forces

listen to the pronunciation of forces
Английский Язык - Турецкий язык
güçler

Japon güçleri Birmanya'ya yürüdü. - Japanese forces marched into Burma.

Japon askeri güçleri durdurmak için çok güçlü görünüyordu. - The Japanese military forces seemed too strong to stop.

kuv
kuvvetler
kuvvetleri
güç birliği
force
zorlamak

Gitmen için seni zorlamak istemiyorum. - I don't want to force you to go.

İkna genellikle zorlamaktan daha etkilidir. - Persuasion is often more effectual than force.

force
zorlama

İkna genellikle zorlamaktan daha etkilidir. - Persuasion is often more effectual than force.

İstemiyorsan kendini yemeye zorlama. - Don't force yourself to eat if you don't want to.

force
kuvvet

İsyancı kuvvetler döğüşmek için hazırlandı. - Rebel forces prepared to fight.

Hoover, Amerikan kuvvetlerini Nikaragua'dan geri çekti. - Hoover withdrew American forces from Nicaragua.

force
{f} baskı yapmak
force
{f} mecbur etmek
force
güç

Savaşın ilk birkaç saati içinde, Birlik güçleri kazanıyorlardı. - In the first few hours of the battle, Union forces were winning.

Durdurulamayan bir güç sabit bir cismi vurursa ne olur? - What happens when an unstoppable force hits an unmovable object?

forces of production
üretici güçler
forces allocated to nato
(Askeri) NATO'YA TAHSİSLİ KUVVETLER: Bir millet tarafından (1) NATO kuruluşuna verilmiş (2) NATO'ya ayrılmış veya (3) sefer için NATO'ya ayrılmış kuvvet kategorilerinden; NATO hesabına hazır bulundurulacak kuvvetler. Ayrıca bak. "assigned forces", "earmarked for assignment", "earmarked for assignment on mobilization", "force" ve "NATO Forces"
forces at support
mesnet kuvveti
forces polygon
kuvvetler poligonu
forces triangle
kuvvetler üçgeni
follow forces attack
(Askeri) artçı kuvvetler taarruzu
foreign forces
(Politika, Siyaset) dış mihraklar
force
baskı

Adımı imzalamam için bana baskı yapıldı. - I was forced to sign my name.

Kamuoyu baskısı orduyu hareket etmesi için zorladı. - Public pressure forced the army to act.

force
{f} sıkıştırmak
force
birlik

Birlik, düşmanın saldırılarına karşı cesurca direndi. - The force held out bravely against their enemy's attacks.

Birliklerimiz şehri ele geçirdi. - Our forces occupied the city.

force
{i} kudret
force
{i} zor

Başkan Washington'a dönmek zorunda kaldı. - The president was forced to return to Washington.

Rüzgarın gücü yürümeyi zorlaştırdı. - The force of the wind made it difficult to walk.

force
{i} yürürlük

Jülyen takvimi Rusya'da yürürlükteydi. - The Julian calendar was in force in Russia.

Yasa artık yürürlükte değil. - The law is no longer in force.

force
etki

İkna genellikle zorlamaktan daha etkilidir. - Persuasion is often more effectual than force.

force
{i} şiddet
allied forces
(Askeri) müttefik kuvvetler
armed forces
askeri kuvvetler
armed forces courier
(Askeri) silahlı kuvvetler kuryesi
axial forces
aksiyal
component forces
bileşen kuvvetler
conventional forces
(Askeri) konvansiyonel kuvvetler
couple of forces
kuvvetler çifti
escort forces
(Askeri) refakat kuvvetleri
external forces
(Askeri,Jeoloji,Teknik) dış kuvvetler
force
yükseltmek fiyat
force
geçerli

Jülyen takvimi Rusya'da geçerliydi. - The Julian calendar was in force in Russia.

force
kuvve

Kaba kuvvet kullanırsan savaş başlatırsın. - Act too forcefully and you'll start a war.

Tom emekli bir hava kuvvetleri binbaşı. - Tom is a retired air force major.

force
angarya
force
itmek
force
(Tıp) fors
force
(İnşaat) yük
force
(Politika, Siyaset) yasadışı şiddet
force
{f} zorla

Ordu onu istifa etmeye zorladı. - The army forced him to resign.

Çocuğu yemesi için zorlama. - Don't force the child to eat.

force
muteber
force
(Biyokimya) erk
force
(Kanun) meriyet
force
icbar etmek
force
zecir
friction forces
sürtünme kuvvetleri
inertia forces
atalet kuvvetleri
internal forces
iç kuvvetler
join forces
(deyim) birleşmek
join forces
(deyim) güçlerini birleştirmek
national forces
(Askeri) kuvay-ı milliye
reaction forces
(Askeri) reaksiyon kuvvetleri
remaining forces
(Askeri) elde kalan kuvvetler
resolution of forces
kuvvetlerin bölünmesi
security forces
güvenlik kuvvetleri
security forces
emniyet güçleri
security forces
güvenlik güçleri
shear forces
(Fizik) sıyırma kuvvetleri
special forces
(Askeri) özel kuvvetler

Özel kuvvetlerde görev yapmak heyecan vericiydi. - Serving in the special forces was exciting.

Dan özel kuvvetlerdeydi ve onlar orada onlara psikolojik savaş öğretiyorlar. - Dan was in the special forces and they teach them psychological warfare there.

training forces
(Askeri) eğitim kuvvetleri
turkish armed forces
(Askeri) türk silahlı kuvvetleri
turkish naval forces
(Askeri) türk deniz kuvvetleri
unconventional warfare forces
(Askeri) gayri nizami harp kuvvetleri
armed forces
silahlı kuvvetler

Konferansta süper güçlerden, silahlı kuvvetlerini üçte bir oranında azaltmaları istendi. - The conference called for the major powers to cut their armed forces by a third.

Silahlı kuvvetlerin hangi kolundaydın? - Which branch of the armed forces were you in?

armed forces
silahlı kuvvet

Silahlı kuvvetler bütün bölgeyi ele geçirmede başarılıydı. - The armed forces succeeded in occupying the entire territory.

Konferansta süper güçlerden, silahlı kuvvetlerini üçte bir oranında azaltmaları istendi. - The conference called for the major powers to cut their armed forces by a third.

armed forces censorship
silahlı kuvvetler sansürü
enter into forces
yürürlüğe girmek
equilibrium of forces
kuvvetler dengesi
force
hüküm

Benim bu hükümet hakkındaki izlenimim onların daha güçlü bir ekonomik politikaya ihtiyaçları olduğu, aksi takdirde gelecekte büyük sorunlarla karşılaşacaklarıdır. - My impression of this government is that they need a more forceful economic policy, otherwise they'll encounter large problems in the future.

force
(ısı vererek bitkiyi) vaktinden önce olgunlaştırmak
force
inandırma gücü
force
ikna gücü
land forces
kara kuvvetleri
naval forces
deniz kuvvetleri
repulsive forces
itici güçler
triangle of forces
kuvvetler üçgeni
Allied Land Forces Southeastern Europe
güneydoğu avrupa müttefik kara kuvvetleri
Ground forces; army
(Askeri) Kara kuvvetleri

Dictionary already has "Hava kuvvetleri" and "Deniz Kuvvetleri". This is even more common in newspapers.

