only

listen to the pronunciation of only
Английский Язык - Турецкий язык
{s} tek

Mevcut tek oda iki kişiliktir. - The only room available is a double.

Baba Ken'i haydi haydi severdi,çünkü onun tek oğluydu. - Ken's father loved Ken all the more because he was his only son.

sırf
yalnızca

Yalnızca kütüphanede çalışırım. - I only study in the library.

Yalnızca her birey ona karşı harekete geçmeye karar verirse, AIDS durdurulabilir. - AIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.

sadece

Geçmiş sadece bilinir, değişmez. Gelecek ise sadece değişir, bilinmez. - The past can only be known, not changed. The future can only be changed, not known.

Etli pilav sekiz yuan. Vejetaryen pilav sadece dört yuan. - The pilaf with meat is eight yuan. The vegetarian pilaf is only four yuan.

{s} daha: She was here only yesterday. Daha dün buradaydı. bağ. yalnız, ancak
sade

Etli pilav sekiz yuan. Vejetaryen pilav sadece dört yuan. - The pilaf with meat is eight yuan. The vegetarian pilaf is only four yuan.

Sadece birkaç kişi beni anladı. - Only a few people understood me.

{s} başhemşire vakarlı
yalnız

Yalnızca birkaç kişi vaktinde geldi. - Only a few people showed up on time.

Partide yalnızca altı kişi vardı. - Only six people were present at the party.

{s} biricik

Sen onun biricik arkadaşıydın. - You were his only friend.

O, biricik oğlunu gömdü. - She has buried her only son.

{s} bir tek, eşsiz, biricik, yegâne. z
bağlaç bir tek
mücerret
safi
şu var ki
ne var ki
şunun surasında
bir tek

Herkesin gidebileceği bir evi, sığınabileceği bir yuvası var. Benim evim çöllerdir, yurdum çorak topraklar. Kuzey rüzgarı ışığım, yağmurda bir tek paklanırım. - Everyone has a house to go to, a home where they can find shelter. My house is the desert, my home the barren heath. The north wind is my fire, the rain my only bath.

Sorun sadece bir tek şekilde yorumlanabilir. - The question can only be interpreted a single way.

ama

Kabul ediyorum, ama sadece tek bir şartla. - I accept, but only under one condition.

Sadece tek ağzım ama iki kulağım var. - I only have one mouth, but I have two ears.

ancak

Ancak uzun bir tartışmadan sonra bir sonuca vardılar. - Only after a long dispute did they come to a conclusion.

Tom ancak kendini suçlayabilir. - Tom has only himself to blame.

(bağlaç) yalnız, ama, fakat
daha

Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz. - So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning.

Tom'un Boston'da sadece bir gecesi daha var. - Tom has only one more night in Boston.

if only keşke
conj. yalnız
fakat

Tom'un ve sadece Tom'un onu yapabileceğini düşünüyorum. Fakat bazı insanlar onu Mary'nin de yapabileceğini düşünüyorlar. - I think that Tom and only Tom can do it. However, some people think that Mary could do it, too.

Tom onun akşam yemeği için yaptığını beğendiğini söyledi fakat o sadece kibarlık yapıyordu. - Tom said he liked what she had made for dinner, but he was only being polite.

başlı başına
(sıfat) tek, biricik, ancak, ağırbaşlı, başhemşire vakarlı
bağlaç bundan başka
kala kala
only from
(Bilgisayar) başlangıç
only groups
(Bilgisayar) yalnızca gruplar
only if
kaydıyla
only my items
(Bilgisayar) yalnızca benim öğelerim
only once
bir kereye mahsus
only once
bir sefere mahsus
only one
(Bilgisayar) yalnızca bir

Koleksiyonumda yalnızca bir tane eksik model var. - There's only one model missing in my collection.

Tom ve Mary'nin yalnızca bir çocuğu vardı. - Tom and Mary had only one child.

only secure
(Bilgisayar) yalnızca güvenli
only too glad
dünden hazır
only too glad
dünden razı
only too glad
dünden razı olmak
only unsecure
(Bilgisayar) yalnızca güvenli olmayan
only users
(Bilgisayar) yalnızca kullanıcılar
only you and me
sadece sen ve ben
only too
çok

Sadece yardım etmek için çok mutluyum. - I'm only too happy to help.

