geri geri

listen to the pronunciation of geri geri
Турецкий язык - Английский Язык
backward
backwards
geri çekilmek
withdraw
geri almak
withdraw
geri çekmek
withdraw
geri kalan
remainder

They cut the fins and tossed back the remainder of the living shark in the ocean. - Onlar okyanusta yaşayan köpek balıklarının yüzgeçlerini kestiler ve geri kalanını geri attılar.

Tom spent the remainder of the night thinking about Mary. - Tom gecenin geri kalanını Mary'yi düşünerek geçirdi.

geri ödeme
(Hukuk) repayment
geri ödemek
refund
geri çevirmek
refuse
geri almak
take back

It is easier to catch an escaped horse than to take back an escaped word. - Kaçmış bir atı yakalamak söylenmiş bir sözü geri almaktan daha kolaydır.

geri çekilmek
recede
geri ödemek
repay

I will find a way to repay you. - Sana geri ödemek için bir yol bulacağım.

geri dönmek
return

Her one wish was to return and see her only daughter one last time. - Onun tek isteği, geri dönmek ve tek kızını son bir kez görmekti.

I want to return to work. - İşe geri dönmek istiyorum.

geri çevirmek
decline

It stands to reason that I should decline the offer. - Öneriyi geri çevirmek zorunda olmam makul görünüyor.

I had to decline the invitation because I was ill. - Hasta olduğum için daveti geri çevirmek zorunda kaldım.

geri almak
retrieve

The police had to retrieve the murder weapon to prove Dan's guilt. - Polis Dan'ın suçunu kanıtlamak için cinayet silahını geri almak zorundaydı.

geri çevirmek
reject
geri çekilmek
retreat

They had no alternative but to retreat. - Geri çekilmekten başka seçenekleri yoktu.

The army had to retreat. - Ordu geri çekilmek zorunda kaldı.

geri çekmek
retract
geri çekmek
draw back
geri geri gitmek
back up
geri geri gitmek
back
geri geri gitmek
to move backwards; to draw back (in fear)
geri vites
reverse

Tom started the car and put it in reverse. - Tom arabayı çalıştırdı ve onu geri vitese aldı.

geri dönüşüm
recycling
geri zekâlı
idiot
geri
rear

Tom always looks in the rearview mirror before he backs up. - Tom her zaman geri gitmeden önce dikiz aynasına bakar.

geri kalmış bölge
boondocks
geri kazanmak
recover

It took me a whole year to recover my health. - Sağlığımı geri kazanmak tam bir yılımı aldı.

geri dönmek
revert
geri gelmek
come back

We had to come back soon because school was about to start. - Hemen geri gelmek zorundaydık çünkü okul başlamak üzereydi.

Dick promised to come back by three o'clock. - Dick, saat üçe kadar geri gelmek için söz verdi.

geri zekâlı
mentally retarded, feebleminded
borcu geri ödeme
(Kanun) reimbursement
geri adım atma
pullback
geri alma
retrieval
geri almak
draw back
geri almak
revoke
geri durmak
to refrain from, abstain from (doing something)
geri dönen
recurrent
geri dönme
reversal
geri dönme
return

It's unlikely that Tom will ever return home. - Tom'un eve geri dönmesi olası değil.

In order to return to our era, what should we do? - Çağımıza geri dönmek için ne yapmalıyız?

geri dönüş
return

Do you have a return ticket to Japan? - Japonya'ya geri dönüş biletin var mı?

She prayed for her son's return. - O, oğlunun geri dönüşü için dua etti.

geri dönüşümünü sağlamak
recycle
geri gelme
return

The symptoms haven't returned. - Semptomlar geri gelmedi.

geri gelmek
return
geri getirmek
bring back

The more food you eat, the less we have to bring back. So eat as much as you want! - Ne kadar çok yemek yersen o kadar az geri getirmek zorunda kalırız. Bu yüzden istediğin kadar çok ye!

geri gitmek
go back

I imagine that Tom will eventually run out of money and have to go back home. - Sanırım sonunda Tom parasız kalacak ve eve geri gitmek zorunda kalacak.

Tom really misses America and he wants to go back. - Tom Amerika'yı gerçekten özlüyor ve geri gitmek istiyor.

geri göndermek
return
geri götürmek
return
geri kafalı
backward, reactionary
geri tepmek
kick back
geri zekâlı
moron

Boys are all morons, eh... - Erkek çocuklarının hepi geri zekalı, eh.