Joint Forces Command
(Askeri) Müşterek Kuvvetler Komutanlığı
United Nations Peacekeeping Forces
Birleşmiş Milletler Barış Gücü
commonwealth forces
topluluğu kuvvetleri
destructive external forces
yıkıcı dış güçler
disciplinary forces
kuva-yi inzibatiye
endogenous forces
içgüçler
exogenous forces
disgüçler
gravitational forces
yerçekimi kuvvetleri
intermediate-range nuclear forces
orta menzilli nükleer güçler
mining market forces
madencilik piyasa güçleri
opposite forces
zıt yönlü kuvvetler
relieving forces
kuvvetler rahatlatma
scale of forces
kuvvetler ölçeği
tank forces
tank kuvvetleri
unbalanced forces
denksiz kuvvetler
Air Force Reserve Command; Armed Forces Recreation Center
(Askeri) Hava Kuvvetleri İhtiyat Kuvveti Komutanlığı; Hava Kuvvetleri Eğlence ve Dinlenme Merkezi
Air Force contract augmentation program; Armed Forces contract augmentation prog
(Askeri) Hava Kuvvetleri sözleşme takviye programı; Silahlı Kuvvetler sözleşme takviye programı
Air Force forces
(Askeri) Hava Kuvvetleri
Air Force special operations forces
(Askeri) Hava Kuvvetleri özel harekat kuvvetleri
Allied Air Forces Central Europe (NATO)
(Askeri) Orta Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri (NATO)
Allied Air Forces North West Europe (NATO)
(Askeri) Kuzey Batı Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri (NATO)
Allied Air Forces Southern Europe (NATO)
(Askeri) Güney Avrupa Müttefik Hava Kuvvetleri (NATO)
Allied Forces Central Europe (NATO)
(Askeri) Orta Avrupa Müttefik Kuvvetleri (NATO)
Allied Forces North West Europe (NATO)
(Askeri) Kuzey Batı Avrupa Müttefik Kuvvetleri (NATO)
Allied Forces Northern Europe (NATO)
(Askeri) Kuzey Avrupa Müttefik Kuvvetleri (NATO)
Allied Forces, South (NATO)
(Askeri) Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri (NATO)
Allied Land Forces Central Europe (NATO)
(Askeri) Orta Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri (NATO)
Allied Land Forces Southern Europe (NATO)
(Askeri) Güney Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri (NATO)
Armed Forces Examining and Entrance Station
(Askeri) Silahlı Kuvvetler İmtihan ve Giriş Yeri
Armed Forces Identification Review Board
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Teşhis Adli Müşavirlik İnceleme Kurulu
Armed Forces Medical Intelligence Center
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Sıhhiye İstihbarat Merkezi
Armed Forces Professional Entertainment Overseas
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Denizaşırı Bölgeler Personel Dinlenme Merkezi
Armed Forces Radio and Television Service
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Radyo ve Televizyon Hizmeti
Armed Forces Radiobiology Research Institute
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Radyobiyoloji Araştırma Enstitüsü
Armed Forces Staff College; United States Air Force specialty code
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Kurmay Akademisi; Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri ihtisas kod numarası
Armed Forces medical examiner
(Askeri) Silahlı Kuvvetler tıbbi muayene görevlisi
Army forces
(Askeri) Kara Kuvvetleri
Army special operations forces
(Askeri) Kara Kuvvetleri özel harekat kuvvetleri
Canadian Air Force; Combat Air Forces; commander, airborne/air assault force
(Askeri) Kanada Hava Kuvvetleri; Muharebe Hava Kuvvetleri; Hava İndirme/ Hava Taarruz Kuvveti Komutanı
Combined Forces Command, Korea
(Askeri) Kore Müşterek Kuvvet Komutanlığı
Commander in Chief, Air Forces Atlantic
(Askeri) Atlantik Hava Kuvvetleri Başkomutanı
Commander in Chief, Army Forces Atlantic
(Askeri) Atlantik Kara Kuvvetleri Başkomutanı
Commander in Chief, Combined Forces Command
(Askeri) Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Başkomutanı
Commander in Chief, Pacific Air Forces
(Askeri) Pasifik Hava Kuvvetleri Başkomutanı
Commander in Chief, United States Naval Forces, Europe
(Askeri) Avrupa'daki ABD Deniz Kuvvetleri Başkomutanı
Commander, Forces Command
(Askeri) Kuvvet Komutanı
Commander, Middle East Forces
(Askeri) Orta Doğu Kuvvetleri Komutanı
Commander, Naval Reserve Forces
(Askeri) Deniz İhtiyat Kuvveti Komutanı
Commander, United States Army Forces, Central Command
(Askeri) ABD Merkez Komutanlığı K.K.K
Commander, United States Forces, Azores
(Askeri) Birleşik Devletler Azor Adaları Kuvvetleri Komutanı
Commander, United States Forces, Iceland
(Askeri) Birleşik Devletler İzlanda Kuvvetleri Komutanı
Commander, United States Forces, Japan
(Askeri) Birleşik Devletler Japonya Kuvvetleri Komutanı
Commander, United States Forces, Korea
(Askeri) Birleşik Devletler Kore Kuvvetleri Komutanı
Commander, United States Marine Forces, Central Command
(Askeri) ABD Merkez Komutanlığı Dz.K.K
Commanding General, Fleet Marine Forces, Atlantic
(Askeri) Atlantik Donanma Deniz Piyade Kuvveti Komutanı
Commanding General, Fleet Marine Forces, Pacific
(Askeri) Pasifik Atlantik Donanma Deniz Piyade Kuvveti Komutanı
Iceland Defense Forces
(Askeri) İzlanda Savunma Forces
Immediate Reaction Forces (NATO)
(Askeri) acil mukabele kuvveti (NATO)
Joint Special Operations Forces Institute
(Askeri) Müşterek Özel Harekat Kuvvetleri Enstitüsü
Main Defense Forces (NATO); main distribution frame
(Askeri) Ana Savunma Kuvvetleri (NATO); ana dağıtım terminali
Marine Corps Forces, Atlantic
(Askeri) Atlantik Deniz Piyade Kuvvetleri
Marine Corps Forces, Europe
(Askeri) Avrupa Deniz Piyade Kuvvetleri
Marine Corps Forces, Pacific
(Askeri) Pasifik Deniz Piyade Kuvvetleri
Marine Corps forces
(Askeri) Deniz piyade kuvvetleri
Navy forces
(Askeri) Deniz Kuvvetleri
Office of the Armed Forces Medical Examiner
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Sıhhi Denetim Dairesi
Pacific Air Forces
(Askeri) Pasifik Hava Kuvvetleri
Southern Command Air Forces
(Askeri) Hava Kuvvetleri Güney Komutanlığı
Space Air Forces
(Askeri) Uzay Hava Kuvvetleri
Standing Naval Forces, Atlantic (NATO)
(Askeri) Atlantik Hazır Deniz Kuvveti
Unified Action Armed Forces
(Askeri) Kara Birlikleri Müşterek Harekatı
United States Air Force, Special Operations Forces
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri
United States Air Forces in Europe
(Askeri) Avrupa'daki Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri
United States Air Forces, Pacific Command
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Pasifik Komutanlığı
United States Army Forces Command
(Askeri) Birleşik Devletler Kara kuvvetleri Komutanlığı
United States Central Command Air Forces
(Askeri) Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Merkze Komutanlığı
United States Forces, Azores
(Askeri) Birleşik Devletler Azor Kuvvetleri
United States Forces, Japan
(Askeri) Birleşik Devletler Japonya Kuvvetleri
United States Forces, Korea
(Askeri) Birleşik Devletler Korte Kuvvetleri
United States Joint Forces Command
(Askeri) Birleşik Devletler Müşterek Kuvvetler Komutanlığı
United States Naval Forces, Central Command
(Askeri) Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı
United States Naval Forces, Europe
(Askeri) Birleşik Devletler Avrupa Deniz Kuvvetleri
United States Navy Forces, Southern Command
(Askeri) Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri, Güney Komutanlığı
adhesive forces
(Nükleer Bilimler) adezyon kuvvetleri
aerospace forces
(Askeri) hava-uzay kuvvetleri
aerospace forces
(Askeri) HAVA-UZAY KUVVETLERİ: Hava uzay sahası içinde askeri maksatlarla faaliyette bulunan bütün araçları, bu araçlara ait teçhizatı ve icabında, silah ve mürettebatı içine alan kuvvetler tayyare, füze, hava-uzay araçları ve uzay araçlarını ihtiva eder. Ayrıca bakınız: "aerospace vehicle"
aggressor forces
(Askeri) MÜTECAVİZ KUVVETLER: Saldırgan bir askeri harekata katılan kuvvetler. Eğitim tatbikatları kapsamında manevra ve tatbikatların gerçekliğini artırmak için düşman olduğu varsayılan kuvvetler. Bu yöntem daha az gerçekçi olan "kırmızı" ve "mavi" orduların yerini almıştır
air forces
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ: Bak. "United States Air Force"
air reserve forces
(Askeri) HAVA İHTİYAT KUVVETLERİ: A. B. D. Hava Milli Muhafız Teşkilatı birlik, teşkil ve mensuplarıyla hava kuvvetleri ihtiyatını içine alan bütün ihtiyatlar
air transported forces
(Askeri) HAVA YOLUYLA TAŞINAN BİRLİK: Hava yoluyla nakledilen bir birliktir. Ayrıca bakınız: "force (s) "
allied command europe mobile forces
(Askeri) Avrupa Müttefik Komutanlığı Seyyar
allied forces
(Askeri) MÜTTEFİK KUVVETLER: Bak. "allied"
american expeditionary forces
(Askeri) AMERİKAN SEFERİ KUVVETLERİ: AMERICAN MISSION FOR AID TO TURKEY: TÜRKİYE'DEKİ AMERİKAN YARDIM KURULU
amphibious striking forces
(Askeri) AMFİBİ VURUCU KUVVETLER: Komşu kara bölgelerinde düşman mukavemetinin olduğu yerlerde harekatı başlatmak ve/veya yürütmek için denizden askeri zorlamaya muktedir kuvvetler
antisubmarine warfare forces
(Askeri) DENİZALTI SAVUNMA HARBİ KUVVETLERİ: Esas itibariyle denizaltı savunma faaliyetleri için teşkil edilmiş kuvvetler. Su üstü teknelerinden, uçaklardan, denizaltılardan veya bunlardan bir kaçının karışımından ve lüzumlu destek unsurlarından meydana gelir
armed forces
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER: Bir ülkenin veya ülkeler topluluğunun askeri kuvvetleri. Ayrıca bakınız: "forces"
armed forces
(isim) silâhlı kuvvetler
armed forces
{i} silâhlı kuvvetler