Tom sadece gerektiği yerde yardım etmekten çok mutlu. - Tom's only too happy to lend a hand where necessary.

only a
sadece bir
only a few
Sadece birkaç

Hayatta derece yapmak için hepimiz çok çalışırız fakat sadece birkaç kişi başarır. - We all try hard to make the grade in life, but only a few succeed.

Sadece birkaç kişi beni anladı. - Only a few people understood me.

only a sip of it
o sadece bir yudum
only a very little
sadece çok az
only alternative
Tek alternatif
only as
sadece
only edition
Sadece baskı
only free trial calls available
sadece ücretsiz deneme aramaları yapılabilir
only if
Sadece

AIDS sadece her birey buna karşı harekete geçmeye karar verirse durdurulabilir. - AIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.

A B ye eşittir Eğer ve sadece B gerçekse A doğrudur. ile aynı anlamı vardır. - A is equivalent to B has the same meaning as A is true if and only if B is true.

only learning makes wise
Sadece öğrenme bilge yapar
only now
ancak şimdi
only recently
ancak son zamanlarda
only son
tek oğlu
only then
ancak o zaman

Ancak o zaman onun ne demek istediğini anladım. - Only then did I realize what he meant.

only to
sadece

Bütün yolu sadece onun evden uzakta olduğunu anlamak için yürüdüm. - I went all the way to see her only to find her away from home.

Bir insanı tanımak için, onunla sadece bir hafta seyahat etmelisin. - In order to know a man, you have only to travel with him a week.

only too well
çok iyi
only way
tek yolu
only when
sadece

Sadece gece uyuyamadığım zamanlar saatin tik tak sesleri beni rahatsız eder. - It's only when I can't sleep at night that the ticking of the clock bothers me.

Sadece pamuk ve keten gibi doğal liflerden yapılmış kumaşları ütülerken en yüksek ısı ayarlarını kullanın. - Use the highest heat settings only when you're ironing fabrics made of natural fibers like cotton or linen.

only you
sadece sen, yalnız sen
only-adjcent
bitişik nizam
only just
yeni

Tom'u uzun zamandır tanıyor musun? Hayır, daha yeni tanıştım. - Have you known Tom for a long time? No, I've only just met him.

Leyla'nın kabusu daha yeni başlıyordu. - Layla's nightmare was only just beginning.

only just
zorla
only just
az önce

Sadece az önce başladık. - We've only just begun.

Daha az önce başladım. - I have only just begun.

only just
binbir zahmetle
only just
neredeyse hiç
only just
azıcık
only on mouse click
(Bilgisayar) yalnızca tıklatıldığında
only that
ne yapsın
only that
ne çare
only yesterday
daha dün
on one side only
bir tarafta
one and only
biricik
one and only
tek: It was her one and only desire. Onun tek arzusuydu
one time only
sadece bir kez
online only
(Bilgisayar) yalnız çevrimiçi
not only but also
sadece değil aynı zamanda
if only
keşke: If only I had known. Keşke bilseydim
if and only if
(Matematik) ancak ve ancak
if only
keşke

Keşke yağmur yağmasa. - If only it would stop raining!

Keşke o zaman bütün hikayeyi bana anlatsaydın! - If only you had told me the whole story at that time!

read only
Salt Oku salt-okunur
read only file
salt-okunur dosya
read only memory
(ROM) Salt Okunur Bellek
read only storage
salt okunur bellek
audio only
(Bilgisayar) yalnızca ses
color only
(Bilgisayar) yalnızca renk
data only
(Bilgisayar) sadece veri
definition only
(Bilgisayar) yalnızca tanım
definition only
(Bilgisayar) sadece tanım
file only
(Bilgisayar) sadece dosya
file only
(Bilgisayar) yalnızca dosyala
heading only
(Bilgisayar) yalnızca başlık
if i only knew!
keşke bilseydim!
integrity only
(Bilgisayar) yalnızca bütünlük
invite only
(Bilgisayar) yalnızca davet et
left only
(Bilgisayar) yalnızca sola
match whole word only
(Bilgisayar) tüm sözcüğü eşleştir
me only
yalnızca ben
my only friend
tek dostum
network only
(Bilgisayar) yalnızca ağ
not only but also
aynı zamanda da
not only but also
Keza
not only that
bununla kalmayıp
not only that
üstelik
not only this
bundan başka
outline only
(Bilgisayar) salt anahat
peer only
(Bilgisayar) yalnızca eş
permit only
(Bilgisayar) seçilene izin ver
permit only
(Bilgisayar) izin ver
permit only
(Bilgisayar) aşağıdakine izin ver
query only
(Bilgisayar) sadece sorgu
receive only printer
(Bilgisayar) salt alış yazıcısı
screen only
(Bilgisayar) sadece ekran
structure only
(Bilgisayar) yalnızca yapı
structure only
(Bilgisayar) salt yapı
text only
(Bilgisayar) yalnızca metin
there only remains
kala kala
title only
(Bilgisayar) yalnızca başlık
tree only
(Bilgisayar) yalnız ağaç
unique components only
(Otomotiv) sadece benzersiz aksamlar
unique records only
(Bilgisayar) sadece benzersiz kayıtlar
whole word only
(Bilgisayar) tam sözcükler
God only knows!
Allah bilir!
but only
aynı zamanda
diskette only system
yalnız disketli sistem
erasable programmable read only memory
silinebilir programlanabilir salt okunur bellek
if and only
ancak ve ancak
if and only if
yalnız ve yalnız
if only
ah bir

