nameless

listen to the pronunciation of nameless
Английский Язык - Турецкий язык
isimsiz

Bu şiir isimsiz bir şair tarafından yazıldı. - This poem was written by a nameless poet.

bilinmeyen
anlatılamaz
adsız

Bu şiir adsız bir şair tarafından yazıldı. - This poem was written by a nameless poet.

meçhul
tarifi olanaksız
bahsedilmeye layık olmayan
gayri meşru
adı belli olmayan
tanımlanamayan
adı konmamış
anonymous
anonim

Akıllı bir okuyucu, anonim kaynaklar dahil, okudukları her şeyi tartmak için istekli olmalıdır. - An astute reader should be willing to weigh everything they read, including anonymous sources.

Anonim kalmak istiyorsun. - You want to remain anonymous.

name
ad
name
isim

Onların isimleri Tom ve Ken'dir. - Their names are Tom and Ken.

Onu kötü isimlerle isimlendirdi. - He called her bad names.

anonymous
{s} isimsiz

O, kızılhaç'a isimsiz olarak büyük bir miktarda para bağışladı. - He anonymously donated a large sum of money to the Red Cross.

Tom isimsiz bir şekilde sevdiği hayır kurumuna bir milyon dolar yardımda bulundu. - Tom anonymously donated a million dollars to his favorite charity.

name
belirtmek
anonymous
(Ticaret) gizli

Gizli kalmak isterim. - I'd like to remain anonymous.

Gizli kalmayı tercih ederim. - I'd prefer to remain anonymous.

anonymous
adı meçhul
name
ünlü kişi

Bu bölgedeki tüm sokaklar ünlü kişilerin adını taşır. - All the streets in this area are named after famous people.

name
ilan etmek
name
olarak seçmek
name
(Bilgisayar) dosya adı
name
ismini koymak
name
adını söylemek

O, bize adını söylemek için isteksizdi. - He was unwilling to tell us his name.

Bana onun adını söylemek zorunda değilsin. - You don't have to tell me his name.

name
anmak
name
atamak
name
yerine
name
demek

Bella ismini seviyorum, güzel demek, değil mi? - I love the name Bella, it means pretty, right?

Bella adını seviyorum, güzel demek, değil mi? - I love the name Bella, it means pretty, right?

name
(Bilgisayar) girdi adları
name
seçmek

İsimleri rastgele seçmekten başka seçeneği yoktu. - He had no other choice but to choose the names randomly.

name
adlandırılmak
name
ismini söylemek
name
(Bilgisayar) ada göre
name
-i aday göstermek
name
(Bilgisayar) adı

Onların erkek çocuğunun adı John. - Their son's name is John.

Bu hayvanın adını biliyorum. - I know the name of this animal.

name
adlandırmak

Sami oğlunu kendine göre adlandırmak istedi: Sami Bekir II. - Sami wanted to name his son after him: Sami Bakir II.

name
(Bilgisayar) ad ısım
anonymous
adı bilinmeyen

Bu şiir adı bilinmeyen bir şair tarafından yazılmıştır. - This poem was written by an anonymous poet.

anonymous
yazarı bilinmeyen
anonymous
adsız

Adsız Alkolikler'in bir üyesiyim. - I'm a member of Alcoholics Anonymous.

name
şöhret

Şöhret bir isim etrafında toplanan tüm yanlış anlamaların toplamıdır. - Fame is the sum of all misunderstandings that gather around a name.

Tom, Mary'yi düşünebildiği her kötü şöhretle seslendi. - Tom called Mary every bad name he could think of.

name
ad koymak
name
ad vermek
name
ün

Üniversite kurucusunun adını taşımaktadır. - The university bears the name of its founder.

Bu kafatası ve çizgileri, 17. yüzyılın sonlarında İngiltere'de faaliyet gösteren dünyaca ünlü Kaptan Kidd'e dayanılarak adlandırılmıştır. - This skull and crossbones was named based on the world-famous Captain Kidd who was active in late 17th century Britain.

name
adını vermek

Tom kızına Mary adını vermek istedi. - Tom wanted to name his daughter Mary.