Silahlı kuvvetler bütün bölgeyi ele geçirmede başarılıydı. - The armed forces succeeded in occupying the entire territory.

Silahlı kuvvetler şehri kuşattı. - Armed forces besieged the city.

armed forces censorship
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER SANSÜRÜ: Silahlı kuvvetlere mensup şahıslara veya bu kuvvetlere refakat eden yada hizmet gören kimselere ait, gelen ve giden şahsi haberleşmelerin incelenmesi ve kontrolu. Ayrıca bakınız: "censorship"
armed forces college
(Askeri) silahlı kuvvetler akademisi
armed forces courier
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER KURYESİ: Silahlı kuvvetler kurye hizmet görevlerini ifa etmek üzere atanan ve silahlı kuvvetler kurye hizmeti kimlik kartına sahip bir subay. Ayrıca bakınız: "courier"
armed forces courier service
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER KURYE HİZMETİ: Subay kuryeler tarafından, muhafaza altında teslim ve tesellümü gerektiren dökümanların emin bir şekilde ve süratle gönderilmesi için mevcut usullerden birini temin eden Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinin müşterek bir bürosu
armed forces courier station
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER KURYE GÖREVİ: Silahlı Kuvvetler kurye hizmetlerine ait malzemenin kabulü, işlem görmesi ve gönderilmesi için ilgili askeri daire tarafından onaylanan ve karargah, Silahlı Kuvvetler kurye hizmeti tarafından resmen belirlenen bir kara, deniz veya hava kuvvetleri faaliyeti
armed forces disciplinary control board
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER DİSİPLİN KONTROL KURULU: Bir veya daha çok kuvvete mensup komutanı temsil eden subaylardan oluşan ve kendi sorumluluk bölgesi içindeki Silahlı kuvvetler personelinin disiplini, sağlığı, morali ve refahı üzerinde olumsuz etki yapabilecek durumları inceleyen ve giderilmesine çalışan bir kurul
armed forces examining station
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER MUAYENE İSTASYONU: Silahlı kuvvetlerin Dört Sınıfı ve İhtisas Ayırma Hizmeti (Selective Service) tarafından, kendisine havale edilen gönüllü veya celp durumundaki şahısların zihni ve bedeni niteliklerini tayin için kurulmuş bir teşkil
armed forces induction station
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER ASKERLİK ŞUBESİ: Şahısların silahlı kuvvetlerine celp suretiyle alınma durumlarını tespit ve elverişli görülenleri kabul edip çeşitli sınıflara tahsis için kurulmuş bir teşkil
armed forces industrial college
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER ENDÜSTRİ AKADEMİSİ: Bak. "Industrial College of the Forces". ARMED FORCES INFORMATION AND EDUCATION DIVISION: SİLAHLI KUVVETLER HALKLA MÜNASEBETLER VE ÖĞRETİM DAİRESİ
armed forces information school
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER OKULU: Milli savunma bakanlığının murakabesi altında çalışan, müşterek bir öğretim müessesesi. Basın ve halkla ilişkiler ile ilgili sahalarda, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri tarafından ihtiyaç gösterilen uzmanların birleşik askeri eğitimini sağlar
armed forces institute of pathology
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER PATOLOJİ ENSTİTÜSÜ
armed forces intelligence
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER İSTİHBARATI: Stratejik istihbaratın yabancı devletler silahlı kuvvetleriyle ilgili kısmı
armed forces medical procurement agency
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER TIBBİ TEDARİK BÜROSU: ARMED FORCES OF THE UNITED STATES: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ SİLAHLI KUVVETLERİ: Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri ve sahil korumanın bütün kısımlarını müştereken belirtmek üzere kullanılan bir terim
armed forces police
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER İNZİBATI: Birden çok kuvvetin devamlı garnizon dışı inzibat merkezleri bulundurduğu toplu yerlerde faaliyette bulunan müşterek kuvvetler inzibat teşkilatı mensupları
armed forces police
(Askeri) silahlı kuvvetler inzibatı
armed forces press service
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER BASIN HİZMETİ
armed forces procurement regulations
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER TEDARİK YÖNETMELİĞİ: A. B. D. 10 sayılı Kanun 137 nci Bölümün verdiği yetki dahilinde, ikmal maddeleri ve hizmet tedariki ile ilgili Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri müşterek usullerini gösterir yönetmelik
armed forces qualification test
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER NİTELİK TESTİ: Gönüllü ve celp suretiyle silahlı kuvvetlere verileceklerin zeka durumlarını tayin için yapılan test. Nitelik sahibi insan gücünü Silahlı kuvvetlerden her birine, zeka kategorilerine dayanarak dağıtımını temin için faydalanılır
armed forces radio service
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER (RADYO) TELSİZ HİZMETİ
armed forces reserve center
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER İHTİYAT EĞİTİMİ MERKEZİ: A. B. D. Müşekkel İhtiyat Birlikleri ile Kara Ordusu Müşekkel İhtiyat Personelinin eğitimi için faydalanılan bir iş yeri, faaliyet merkezi veya tesis
armed forces reserve medal
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER İHTİYATLIK HİZMETİ MADALYASI: A. B. D. Silahlı Kuvvetleri Müşekkel İhtiyat Asli unsurlarından birinde arasız 12 yıl içinde 10 yıl hizmet görenlere verilen bir madalya. Ayrıca bak "ten years device"
armed forces screen reports
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER SİNEMA HABERLERİ: Kara Kuvvetleri tarafından hazırlanan 20: 30 dakikalık sinema filmleri. Bu filmlerde daha çok, yeni askeri gelişmeler veya askerleri ilgilendiren diğer konulara ait üç veya dört değişik durum gösterilir
armed forces special weapons project
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER ÖZEL SİLAHLAR PROJESİ
armed forces staff college
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER HARP AKADEMİSİ: Genelkurmaya (Müşterek Kurmay Başkanları Heyetine) bağlı bir öğretim müessesesi. Bu müessese; muharip ve yardımcı sınıflara mensup bütün yüksek rütbeli subaylara, kendi sınıfları dışındaki branşların taktik ve stratejileri hakkında bilgi verir; Daha sonra, müşterek ve kombine (birleşik) harekat hakkında kombine bir bilgi sağlar. ARMED MINE (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI, NATO) (DOD, NATO): KURULU MAYIN: Bütün emniyet araçlarının sökülmüş olduğu ve mayın dök'wn işleminden sonra bütün otomatik emniyet tertibatının ve/veya geciktirme mekanizmalarının faaliyete geçmiş olduğu bir mayın, Böyle bir mayın, bir hedef sinyalini, etkisini veya temasını almaya hazır olacaktır. Ayrıca bakınız: "mine". ARMED MINE (AMERİKAN SAVUNMA KURULU): KURULU MAYIN: Faaliyete geçmeye hazır bir mayın. Ayrıca bakınız: "mine". ARMED RECONNAISSANCE (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI; AMERİKAN SAVUNMA KURULU): SİLAHLI KEŞİF: Önceden kararlaştırılmış hedeflere değil de, tahsis edilmiş genel bölgelerde veya görevlendirilen ulaştırma yolları üzerinde rastlayacağı düşman malzemesi, personeli veya tesisleri nevinden hedefleri tespit ve bunlara taarruz amacı güden bir görev