I never realized that Tom is such a moron. - Tom'un bu kadar geri zekalı olduğunu hiç anlamadım.

geri zekâlı
imbecile

You look like an imbecile. - Bir geri zekalı gibi görünüyorsun.

geri çağırmak
recall
geri çekilme
regress
geri çekilmek
regress
geri çevirmek
spurn
geri çevirmek
(Biyokimya) recycle
geri çevirmek
(Konuşma Dili) turn one's back on
tam geri dönüş
rightabout
geri alınmış
withdrawn
geri dönmek
regain
geri kalmak
lag
geri kalmak
1. to stay behind, remain behind. 2. (for a timepiece) to be slow. 3. to be underdeveloped
egzoz geri basıncı
exhaust back pressure
geri
undeveloped
geri
lag
geri
(Bilgisayar) back space
geri
with-
geri
aft
geri
(Bilgisayar) prev
geri
remainder
geri
(Bilgisayar) back to
geri
(Bilgisayar) backspace
geri
reclaim
geri
(Bilgisayar) bksp
geri
stupid
geri
imbecile
geri
background
geri
(Bilgisayar) previous
geri
arrears
geri
provincial
geri (saat)
slow
geri al
(Bilgisayar) bksp
geri al
(Bilgisayar) undo last
geri al
(Bilgisayar) restore
geri al
(Bilgisayar) undelete
geri al
(Bilgisayar) revert
geri al
(Bilgisayar) uninstall
geri alma
reuptake
geri alma
reclamation
geri alma
(Kanun) restitution
geri alma
(Askeri) recoupment
geri alma
(Ticaret) clawback
geri alma
repayment
geri alma
recovering
geri alma
withdrawing
geri almak
put back
geri alım
(Pisikoloji, Ruhbilim) reuptake
geri ara
(Bilgisayar) callback
geri ara
(Bilgisayar) callback to
geri ara
(Bilgisayar) ring back
geri arama
call back
geri arama
ring back
geri besleme sistemi
feedback system
geri dön
(Bilgisayar) go back to

Tom had to go back to Boston. - Tom Boston'a geri dönmek zorunda kaldı.

Do you think I'm too old to go back to school? - Benim okula geri dönmek için çok fazla yaşlı olduğumu düşünüyor musunuz?

geri dön
(Bilgisayar) revert
geri dön
(Bilgisayar) go back

Tom will go back home soon. - Tom yakında eve geri dönecek.

Tom had to go back to Boston. - Tom Boston'a geri dönmek zorunda kaldı.

geri dönen
returning

The returning soldiers were commended for their bravery in battle. - Geri dönen askerler savaştaki cesaretleri nedeniyle övüldüler.

geri döngü
recycling
geri dönmek
cut back
geri dönmek
get back

I'll have to get back to you. - Sana geri dönmek zorunda kalacağım.

Tom asked Mary to stay, but she had to get back to work. - Tom Mary'den kalmasını rica etti fakat o işe geri dönmek zorundaydı.

geri dönmek
fetch up
geri dönmek
start back
geri dönmek
come back

We'll have to come back. - Geri dönmek zorunda kalacağız.

If you don't want to come back, I'll understand. - Geri dönmek istemiyorsan, anlarım.

geri dönmek
(Politika, Siyaset) retail
geri dönmek
backtrack
geri dönmek
(Latin) averto
geri dönmek
go back

Do you think I'm too old to go back to school? - Benim okula geri dönmek için çok fazla yaşlı olduğumu düşünüyor musunuz?

Tom had to go back the way he'd come. - Tom geldiği yoldan geri dönmek zorunda kaldı.

geri dönüş
turnaround

He has made a turnaround of a hundred and eighty degrees. - O, yüz seksen derecelik bir geri dönüş yaptı.

geri gelen
returned
geri geliş
return
geri gelmek
get back

I was very glad to get back. - Geri gelmekten çok memnundum.

geri gelmek
comeback
geri gelmek
revive
geri gelmek
come back to

Sami wants to come back to this house. - Sami bu eve geri gelmek istiyor.

In this horror movie, it is possible for the dead to come back to life. - Bu korku filminde, ölü için hayata geri gelmek mümkündür.

geri gelmek
(Dilbilim) bring back
geri getirmek
reinstate
geri getirmek
get back
geri getirmek
brought back
geri getirmek
restore

Peace-keeping troops moved in to restore calm after the battle. - Barış birlikleri sakinliği geri getirmek için taşındı.

geri getirmek
return
geri giden
retrogressive
geri git
(Bilgisayar) go back

I won't go back there. - Oraya geri gitmeyeceğim.

If you'd told me about it earlier, I could've been free. However, tomorrow I have plans to go back home. - Bana ondan daha önce bahsetseydin, boş olabilirdim. Fakat yarın eve geri gitme planlarım var.

geri gitme
reversing
geri gitmek
return
geri gitmek
reverse
geri gitmek
back up
geri gitmek
reach back
geri iade
return
geri istemek
reclaim
geri itmek
push back
geri itmek
drive back
geri kalan
remnant
geri kalan
residual
geri kalan
rest

Tom wanted to spend the rest of his life with Mary. - Tom, hayatının geri kalanını Mary ile geçirmek istedi.

