animals with a body temperature that changes with the external environment

listen to the pronunciation of animals with a body temperature that changes with the external environment
Английский Язык - Турецкий язык

Определение animals with a body temperature that changes with the external environment в Английский Язык Турецкий язык словарь

cold-blooded
acımasız
cold-blooded
soğukkanlı

Başbakan Koizumi kesinlikle soğukkanlı bir insan değildir. - Prime Minister Koizumi is certainly not a cold-blooded man.

Tom'un soğukkanlı bir katil olduğundan şüpheleniyorum. - I suspect that Tom is a cold-blooded murderer.

cold-blooded
duygusuz
cold-blooded
merhametsiz
Английский Язык - Английский Язык
cold-blooded
animals with a body temperature that changes with the external environment

  Расстановка переносов

  animals with a bo·dy tem·pe·ra·ture that changes with the ex·ter·nal en·vi·ron·ment

  Турецкое произношение

  änımılz wîdh ı bädi temprıçır dhıt çeyncız wîdh dhi îkstırnıl învayrınmınt

  Произношение

  /ˈanəməlz wəᴛʜ ə ˈbädē ˈtemprəʧər ᴛʜət ˈʧānʤəz wəᴛʜ ᴛʜē əkˈstərnəl ənˈvīrənmənt/ /ˈænəməlz wɪð ə ˈbɑːdiː ˈtɛmprəʧɜr ðət ˈʧeɪnʤəz wɪð ðiː ɪkˈstɜrnəl ɪnˈvaɪrənmənt/

  Слово дня

  anaphora
Избранное