armed forces staff college
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Harp Akademisi
army air forces weather service
(Askeri) HAVA KUVVETLERİ METEOROLOJİ HİZMETİ: Bak. "Air Weather Service"
army field forces
(Askeri) ORDU EĞİTİM HİZMETİ: ABD ordusunda; sahrada kullanılan personel ve birliklerin eğitim ile ilgili bütün işlerin genel, idare, nezaret, koordinasyon ve denetlenmesini üzerine alan ve kara kuvvetleri komutanlığına bağlı bulunan makam ve bu makamın gördüğü hizmet. Buna eskiden "Army Ground Forces" denirdi
army forces
(Askeri) KARA KUVVETLERİ, ORDU KUVVETLERİ: Bir milletin kara ordularını ifade için kullanılan terim. Ayrıca bakınız: "forces"
army forces far east
(Askeri) UZAK DOĞU ORDU KOMUTANLIĞI
army ground forces
(Askeri) kara kuvvetleri birlikleri
army ground forces
(Askeri) ORDU EĞİTİM HİZMETİ: Bak. "Army field forces"
army special forces
(Askeri) KARA ORDUSU ÖZEL KUVVETLERİ: Bak. "United States Army special forces". ARMY'S PROGRAM OF GENERAL EDUCATIONAL DEVELOPMENT: KARA ORDUSU GENEL ÖĞRETİM GELİŞTİRME PROGRAMI: Kara ordusu eğitiminin; orduda verimi -personelin tahsil seviyesini yükselterek- artırmak gayesiyle, fiilen ordu saflarında bulunan bütün personele askerlik dışı akademik ve mesleki öğretim sağlayan kısmı
assigned forces
(Askeri) TAHSİSLİ KUVVETLER: Bir harekat komutanlığına veya bir komutanın harekat kontroluna verilmiş bulunan kuvvetler. Ayrıca bakınız: "force (s) ", "earmarked for assignment", "forces allocated to NATO"
attack carrier striking forces
(Askeri) UÇAK GEMİSİ VURUCU KUVVETLERİ: Başlıca taarruz silahı uçak gemilerinde üslenmiş hava araçları olan deniz kuvvetleri. Uçak gemisi dışındaki gemiler, birinci derecede, denizaltılara ve hava taarruzlarına, ikinci derecede, su üstü taarruzlarına karşı destek ve perdeleme vazifesi görürler
balanced collective forces
(Askeri) dengeli müşterek kuvvetler
balanced collective forces
(Askeri) DENGELİ MÜŞTEREK KUVVETLER: Bir askeri kuvvette "denge" ihtiyacı; kuvveti meydana getiren unsurların birbirlerini tamamlar şekilde bulunmalarından doğar. Bu kuvvetlerin muhtelif bir tim halinde iş görmesi lazımdır ve "denge" terimi bu türdeki çeşitli unsurlar nispetinin, eldeki kuvvete, aldığı vazifeyi müessir ve verimli şekilde icra için en iyi teşkil edilme imkanı verdiğini anlatır. İki veya daha çok millete uygulanması halinde "dengeli müşterek kuvvet", birden çok milletin verdiği bir veya daha çok sınıftan meydana gelen ve toplam kuvveti ile terkibi, planladığı özel vazifeyi en iyi yerine getirecek durumda olan bir kuvvet olarak ifade edilebilir
barrier forces
(Askeri) BARİYER KUVVETLERİ: Beklenen düşman intikalinin muhtemel rotaları üzerinde düşmanı erken tespit etmek, süratli ihbar sağlamak, geçişini önlemek, ve imha etmek üzere mevzilenmiş hava, su üstü veya su altı birlikleri ve bu birlikleri desteklemek üzere kurulmuş sistem
barrier forces
(Askeri) bariyer kuvvetleri
black forces
(Askeri) KARA KUVVETLER: Varşova Paktı tatbikatları hakkındaki istihbarat raporlarında, bu tip tatbikatlardaki Varşova Paktı Kuvvetlerini temsil eden birlikleri belirtmek için kullanılan terim
blue forces
(Askeri) MAVİ KUVVETLER: NATO tatbikatında, bir dost görevde kullanılan birlikleri gösterir. Ayrıca bakınız: "force"
Английский Язык - Английский Язык
troops (plural only)
Third-person singular simple present indicative form of force
plural form of force
There are 5 Forces that govern the world They are Static, Dynamic, Known, Lost, and Passion Like the 4 modern forces that govern our world (gravity, electromagnetism, strong, and weak), everything that happens happens according to the laws of these Forces However, these Forces are much more archetypal, and more readily observable to the average person Also, there are some people who are not governed normally by one or more of the Forces, and thus do not abide by its laws These are the Omegas (Omegas) (q v )
plural of force
Forces act on otherwise free to move objects, changing their velocities There are four fundamental forces of Nature: gravity, electromagnetism, the weak force and the strong force Every energetic object is subject to the gravity force Electromagnetic force causes interaction between electricaly charged objects Weak force acts between weak charges and is responcible for the nuclear decay reactions Strong force acts between colour charges in quarks and gluons, binding them into protons, neutrons and other particles The action of a force is called interaction, thus there are four types of interactions, corresponding to each fundamental force
third-person singular of force
A broad all-encompassing category that includes trends, events, and factors
You want to catch and remedy single, isolated errors You also want to catch errors that aren't easily detected in isolation but result from interaction between modules You sometimes must catch multiple concurrent errors The CPU can't sequence subsystems through configurations since it may itself be faulty The machine should recover by itself without human intervention, many high-availability system failures come from operator errors, not primary system errors We want to reserve human expertise for problems requiring only the deepest insights
forces of nature
Also used collectively and absolutely (the forces of nature) to describe the might of nature, notably as opposed to the helpless futility of men
forces of nature
plural form of force of nature
forces out
Third-person singular simple present indicative form of force out
forces of umar al-mukhtar
a little known Palestinian group responsible for bombings and for killing Israelis; seeks to defeat Israel and liberate southern Lebanon, Palestine, and Golan Heights
forces re-deployment
moving of troops from one area to another
Canadian Armed Forces
Canadian Forces
Canadian Forces
the armed forces of Canada
Casimir forces
plural form of Casimir force
Force
Falls. used in place names
United States Armed Forces
Used to denote collectively only the regular components of the United States Army, Navy, Air Force, Marine Corps, and Coast GuardJoint Publication 1-02 U.S. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms; 12 April 2001 (As Amended Through 14 April 2006)
air forces
plural form of air force
armed forces
The military forces of a nation, such as the army, navy, air force, marines and, sometimes, coast or border guards
centrifugal forces
plural form of centrifugal force
color forces
plural form of color force
colour forces
plural form of colour force
force
A waterfall or cascade
force
To open or access forcibly
force
Legal validity
force
Either unlawful violence, as in a "forced entry", or lawful compulsion
force
To violate (a woman); to rape