Tom köpek yavrusuna Cookie adını vermek istedi. - Tom wanted to name his puppy Cookie.

anonymous
(Bilgisayar) adsız kullanıcı
anonymous
(Mimarlık) anonim adsız
anonymous
(Tıp) Adsız, anomimus
anonymous
{s} yaratıcısı bilinmeyen
anonymous
{s} imzasız
anonymous
imzasız olarak
anonymous
Özellikle FTP sitelerinde, her Internet kullanıcısının dosya transferi yapabilmesi amaciyla kullanılan kullanıcı adı tanımı. Ad bölümüne anonymous, şifre bölümüne de elektronik posta adresi yazılarak bu alanlara erişilebilir
anonymous
anonymously imza koymadan
anonymous
ismi meçhul
name
ünvan
name
{i} nam
name
şöhretli kimse
name
memur etmek
name
{i} ünlü kimse
name
tayin etmek
name
{f} söylemek

O, bize adını söylemek için isteksizdi. - He was unwilling to tell us his name.

Tom, sana bir şey söylemek zorundayım. Ben birini seviyorum. Onun adı TO ile başlıyor ve M ile sona eriyor. Kim olabilir ki bu? Tanıdığım biri mi? - Tom, I have to tell you something. I love someone. His name starts with TO and ends with M. Er, who would that be? Is it someone I know?

name
adlanmak
name
adını koymak
name
ad isim
name
kızgınlık belirten hitap şekli
name
Tanrının kutsal ismi
name
dış görünüş
name
{f} -e ... adını/ismini koymak: They named her Rüya. Ona Rüya ismini koydular
name
{f} -in adını/ismini
name
{f} ismiyle çağırmak
name
{f} isim vermek

İsim vermek istemiyorum. - I don't want to name names.

Astronomlar gök nesnelere isim vermek için Latince kullanır. - To give names to celestial objects, astronomers use Latin.

name
isim koymak
name
ismini vermek
name
esma
name
ismi olan

Pasaportta ismi olan kişi kelimelerle tanımlanıldı. - The person whose name was on the passport was described with words.

namelessly
isimsiz bir biçimde
namelessness
anonimlik
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение nameless в Турецкий язык Турецкий язык словарь