My interest is in the future because I'm going to spend the rest of my life there. - Merakım gelecekte çünkü hayatımın geri kalanını orada geçireceğim.

geri kalma
delay
geri pas
(Spor) back-pass
geri sar
(Bilgisayar) fast rewind
geri sarma
rewinding
geri sağ
(Bilgisayar) back right
geri sürmek
back
geri sürmek
back up
geri tepme
backlash
geri tepme
kickback
geri tepme
resilience
geri tepme
kick back
geri tepmek
backlash
geri tepmek (silah)
kick
geri tepmek (tüfek)
kick back
geri vermek
(Politika, Siyaset) retail
geri vermek
give it back

You had to give it back to Tom, didn't you? - Onu Tom'a geri vermek zorundaydın, değil mi?

I can't keep this watch. I have to give it back to Tom. - Ben bu saati saklayamam. Ben onu Tom'a geri vermek zorundayım.

geri vermek
(deyim) give back (to)
geri vermek
make up
geri vermek
(deyim) give back to
geri vermek
get back
geri vermek
refund
geri vites lambası
(Otomotiv) back up light
geri vites lambası
(Biyoloji) reverse back up light
geri vites lambası
(Biyoloji) reversing light
geri yaz
(Bilgisayar) write back
geri yaz
(Bilgisayar) write-back
geri yol
(Askeri) astern
geri yürütmek
back
geri çağırmak
reclaim
geri çek
(Bilgisayar) recall
geri çekici
retractor
geri çekilme
retreat

The army had to retreat. - Ordu geri çekilmek zorunda kaldı.

Tom started retreating. - Tom geri çekilmeye başladı.

geri çekme
back off
geri çekme
withdrawal
geri çekme
retracts
geri çevirmek
call of
geri çevirmek
send back
geri çevirmek
negative
geri çevirmek
give back
geri çevirmek
repudiate
geri çevirmek
return
geri ödeme
pay-back
geri ödeme
(Ticaret) refundment
geri ödeme
(Kanun) back-pay
geri ödeme geçmişi
(Bilgisayar) refund history
geri ödemek
indemnify
geri-alım
(Tıp) re-uptake
geri-bildiri
(Dilbilim) feedback
ileri geri
back-and-forth
ileri geri
offensive
ileri geri
(Bilgisayar) see-saw
ilkel haline geri dönmek
revert
izni geri almak
(Politika, Siyaset) revoke an authorization
kare geri
(Bilgisayar) frame back
kısmen geri zekalı kimse
moron
topu geri vurmak
(Spor) return
yurduna geri göndermek
repatriate
geri kalmak
a) to stay behind b) (saat) to be slow
geri
back

He came back before eight. - Sekizden önce geri döndü.

He left Japan never to come back. - O asla geri dönmemek üzere Japonya'dan ayrıldı.

geri döndüm
i am back
geri gelen eşya
(Ticaret) returned goods
geri kalan, kalan, artan
rest, rest, increasing
geri kalma
lag
geri planda kalmak
being ignored
geri planda kalmak
remain in the background
geri planda kalmak
being not popular
geri verme
give back

I've made up my mind to give back all the money I stole. - Çaldığım bütün paraları geri vermeye karar verdim.

He forgot to give back my dictionary. - Sözlüğümü geri vermeyi unuttu.

geri zekalı
Idiot, imbecile, moron
geri zekâlı
mentally retarded, cretin, imbecile, half-witted
geri çekilme
flight
geri ödeme sistemi
(Ticaret) drawback system
ayakları geri geri gitmek
to go reluctantly, drag one's feet
ayakları geri geri gitmek
to drag one's heels
inatla geri geri gitmek
jib
Английский Язык - Английский Язык

Определение geri geri в Английский Язык Английский Язык словарь

Geri
A diminutive of the female given name Geraldine, also used as a formal given name
Турецкий язык - Турецкий язык
arka arka
siya siya
kıçın kıçın
geri
Benzerlerine ayak uydurup ilerleyememiş, gelişememiş
geri dönüşüm
Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır
geri hizmet
Askerlik mesleğinin savaşta veya askerî harekâtta, yol, haberleşme, sağlık, yiyecek, içecek ve silâh sağlama gibi çok yönlü hizmetleri en akılcı, etkili ve seri bir biçimde plan ve programa bağlayıp uygulayan hizmetler bütünü, lojistik
geri hizmet
askerlik - Ordunun türlü itiyaçları ile ilgili işlerin bütünü
geri zekâlı
Zekâ düzeyi gelişmemiş
Английский Язык - Турецкий язык

Определение geri geri в Английский Язык Турецкий язык словарь

geri kabul anlaşması
Readmission agreement
geri geri
Избранное