He hath murthered that mylde withoute ony mercy – he forced hir by fylth of hymself, and so aftir slytte hir unto the navyll.

force
To cause to occur, overcoming inertia or resistance
force
A physical quantity that denotes ability to push, pull, twist or accelerate a body which is measured in a unit dimensioned in mass × distance/time² (ML/T²): SI: newton (N); CGS: dyne (dyn)
force
The ability to attack, control, or constrain

show of force.

force
To create an out by touching a base in advance of a runner who has no base to return to while in possession of a ball which has already touched the ground
force
Anything that is able to make a big change in a person or thing
force
To exert violence, compulsion, or constraint upon or against a person or thing
force
A fictional semi-sentient phenomenon that certain individuals can call upon for assistance as in in the Star Wars stories. See also Force
ground forces
all military units operating on the ground, including tanks, soldiers, artillery e.t.c
ground mobile forces
plural form of ground mobile force
nuclear forces
plural form of nuclear force
packaged forces
Forces of varying size and composition preselected for specific missions in order to facilitate planning and training
parallelogram of forces
a parallelogram, two adjacent sides of which are vectors having the same initial point and representing two forces acting simultaneously upon this point, such that the resultant of the forces is given by the diagonal of the parallelogram that passes through this point
police forces
plural form of police force
polygon of forces
A polygonal figure the sides of which are vectors representing several forces acting simultaneously upon one point, so that the vector necessary to make the figure closed is the resultant of those forces
spent forces
plural form of spent force