Ah bir erken gelse, onunla dışarı çıkacağız. - If only he comes early, we will go out with him.

if only
ah keşke
not only
sadece

Şarkıcı sadece Japonya'da değil, aynı zamanda Avrupa'da da ünlü. - The singer is famous not only in Japan but also in Europe.

Onun kitabı sadece İngiltere'de ünlü değil, Japonya'da da ünlü. - His book is famous not only in England but also in Japan.

programmable read only memory
programlanabilen salt okunur bellek
read-only memory
salt okunur bellek
read-only storage
salt okunur bellek
the only one
tek olan
He´s/She´s not the only fish in the sea!
Ondan başkası yok mu bu dünyada?
as recently as
olarak son zamanlarda
by invitation only
sadece davetiye ile
compulsory ahead only
ileri mecburi yön
electronically (re)programmable read-only memory
elektronik olarak (yeniden) programlanabilir salt okunur bellek
for your eyes only
Gözleriniz için sadece
if and only if expression
ancak ve ancak ifade
in all this time he's only done one noteworthy thing
kedi olalı bir fare tutmak
it is only right
sadece doğru
not only but also
[not only ... (but) also] Used to say that two related things are true or happened, especially when this iş surprising or shocking:

1. Not only did he turn up late, he also forgot his books. 2. If this project fails it will affect not only our department, but als.

nothing else except for, only
Hariç, başka hiçbir şey sadece
read-only
Salt okunur
so only
bu yüzden sadece
the only
sadece

Tom'un konuşabileceği iki dil sadece Fransızca ve İngilizcedir. - The only two languages Tom can speak are French and English.

Yulaf ezmesini sadece bol şekerli yiyebilirim. - The only way I can eat oatmeal is with a lot of sugar.

the only time
tek zaman
this applies only to
Bu için geçerlidir
woman who has given birth only once
sadece bir kez doğum vermiş kadın
Английский Язык - Английский Язык
as recently as

he left only moments ago.

Singularly superior; the best

He is the only trombonist to recruit.

Few

The only cars on the street were parked.

Singular; part of a relatively small number
without others or anything further; exclusively

my heart is hers, and hers only.

no more than; just

if there were only one more ticket!.

Without sibling; without a sibling of the same gender

He is their only son, in fact, an only child.

But for the fact that; except
However

I would enjoy running, only I have this broken leg.

Under the condition that; but
Alone in a category

The only people in the stadium were the fans: no players, coaches, or officials.

