the position"
right
of or belonging to the political or intellectual right
right
The temporary privilege granted to a company's existing common shareholders to acquire additional common shares directly from the company at a stated price The price is usually at a discount to the market price of the common stock on the day the rights are issued, and the rights only are good within a specified time period Rights of listed companies trade on stock exchanges from the ex rights date until their expiry, so holders can either exercise the rights or they can sell them
right
free from error; especially conforming to fact or truth; "the correct answer"; "the correct version"; "the right answer"; "took the right road"; "the right decision"
right
The straight course; adherence to duty; obedience to lawful authority, divine or human; freedom from guilt, the opposite of moral wrong
right
immediately; "she called right after dinner"
right
being or located on or directed toward the side of the body to the east when facing north; "my right hand"; "right center field"; "a right-hand turn"; "the right bank of a river is the bank on your right side when you are facing downstream"
right
an interjection expressing agreement precisely, exactly; "stand right here!"
right
completely; "she felt right at home"; "he fell right into the trap"
right
The area to the right hand side of the point The world, as it is percieved
right
those who support political or social or economic conservatism; those who believe that things are better left unchanged
right
Exactly; just
right
put in or restore to an upright position; "They righted the sailboat that had capsized"
right
The outward or most finished surface, as of a piece of cloth, a carpet, etc
right
An asset granting the temporary privilege of purchasing additional shares directly from the company at a stated price to existing shareholders
right
The opportunity a corporation gives a shareholder to buy additional shares at a special price for a limited time Shareholders who don't use their rights can sell them to other investors
right
in conformance with justice or law or morality; "do the right thing and confess"
right
Also applied to the corresponding side of the lower animals
right
Most favorable or convenient; fortunate
right
make right or correct; "Correct the mistakes"; "rectify the calculation"
right
Privilege or immunity granted by authority
right
A right is a formal, legal mechanism that claims that a breach of duty must be redressed The claim may be set out in a complaint, which, upon presentation to court, triggers the coercive power of the law to bring the one charged with the violation into court to justify his behavior
right
To recover the proper or natural condition or position; to become upright
right
regain an upright or proper position; "The capsized boat righted again"
right
the side to the south when a person or object faces east; "he stood on the right" (frequently plural) the interest possessed by law or custom in some intangible thing; "mineral rights"; "film rights" regain an upright or proper position; "The capsized boat righted again" put in or restore to an upright position; "They righted the sailboat that had capsized" make reparations or amends for; "right a wrongs done to the victims of the Holocaust" correct in opinion or judgment; "time proved him right" having the axis perpendicular to the base; "a right angle" of or belonging to the political or intellectual right being or located on or directed toward the side of the body to the east when facing north; "my right hand"; "right center field"; "a right-hand turn"; "the right bank of a river is the bank on your right side when you are facing downstream" in conformance with justice or law or morality; "do the right thing and confess" in or into a satisfactory condition; "things are right again now"; "put things right" exactly; "he fell flop on his face" immediately; "she called right after dinner" an interjection expressing agreement precisely, exactly; "stand right here!" completely; "she felt right at home"; "he fell right into the trap" toward or on the right; also used figuratively; "he looked right and left"; "the party has moved right
right
of the side of cloth or clothing intended to face outward; "the right side of the cloth showed the pattern"; "be sure your shirt is right side out"
right
correct or accurate, as in: Careful writers strive to use the right word
right
A privilege allowing existing shareholders in a company to buy shares of a new issue of common stock before it is offered to the public
right
- legally recognized entitlement to do something to or with content
right
the piece of ground in the outfield on the catcher's right
right
Having reference to a straight line; perpendicular, forming a 90-degree angle
right
in the right manner; "please do your job properly!"; "can't you carry me decent?"
right
Designed to be placed or worn outward; as, the right side of a piece of cloth
right
Characterized by reality or genuineness; real; actual; not spurious
right
most suitable or right for a particular purpose; "a good time to plant tomatoes"; "the right time to act"; "the time is ripe for great sociological changes"
right
precisely, exactly; "stand right here!"
right
In a great degree; very; wholly; unqualifiedly; extremely; highly; as, right humble; right noble; right valiant
right
Designating the side of the body which is positioned to the east if one is facing north. This arrow points to the right: →
right
Constant associated with the key code value for the Right Arrow key (39)
right
a benefit given to stockholders to buy additional stock in a company in proportion to existing holdings for a specified period of time
right
exactly; "he fell flop on his face"
rights

  Турецкое произношение

  rayts

  Произношение

  /ˈrīts/ /ˈraɪts/

  Этимология

  (noun.) before 12th century. Middle English, from Old English riht, from riht, adjective.

  Видео

  ... to have the government substitute itself for the rights of free individuals. And what we're ...
  ... human rights concerns in Iran. Those have escalated since the June elections in which ...

  Слово дня

  frowzy
Избранное