Such a revival is a revival of spent forces, that can gather only for an early and more complete dispersion.

strong forces
plural form of strong force
strong nuclear forces
plural form of strong nuclear force
task forces
plural form of task force
tidal forces
plural form of tidal force
vorticular forces
plural form of vorticular force
weak nuclear forces
plural form of weak nuclear force
force
{v} to oblige, overpower, storm, ravish, cut
productive forces
(Sosyoloji, Toplumbilim) Productive forces, "productive powers" or "forces of production" [in German, Produktivkräfte] is a central concept in Marxism and historical materialism
productive forces
Productive forces, "productive powers" or "forces of production" is a central concept in Marxism and historical materialism. In Karl Marx and Frederick Engels's own critique of political economy, it refers to the combination of the means of labor (tools, machinery, infrastructure and so on) with human labour power. Although this is little known, Marx and Engels in fact derived the concept from Adam Smith's reference to the "productive powers of labour" (see e.g. chapter 8 of The Wealth of Nations)
Allied forces
{i} Allies, countries that joined in battle against the Central Powers in World War I; countries that fought the Axis forces during World War II
American Expeditionary Forces
American armed forces sent to fight overseas (esp. during World War I), AEF
British Expeditionary Forces
British armed forces sent to fight overseas (esp. during World War I), BEF
Commonwealth Forces
military forces of nations belonging to the British Commonwealth
Force
A mystical power which is the object of the Jedi and Sith religions
Intermediate Range Nuclear Forces Treaty
INF Treaty, agreement signed between the United States and the Soviet Union in 1987 that required removal of short- and intermediate-range nuclear missiles from Europe
Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty
INF Treaty, agreement signed between the United States and the Soviet Union in 1987 that required the removal of short-range and intermediate-range nuclear missiles from Europe
Israel Defence Forces
Israeli Army
NATO forces
military forces comprised of soldiers contributed from NATO member states
UN forces
military and peacekeeping forces of the United Nations
United Nations Peacekeeping Forces
{i} forces employed by the UN to maintain or re-establish peace in a region of armed conflict which forces can contribute to reducing the level of conflict
active forces
forces that are functioning
armed forces
{i} security forces, military forces
armed forces
The armed forces or the armed services of a country are its military forces, usually the army, navy, marines, and air force. The military forces of a country. Also called armed services. a country's military organizations, including the army, navy, and air force
armed forces
the military forces of a nation; "their military is the largest in the region"; "the military machine is the same one we faced in 1991 but now it is weaker"
armed forces censorship
military censorship of personal communications to or from persons in the armed forces
armed forces day
the 3rd Saturday in May
armored forces
tanks, heavily reinforced military vehicles
armored forces soldier
soldier in a military assault force (tanks supported by infantry and artillery troops)
auxiliary forces
supporting army, reserve detachments, additional forces
balance of forces
parity of weapons, evenness of military strength
beef up forces
increase forces
clash with armed forces
combat between militants or military forces; do battle with armed militants
conscript forces
men who have been drafted into military service
correlation of forces
act of connecting forces
deployment of forces
distribution of forces, positioning of forces
driving forces
Forces that tend to change a situation in ways that you want it changed
driving forces
Industry conditions change because important forces are driving industry participants (competitors, customers, or suppliers) to alter their actions; the driving forces in an industry are the major underlying causes of changing industry and competitive conditions
driving forces
– Factors that impact your institution and initiate change Driving forces can be anticipated and unanticipated, controllable and uncontrollable They can include a major threat or pressure from the external environment, an emerging opportunity, an internal crisis or setback, or new leadership
driving forces
Forces that tend to change a situation in desirable ways
driving forces
Forces that try to cause motion: In the case of falling it would be gravity (weight) In the case of a car it would be the force from the engine (through the friction on tires) Sometimes an object can have multiple driving forces (ie an airplane in a dive, has the engine pushing it down at the same time gravity is pulling it down)
driving forces
There are many trends or events that shape the future, but some are more important and evident than others Driving forces are these major future shapers Examples might be the essence of demographic changes or technological innovations
evil forces
powers that work against good
force
In mechanics, the cause of motion It is a vector quantity, in the direction of the acceleration it causes
force
Strength, energy or power needed to accomplish a certain act
force
To be of force, importance, or weight; to matter
force
Strength or energy of body or mind; active power; vigor; might; often, an unusual degree of strength or energy; capacity of exercising an influence or producing an effect; especially, power to persuade, or convince, or impose obligation; pertinency; validity; special signification; as, the force of an appeal, an argument, a contract, or a term
force
do forcibly; exert force; "Don't force it!"
force
To constrain to do or to forbear, by the exertion of a power not resistible; to compel by physical, moral, or intellectual means; to coerce; as, masters force slaves to labor
force
This is the direction the defense is trying to force the offensive team to throw the disc This can be either to force the disc out to the sidelines or into the middle of the field
force
the effect of mass times acceleration; a vector whose direction is the same as the direction in which the object accelerates
force
Agent that results in accelerating or deforming an object
force
guarding on only on one side of the thrower to make them throw to the other side The direction you want them to throw is the direction of the force Types of Force: Force In: force to the middle of the field Force Out: force to the outside of the field Force Sidelines: force to the near sidelines Force Home/Away: force to the home or away side Force Forehand: force the thrower to use a forehand throw Force Backhand: force the thrower to use a backhand throw
force
Push or pull that gives energy to an object, sometimes causing a change in the motion of the object
force
When people do something in force, they do it in large numbers. Voters turned out in force for their first taste of multi-party elections
force
the cause of motion; the agency that causes the acceleration of mass
force
To put in force; to cause to be executed; to make binding; to enforce
force
To use violence; to make violent effort; to strive; to endeavor
force
A push or a pull on an object caused by another object A force may cause an object to move faster or slower, start moving or stop moving, or change directions
force
The product of mass (m) and acceleration (a), measured in newtons (nt); thought of as the cause of motion in classical dynamics; that quantity which equals ma in Newton's equation of motion; e g , gravitational force or the Lorentz force law Newton's law of acceleration is used to derive the units of force With the formula F = Ma in the cgs system, one dyne is the force needed for an acceleration of one centimeter per second per second with a mass of one gram In the mks and SI systems, one newton is the force needed for an acceleration of one meter per second per second with a mass of one kilogram One newton equals 105 dyne To convert to English units, 1 N = 0 225 lb
force