NAME
(Osmanlı Dönemi) f. Mektub. Risale. Kitap
name
Mektup
Английский Язык - Английский Язык
not having a name; unnamed
unable to be described or expressed
anonymous
whose name is unknown; unidentified or obscure
having no fame or reputation
{a} having no name, unnamed
Without a name; not having been given a name; as, a nameless star
Not known or mentioned by name; anonymous; as, a nameless writer
You describe people or things as nameless when you do not know their name or when they do not have a name. They can have their cases rejected, without reasons being given, by nameless officials
Unnamable; indescribable; inexpressible
being or having an unknown or unnamed source; "a poem by an unknown author"; "corporations responsible to nameless owners"; "an unnamed donor"
{s} anonymous, unidentified; having no name; having no legal name; indescribable
Undistinguished; not noted or famous
If you say that someone or something will remain nameless, you mean that you will not mention their name, often because you do not want to embarrass them. A local friend who shall be nameless warned me that I was in for trouble soon. = anonymous
being or having an unknown or unnamed source; "a poem by an unknown author"; "corporations responsible to nameless owners"; "an unnamed donor
nameless finger
Alternative form of middle finger
NAmE
Abbreviation of North American English
name
An investor in Lloyds of London bearing unlimited liability
name
To give a name to
name
: A unique identifier, generally a string of characters
namelessly
Without using, or revealing a name; anonymously
name
{i} Xavier
name
{n} an appellation, title, reputation, renown
name
{v} to mention by name, call, utter, tell
Name
nom
name
{i} Myung
name
{i} Tuval
name
{s} reputed, famous; made for or displaying a name
name
{i} Sefi
name
a defamatory or abusive word or phrase; "sticks and stones may break my bones but names can never hurt me"
name
If you name names, you identify the people who have done something, often something wrong. Nobody was prepared to risk prosecution by actually naming names
name
The name that is the standardized name, appellation, or other identifying phrase by which an artist (person or group) is identified in the Bainbridge Bunting Slide Library collections   e g Abeyta, Narciso or Howling Wolf or AmerINDIAN Architecture
name
If someone calls you names, they insult you by saying unpleasant things to you or about you. At my last school they called me names because I was so slow They had called her rude names
name
emphasis People sometimes use expressions such as `in the name of heaven' or `in the name of humanity' to add emphasis to a question or request. What in the name of heaven's going on? In the name of humanity I ask the government to reappraise this important issue
name
(n ) a lexical token consisting of up to 30 alphanumeric characters (letters, digits and underscores) In Fortran 77, this was called a symbolic name, and was restricted to 6 characters
name
When you mention someone or something by name, or address someone by name, you use their name. He greets customers by name and enquires about their health
name
If someone does something in the name of a group of people, they do it as the representative of that group. In the United States the majority governs in the name of the people
name
hostname - This is a required parameter used in PPP authentication It is the name of the remote site for which the dialer map is created The name is case sensitive and must match the hostname of the remote router
name
When you name someone or something, you give them a name, usually at the beginning of their life. My mother insisted on naming me Horace. a man named John T. Benson
name
A name is a construct that stands for an entity: it is said that the name denotes the entity, and that the entity is the meaning of the name See also declaration, prefix
name
give the name or identifying characteristics of; refer to by name or some other identifying characteristic property; "Many senators were named in connection with the scandal"; "The almanac identifies the auspicious months"
name
If something is in someone's name, it officially belongs to them or is reserved for them. The house is in my husband's name A double room had been reserved for him in the name of Muller
name
nyem
name
{i} Bram
name
family based on male descent; "he had no sons and there was no one to carry on his name"
name
If you say that something is the name of the game, you mean that it is the most important aspect of a situation. The name of the game is survival
name
create
name
a person's reputation; "he wanted to protect his good name"
name
You can refer to the reputation of a person or thing as their name. He had a name for good judgement She's never had any drug problems or done anything to give jazz a bad name. = reputation
name
First part of an attribute All attributes take the form of a name and value pair, and are written name="value"
name
If you name the person for a particular job, you say who you want to have the job. The England manager will be naming a new captain, to replace the injured David Beckham When the chairman of Campbell's retired, McGovern was named as his successor Early in 1941 he was named commander of the Afrika Korps
name
Those of a certain name; a race; a family
name
The driver's full name in the format of last name, first name, initial
name
A slash-separated list of components that uniquely identifies an element of an HDF5 file A name begins that begins with a slash is an absolute name which is accessed beginning with the root group of the file; all other names are relative names and the associated objects are accessed beginning with the current or specified group