{a} simply, singly
{a} this and no more
emphasis Only is used after `can' or `could' to emphasize that it is impossible to do anything except the rather inadequate or limited action that is mentioned. For a moment I could say nothing. I could only stand and look The police can only guess at the scale of the problem
One alone; single; as, the only man present; his only occupation
in the final outcome; "These news will only make you more upset"
exclusive of anyone or anything else; "she alone believed him"; "cannot live by bread alone"; "I'll have this car and this car only"
Only can be used after a clause with `would' to indicate why something is not done. I'd invite you to come with me, only it's such a long way I'd be quite happy to go. Only I don't know what my kids would say about living there. = but
solely; exclusively; merely; just
emphasis You can say that you are only too happy to do something to emphasize how willing you are to do it. I'll be only too pleased to help them out with any queries
In one manner or degree; for one purpose alone; simply; merely; barely
Hence, figuratively: Alone, by reason of superiority; preëminent; chief
You use only to indicate the one thing that is true, appropriate, or necessary in a particular situation, in contrast to all the other things that are not true, appropriate, or necessary. Only the President could authorize the use of the atomic bomb Only here were the police visible in any strength at all 44-year-old woman seeks caring, honest male of similar age for friendship and fun. Genuine replies only A business can only be built and expanded on a sound financial base
You can use only before an infinitive to introduce an event which happens immediately after one you have just mentioned, and which is rather surprising or unfortunate. Ryle tried the Embassy, only to be told that Hugh was in a meeting He raced through the living room, only to find the front door closed
emphasis You can say that something has only just happened when you want to emphasize that it happened a very short time ago. I've only just arrived The signs of an economic revival are only just beginning
as recently as; "I spoke to him only an hour ago"
Only can be used to add a comment which slightly changes or limits what you have just said. It's just as dramatic as a film, only it's real Drop in and see me when you're ready. Only don't take too long about it. = but, except
Singly; without more; as, only- begotten
If you talk about the only person or thing involved in a particular situation, you mean there are no others involved in it. She was the only woman in Shell's legal department My cat Gustaf was the only thing I had - the only company
but; except
except that; "It was the same story; only this time she came out better"
You use only to indicate that something is no more important, interesting, or difficult, for example, than you say it is, especially when you want to correct a wrong idea that someone may get or has already got. At the moment it is only a theory `I'm only a sergeant,' said Clements Don't get defensive, Charlie. I was only joking. = just
with nevertheless the final result; "He arrived only to find his wife dead"; "We won only to lose again in the next round"
emphasis You use only just to emphasize that something is true, but by such a small degree that it is almost not true at all. For centuries farmers there have only just managed to survive I am old enough to remember the Blitz, but only just
Save or except (that); an adversative used elliptically with or without that, and properly introducing a single fact or consideration
An only child is a child who has no brothers or sisters
emphasis You use only to emphasize that you are talking about a small part of an amount or group, not the whole of it. These are only a few of the possibilities Only a minority of the people supported the Revolution
emphasis You use only to emphasize how small an amount is or how short a length of time is. Child car seats only cost about £10 a week to hire. spacecraft guidance systems weighing only a few grams I've only recently met him
emphasis You can use only too to emphasize that something is true or exists to a much greater extent than you would expect or like. I know only too well that plans can easily go wrong When the new baby comes along it is only too easy to shut out the others
Above all others; particularly
without any others being included or involved; "was entirely to blame"; "a school devoted entirely to the needs of problem children"; "he works for Mr Smith exclusively"; "did it solely for money"; "the burden of proof rests on the prosecution alone"; "a privilege granted only to him"
with nevertheless the final result; "He arrived only to find his wife dead"; "We won only to lose again in the next round" in the final outcome; "These news will only make you more upset" as recently as; "I spoke to him only an hour ago" except that; "It was the same story; only this time she came out better" never except when; "call me only if your cold gets worse
emphasis You can use only in the expressions I only wish or I only hope in order to emphasize what you are hoping or wishing. I only wish he were here now that things are getting better for me = just
Alone in its class; by itself; not associated with others of the same class or kind; as, an only child
never except when; "call me only if your cold gets worse
You use only to introduce the thing which must happen before the thing mentioned in the main part of the sentence can happen. The lawyer is paid only if he wins The Bank of England insists that it will cut interest rates only when it is ready
In written English, only is usually placed immediately before the word it qualifies. In spoken English, however, you can use stress to indicate what only qualifies, so its position is not so important
never except when; "call me only if your cold gets worse"
being the only one; single and isolated from others; "the lone doctor in the entire county"; "a lonesome pine"; "an only child"; "the sole heir"; "the sole example"; "a solitary instance of cowardice"; "a solitary speck in the sky"
So and no otherwise; no other than; exclusively; solely; wholly
conj. but, except
emphasis If you say you only have to or have only to do one thing in order to achieve or prove a second thing, you are emphasizing how easily the second thing can be achieved or proved. Any time you want a babysitter, dear, you only have to ask We have only to read the labels to know what ingredients are in foods
You can use only in front of a verb to indicate that the result of something is unfortunate or undesirable and is likely to make the situation worse rather than better. The embargo would only hurt innocent civilians She says that legalising prostitution will only cause problems. = just
and nothing more; "I was merely asking"; "it is simply a matter of time"; "just a scratch"; "he was only a child"; "hopes that last but a moment"
{s} single; alone
if only: see if not only: see not the one and only: see one. adj. erasable programmable read only memory read only memory compact disc read only memory
emphasis You can use only to emphasize how appropriate a certain course of action or type of behaviour is. It's only fair to let her know that you intend to apply She appeared to have changed considerably, which was only to be expected
eeny
sole
only child
A person who has no siblings
only child
A person raised as the sole child in a household