to force someone's hand: see hand. Action that tends to maintain or alter the position of a body or to distort it. It is a vector quantity, having both magnitude and direction. Force is commonly explained in terms of Newton's laws of motion. All known natural forces can be traced to the fundamental interactions. Force is measured in newtons (N); a force of 1 N will accelerate a mass of 1 kg at a rate of 1 m/sec/sec. See also centrifugal force; Coriolis force; electromagnetic force; electric force; magnetic force; strong force; weak force. air force British Expeditionary Force centrifugal force Coriolis force electric force Coulomb force electromagnetic force electromotive force Force Acts magnetic force Royal Air Force Self Defense Force strong force strong nuclear force United States Air Force United States Air Force Academy weak force weak nuclear force Special Forces van der Waals forces
force
{i} power; strength; intensity; military power; coercion; violence; authority; need, necessity; binding power, effect (of a law)
force
a unit that is part of some military service; "he sent Caesar a force of six thousand men"
force
an act of aggression (as one against a person who resists); "he may accomplish by craft in the long run what he cannot do by force and violence in the short one"
force
Force is used before a number to indicate a wind of a particular speed or strength, especially a very strong wind. Northerly winds will increase to force six by midday
force
A magic trick in which the outcome is known to the magician beforehand, especially one involving the apparent free choice of a card by another person
force
one possessing or exercising power or influence or authority; "the mysterious presence of an evil power"; "may the force be with you"; "the forces of evil"
force
a group of people having the power of effective action; "he joined forces with a band of adventurers"
force
The force is sometimes used to mean the police force. It was hard for a police officer to make friends outside the force. see also air force, armed forces, labour force, peacekeeping, task force, tour de force, workforce
force
An entity that when applied to a mass causes it to accelerate Sir Isaac Newton's Second Law of mation states: the magnitude of a force = mass * acceleration
force
If you force something into a particular position, you use a lot of strength to make it move there. They were forcing her head under the icy waters, drowning her
force
Any influence which changes the acceleration of an object Force is measured in newtons Force has two components, magnitude and direction
force
(of a law) having legal validity; "the law is still in effect"
force
Any action between two bodies which changes, or tends to change, their relative condition as to rest or motion; or, more generally, which changes, or tends to change, any physical relation between them, whether mechanical, thermal, chemical, electrical, magnetic, or of any other kind; as, the force of gravity; cohesive force; centrifugal force
force
Making someone pick a certain card when they think they have a random choice A good way to force a card is like this
force
If you force a smile or a laugh, you manage to smile or laugh, but with an effort because you are unhappy. Joe forced a smile, but underneath he was a little disturbed `Why don't you offer me a drink?' he asked, with a forced smile
force
To exert to the utmost; to urge; hence, to strain; to urge to excessive, unnatural, or untimely action; to produce by unnatural effort; as, to force a conceit or metaphor; to force a laugh; to force fruits
force
To stuff; to lard; to farce
force
A waterfall; a cascade
force
To make a difficult matter of anything; to labor; to hesitate; hence, to force of, to make much account of; to regard
force
Strength or power for war; hence, a body of land or naval combatants, with their appurtenances, ready for action; an armament; troops; warlike array; often in the plural; hence, a body of men prepared for action in other ways; as, the laboring force of a plantation
force
To obtain or win by strength; to take by violence or struggle; specifically, to capture by assault; to storm, as a fortress
force
You can use forces to refer to processes and events that do not appear to be caused by human beings, and are therefore difficult to understand or control. the protection of mankind against the forces of nature: epidemics, predators, floods, hurricanes The principle of market forces was applied to some of the countries most revered institutions
force
To provide with forces; to reënforce; to strengthen by soldiers; to man; to garrison
force
force into or from an action or state, either physically or metaphorically; "She rammed her mind into focus"; "He drives me mad"
force
physical energy or intensity; "he hit with all the force he could muster"; "it was destroyed by the strength of the gale"; "a government has not the vitality and forcefulness of a living man"
force
impose or thrust urgently, importunately, or inexorably; "She forced her diet fads on him"
force
A vector quantity tending to produce an acceleration of an object in the direction of its application Capacity to do work or cause physical change A push or pull A vector quantity possessing size and direction
force
If someone forces a lock, a door, or a window, they break the lock or fastening in order to get into a building without using a key. That evening police forced the door of the flat and arrested Mr Roberts He tried to force the window open but it was jammed shut
force
The cause of the acceleration of material bodies measured by the rate of change of momentum produced on a free body
force
any action or influence that causes an acceleration
force
Forces are groups of soldiers or military vehicles that are organized for a particular purpose. the deployment of American forces in the region
force
move with force, "He pushed the table into a corner"
force
Force is expressed in NEWTONs (N) A force of 1 newton accelerates a MASS of 1 kilogram to a speed of 1 meter per second in 1 second (A small, 100 gram apple on a tree experiences a gravitational force of about 1 newton)
force
If someone forces something on or upon you, they make you accept or use it when you would prefer not to. To force this agreement on the nation is wrong. = impose
force
The forces means the army, the navy, or the air force, or all three. The more senior you become in the forces, the more likely you are to end up in a desk job
force
The quantity of energy or power exerted by a moving body
force
To do violence to; to overpower, or to compel by violence to one's will; especially, to ravish; to violate; to commit rape upon
force
If you force your way through or into somewhere, you have to push or break things that are in your way in order to get there. The miners were armed with clubs as they forced their way through a police cordon He forced his way into a house shouting for help
force
by main strength or violence; with a following adverb, as along, away, from, into, through, out, etc
force
If someone uses force to do something, or if it is done by force, strong and violent physical action is taken in order to achieve it. The government decided against using force to break-up the demonstrations. the guerrillas' efforts to seize power by force
force
urge or force (a person) to an action; constrain or motivate
force
(F) A push or a pull, measured in newtons (N) F=ma (Newton's second law) Frame Rate An older type of ESC that uses a low switching frequency (50Hz) Functions mainly as on-off switch Not efficient at part throttle Frequency (f) Number of times per second a cycle (usually of ac) occurs, measured in hertz (Hz) Full house Rudder, elevator, throttle and aileron-equipped R/C airplane Replicates full scale control arrangement
force
squeeze like a wedge into a tight space; "I squeezed myself into the corner"
force
Validity; efficacy
force
group of people willing to obey orders; "a public force is necessary to give security to the rights of citizens"
force
to cause to do through pressure or necessity, by physical, moral or intellectual means : "She forced him to take a job in the city"; "He squeezed her for information"
force
If you refer to someone or something as a force in a particular type of activity, you mean that they have a strong influence on it. For years the army was the most powerful political force in the country One of the driving forces behind this recent expansion is the growth of services
force
take by force; "Storm the fort"
force
A group that aims to attack, control, or constrain
force
A physical quantity that denotes ability to push, pull, twist or accelerate a body and is measured in a unit dimensioned in mass × distance/time² (ML/T²)
force
A fictional semi-sentient phenomenon that certain individuals can call upon for assistance in the Star Wars stories. See also Force
force