name
To mention, specify
name
give or make a list of; name individually; give the names of; "List the states west of the Mississippi"
name
A Java expression that refers to a particular object or value Examples include variables, parameters, fields, class names, and interface names Every name has an associated type (fixed when the name is declared) Within its scope, the name is generally bound to a value (of the appropriate type) See the chapter on Things, Types, and Names
name
To designate for a role
name
If something such as a newspaper or an official body names and shames people who have performed badly or who have done something wrong, it identifies those people by name. The government will also name and shame the worst performing airlines
name
an owner name, i e , the name of the node to which this resource record pertains
name
determine or distinguish the nature of a problem or an illness through a diagnostic analysis
name
You say you name it, usually after or before a list, to indicate that you are talking about a very wide range of things. I also enjoy windsurfing, tennis, racquetball, swimming, you name it. a member of Lloyd's, the international group of insurance underwriters based in London. The Names are wealthy people who accept a financial risk in an insurance contract, and in return for this they usually make large profits. Sometimes, however, they lose a lot of money when events happen which affect insurance companies, such as serious accidents involving ships or planes, or severe weather conditions that cause a lot of damage. One or more words designating an individual entity. The names of certain specific people, places, and things, called proper nouns, are capitalized. Types of names include personal names (Sheila, Raul), place-names (London, Nairobi), titles of works of art (Mona Lisa, Paradise Lost), brand names (Sanka, Vaseline), names of historical events or eras (War of the Roses, Renaissance), and political, artistic, or philosophical movements (Progressivism, Cubism). Personal names may pass from one culture to another, often changing form Jochanan (Hebrew), Johann (German), John (English), Ian (Scottish), etc. Family names (surnames) are of more recent origin; the conventions that govern them have existed only since the 11th century. Many hereditary family names came from given names for example, Alfred, the son of John, might be called Alfred Johnson. Others came from place-names or occupations Henri from the town of Avignon might become Henri d'Avignon, and Robert, a blacksmith, might become Robert Smith
name
A unique identifier, generally a string of characters
name
The name of the stock or fund
name
{f} give a name; call by a name; appoint; specify; identify; designate
name
If you do something in the name of an ideal or an abstract thing, you do it in order to preserve or promote that thing. one of those rare occasions in history when a political leader risked his own power in the name of the greater public good
name
identify as in botany or biology, for example
name
Type of English Query minor entity that indicates how its associated major entity is identified in questions and statements, for example, "book" refers to the major entity Books table
name
The self articulation of reality entering the world of human consciousness, as Namu- amida-butsu Also referred to as the Name in six letters or six syllables
name
If you make a name for yourself or make your name as something, you become well-known for that thing. She was beginning to make a name for herself as a portrait photographer He made his name with several collections of short stories
name
create and charge with a task or function; "nominate a committee"
name
{i} word or phrase by which someone or something is called or identified, moniker; derogatory label, nickname; public impression (of a person, establishment, etc.); renowned person; authority; title, appellation
name
by the sanction or authority of; "halt in the name of the law"
name
Reputation
name
A word consisting solely of letters, numbers, and underscores, and beginning with a letter or underscore Names are used as shell variable and function names Also referred to as an identifier
name
To publicly implicate
name
The logical class name as given in the NOAO Image Data Structure Definitions
name
To identify as relevant or important
name
The fund's official name, or an abbreviation thereof, as stated in the fund's prospectus Morningstar attempts to limit the extent to which we abbreviate fund names by keeping the family name or first word intact whenever possible As a general rule, the words Fund, Shares, Series, Trust, and articles at the beginning of a fund's name are omitted They appear, however, in cases where their omission could confuse two funds or groups
name
charge with a function; charge to be; "She was named Head of the Committee"; "She was made president of the club"
name
The name of the function
name
A descriptive or qualifying appellation given to a person or thing, on account of a character or acts
name
What a coaster is called, in order to distinquish it from others While some parks are very creative with this, others tennd to use the same name over, or even worse just use the name 'coaster' or 'roller coaster'
name
To designate (a member) by name, as the Speaker does by way of reprimand
name
a language unit by which a person or thing is known; "his name really is George Washington"; "those are two names for the same thing"
name
To designate by name or specifically for any purpose; to nominate; to specify; to appoint; as, to name a day for the wedding
name