An only child is often stereotyped as spoiled.

only children
plural form of only child
only daughter
A female only child
only daughter
The sole female among siblings
only daughters
plural form of only daughter
only fools and horses work
Philosophy of life that people who do not look for an easy way of earning a living are foolish
only if
Not unless; used to introduce a necessary condition

This option is available only if the client supports it.

only in America
An expression that invokes particular qualities of the United States of America and suggests (sometimes in jest) that those qualities are responsible for an observed phenomenon. Can be used positively or negatively -- for instance, for a verdict perceived as outrageous because of the stress placed on the rights of the accused, or for an individual rising from poverty to a position of extreme wealth and power (compare American Dream)
only just
recently

I've only just cleaned the floor, and you've made muddy tracks!.

only just
with a small margin

I got 51%, so only just passed the exam.

only son
A sole male child among multiple siblings
only son
A male only child

He is their only son; in fact, an only child.

only sons
plural form of only son
only time will tell
Alternative form of time will tell
only God knows
it is a mystery, no one knows, only God has the answer to the question or mystery
only by force
can be handled by force only, can only be solved by using one's might
only child
child having no siblings
only daughter
daughter which has no brothers or sisters; daughter who only has brothers
only heir
sole inheritor, only person that receives inheritance
only if
never except when; "call me only if your cold gets worse"
only if
just in the circumstance that
only just
barely, with difficulty
only son
only male child born to a family
only then
only at that time
only too
all too: to a high degree; "she is all too ready to accept the job"
only too-
very
only when told
only when commanded, only when instructed
only yesterday
just yesterday, not so long ago
one and only
eminent beyond or above comparison; "matchless beauty"; "the team's nonpareil center fielder"; "she's one girl in a million"; "the one and only Muhammad Ali"; "a peerless scholar"; "infamy unmatched in the Western world"; "wrote with unmatchable clarity"; "unrivaled mastery of her art"
one and only
the unique one, the chosen one, the only one of his kind
one has only to read
a person only needs to read, one only needs to read
a chain is only as strong as its weakest link
An organization (especially a process or a business) is only as strong or powerful as its weakest person. A group of associates is only as strong as its laziest member
abstinence only
A form of sex education that advocates only abstinence as a means to avoid pregnancy and sexually transmitted diseases

directly to organizations that teach abstinence only without going through the states.

abstinence-only
Attributive form of abstinence only

abstinence-only education.

beauty is only skin deep
What matters is a person's character, rather than his/her appearance
ears-only
something too secret to be put in writing, only to be transmitted orally
eyes-only
meant to be read only, and not discussed, by the named recipient, classified
freight-only
Describing a railway line that is used only by freight trains
if and only if
Is equivalent to; implies and is implied by; is true and false in the same cases as

A rectangle is a square if and only if all four of its sides have the same lengths.

if only
I wish that; signifies a wish or desire

If only I had lots of money!.

producer only market
A market at which vendors may only sell items which they or their employees produce
programmable read only memory
Alternative spelling of programmable read-only memory
programmable read-only memory
a type of read-only memory which can be written to once (write-once read-many memory / WORM), and thereafter becomes fixed in value
read only memory
Alternative spelling of read-only memory
read-only
Unalterable, capable of being read but not written. Especially common in computer terms such as read-only memory and read-only access to files or directories (in in file system permissions or programs)
read-only memory
A computer memory chip that stores values but does not allow updates, in which the values are nonvolatile in that they are retained even when the computer is unpowered
regrets only
Written on an invitation to request that the invited person reply only if they will not attend
standing room only
public transportation services that have extremely high ridership
standing room only
An event that is so well-attended that all of the chairs in the venue are occupied, leaving only flat spaces of pavement or flooring for other attendees to stand
write-only
Capable of being written but not read
only
Избранное