Power exerted against will or consent; compulsory power; violence; coercion
force
To impel, drive, wrest, extort, get, etc
force
If you join forces with someone, you work together in order to achieve a common aim or purpose. William joined forces with businessman Nicholas Court to launch the new vehicle
force
To compel, as by strength of evidence; as, to force conviction on the mind
force
(physics) the influence that produces a change in a physical quantity; "force equals mass times acceleration"
force
The product of the mass of an object times its acceleration
force
The push or pull that makes something move, slows it down or stops it, or the pressure that something exerts on an object
force
A push or pull; the physical quantity imparted to an object to change its momentum
force
a powerful effect or influence; "the force of his eloquence easily persuaded them"
force
If a situation or event forces you to do something, it makes it necessary for you to do something that you would not otherwise have done. A back injury forced her to withdraw from Wimbledon He turned right, down a dirt road that forced him into four-wheel drive She finally was forced to the conclusion that she wouldn't get another paid job in her field
force
In physics, a force is the pulling or pushing effect that something has on something else. the earth's gravitational force. protons and electrons trapped by magnetic forces in the Van Allen belts
force
Strength or power exercised without law, or contrary to law, upon persons or things; violence
force
To allow the force of; to value; to care for
force
force into or from an action or state, either physically or metaphorically; "She rammed her mind into focus"; "He drives me mad
force
{f} bring about through the use of power; impose; compel; oblige; break through, push through; artificially increase the rate of growth (of plants, etc.)
force
To compel (an adversary or partner) to trump a trick by leading a suit of which he has none
force
1 A push or a pull 2 Something that pushes or pulls on an object in a certain direction, measured in newtons
force
If you do something from force of habit, you do it because you have always done it in the past, rather than because you have thought carefully about it. Unconsciously, by force of habit, she plugged the coffee pot in
force
Physics: any cause capable of deforming a body or of modifying its movement (direction and/or speed) Esotericism: consequence of the energy impact for the shape For example, an energy of courage gives the strength to confront a given situation, to take up a challenge, to accomplish an action or to say such and such words
force
If someone forces you to do something, they make you do it even though you do not want to, for example by threatening you. He was forced to resign by Russia's conservative parliament I cannot force you in this. You must decide They were grabbed by three men who appeared to force them into a car
force
(1) A physical quantity that can affect the motion of an object (2) A measure of the momentum gained per second by an accelerating body
force
A law, rule, or system that is in force exists or is being used. Although the new tax is already in force, you have until November to lodge an appeal
force
The force of something is the powerful effect or quality that it has. He changed our world through the force of his ideas
force
Force is the power or strength which something has. The force of the explosion shattered the windows of several buildings
force
cause to move along the ground by pulling; "draw a wagon"; "pull a sled"
ground forces
land forces, military forces employed on land (foot soldiers, tanks, etc.)
ground forces
'ground .troops soldiers that fight on the ground rather than at sea or in the air
join forces
collaborate, work together, team up, form an alliance or coalition
join forces with
unite with
joined forces
collaborated, worked together, teamed up, formed an alliance or coalition
land forces
military units that operate on land
market forces
Competition for sales, new alliances, innovative pricing structures, customer demand, customer choices of various kinds of services
market forces
the interaction of supply and demand that shapes a market economy
market forces
When politicians and economists talk about market forces, they mean the economic factors that affect the availability of goods and the demand for them, without any help or control by governments. opening the economy to market forces and increasing the role of private enterprise. the way that the behaviour of buyers and sellers affects the levels of prices and wages, without any influence from the government
market forces
competition for sales, new alliances, innovative pricing structures, customer demand, choice, and various kinds of services
market forces
forces of supply and demand, forces that naturally affect prices and availability of goods (Economics)
market forces
The dynamic occurring when competition among firms determines the outcome in a given situation, and a supply-and-demand equilibrium is reached without government intervention
market forces
n pl
market forces
The forces of supply and demand in an unregulated market (ie: buyers and sellers) Together, these forces determine the price at which a product is sold and the quantity which will be traded
military and police forces
armed forces, forces intended to defend a nation and uphold its laws
military forces
armed forces, army
natural forces
powers of nature (i.e. wind, rain, etc.)
naval forces
military force which operates on ships, seagoing military force
parallelogram of forces
total of a combination of forces
regular forces
standing army, permanent armed forces
reserve forces
non-active military forces that are kept ready to assist the main military force when needed
revolutionary armed forces of colombia
a powerful and wealthy terrorist organization formed in 1957 as the guerilla arm of the Colombian communist party; opposed to the United States; has strong ties to drug traffikers
security forces
armed forces, all the organizations that deal with ensuring the safety of the state
separation of forces
cessation of active conflict; truce between two conflicting parties
separation of forces agreement
agreement to a cessation of active conflict; truce signed between two conflicting parties (e.g. countries)
special forces
soldiers who have been specially trained to fight against guerrilla or terrorist groups
special forces
a division of the United States Army that is specially trained for guerilla fighting
superior forces
military predominance, military precedence
task forces
Temporary groups set up to solve coordination problems across several departments (15)
task forces
These bodies are created by Council in order to study and recommend action on timely topics Each has a specific mandate and a limited life-span
task forces
Temporary groups set up to solve coordination problems across several departments
van der Waals forces
Relatively weak electrical forces that attract neutral (uncharged) molecules to each other in gases, liquefied and solidified gases, and almost all organic liquids and solids. Solids held together by van der Waals forces typically have lower melting points and are softer than those held together by ionic, covalent, or metallic bonds (see bonding). The forces arise because neutral molecules, though uncharged, are usually electric dipoles, which have a tendency to align with each other and to induce further polarization in neighbouring molecules, resulting in a net attractive force. They are somewhat weaker than the forces involved in hydrogen bonding. See also Johannes D. van der Waals
van der waal's forces
relatively weak attraction between neutral atoms and molecules arising from polarization induced in each particle by the presence of other particles
Турецкий язык - Английский Язык

Определение forces в Турецкий язык Английский Язык словарь

Force
(Askeri) strike
dark forces demo yüklemesi
(Bilgisayar) dark forces demo install
dark forces kurulumu
(Bilgisayar) dark forces setup
İzlanda Savunma Forces
(Askeri) Iceland Defense Forces
forces

  Расстановка переносов

  Forc·es

  Турецкое произношение

  fôrsîz

  Произношение

  /ˈfôrsəz/ /ˈfɔːrsɪz/

  Этимология

  [ 'fOrs, 'fors ] (noun.) 14th century. Middle English, from Middle French, from Vulgar Latin fortia, from Latin fortis strong.

  Видео

  ... That's advantageous because that forces ...
  ... A force beyond the forces that we can measure in the laboratory.  And believe it or not, ...

  Слово дня

  scissile
Избранное