You can use by name or by the name of when you are saying what someone is called. a young Australian, Harry Busteed by name This guy, Jack Smith, does he go by the name of Jackal?
name
A person, an individual
name
PCDATA providing the name of the MathML element
name
The title by which any person or thing is known or designated; a distinctive specific appellation, whether of an individual or a class
name
The name of a person, place, or thing is the word or group of words that is used to identify them. `What's his name?' --- `Peter.' I don't even know if Sullivan's his real name They changed the name of the street
name
A set of identifying attributes purported to describe an entity of a certain type
name
The name of the request as specified by the user, using the qsub -r option (or the request file name if -r was not used)
name
To mention by name; to utter or publish the name of; to refer to by distinctive title; to mention
name
assign a specified, proper name to; "They named their son David"; "The new school was named after the famous Civil Rights leader"
name
To give a distinctive name or appellation to; to entitle; to denominate; to style; to call
name
If you name something such as a price, time, or place, you say what you want it to be. Call Marty, tell him to name his price. = state
name
make reference to; "His name was mentioned in connection with the invention"
name
a well-known or notable person; "they studied all the great names in the history of France"; "she is an important figure in modern music"
name
mention and identify by name; "name your accomplices!"
name
In the C++ language, commonly referred to as an identifier However, syntactically, a name can be an identifier, an operator function name, a conversion function name, a destructor name, or a qualified name
name
1 As used in ZFIN, a gene "name" is a word or phrase that uniquely identifies a gene The gene name has an abbreviation that is the gene symbol 2 As used in ZFIN, an allele "name" is a set of letters and numbers that uniquely identifies a particular allele of a gene The allele name is the allele designation
name
by the sanction or authority of; "halt in the name of the law" a language unit by which a person or thing is known; "his name really is George Washington"; "those are two names for the same thing" a defamatory or abusive word or phrase; "sticks and stones may break my bones but names can never hurt me" family based on male descent; "he had no sons and there was no one to carry on his name" a well-known or notable person; "they studied all the great names in the history of France"; "she is an important figure in modern music" a person's reputation; "he wanted to protect his good name" mention and identify by name; "name your accomplices!" give the name or identifying characteristics of; refer to by name or some other identifying characteristic property; "Many senators were named in connection with the scandal"; "The almanac identifies the auspicious months" assign a specified, proper name to; "They named their son David"; "The new school was named after the famous Civil Rights leader" charge with a function; charge to be; "She was named Head of the Committee"; "She was made president of the club
name
You can refer to someone as, for example, a famous name or a great name when they are well-known. some of the most famous names in modelling and show business. = star see also assumed name, big name, brand name, Christian name, code name, first name, given name, maiden name, middle name, pet name
name
charge with a function; charge to be; "She was named Head of the Committee"; "She was made president of the club
name
If you name someone, you identify them by stating their name. It's nearly thirty years since a journalist was jailed for refusing to name a source One of the victims of the weekend's snowstorm has been named as twenty-year-old John Barr
name
Name is an attribute in an HTML element (such as the META element or a FORM element) that provides a unique identifier for the element However, in recent versions of HTML, the name attribute has been deprecated in favor of the 'id' attribute in most cases
name
Any word or phrase which indicates a particular person, place, class, or thing
name
Reputed character; reputation, good or bad; estimation; fame; especially, illustrious character or fame; honorable estimation; distinction
name
A given page presents a subject named with a single word or short phrase, such as "Frog," "Lichen," "Pools and Riffles," or "The Water Cycle " Page naming must be simple for two reasons: to be useful for basic vocabulary building exercises, and to allow straightforward indexing and alphabetization of the Dictionary
name
This is the real name of the member This is viewed from the member profile
name
If you name someone or something after another person or thing, you give them the same name as that person or thing. Why have you not named any of your sons after yourself?
namelessly
In a nameless manner
namelessly
{s} in an anonymous manner, anonymously; without identification; without fame
namelessness
{i} state of being nameless; state of having no name; anonymity; state of being unnameable
Турецкий язык - Английский Язык

Определение nameless в Турецкий язык Английский Язык словарь

name
letter
name
love-letter
name
letter; love letter
name
epistle
name
long poem (only used to form compound words, e.g. İskendername, Harname)
name
book, codex, or digest (only used to form compound words, e.g. seyahatname, kanunname)
name
certificate, document, diploma, declaration, or permit (only used to form compound words, e.g. beyanname, şahadetname)
name
formerly
name
letter, love-letter
nameless
Избранное