animals with a body temperature that changes with the external environment

listen to the pronunciation of animals with a body temperature that changes with the external environment
İngilizce - Türkçe

animals with a body temperature that changes with the external environment teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cold-blooded
acımasız
cold-blooded
soğukkanlı

Balıklar soğukkanlı hayvanlardır. - Fish are cold-blooded animals.

Sen soğukkanlı bir insansın, değil mi? - You are a cold-blooded person, aren't you?

cold-blooded
duygusuz
cold-blooded
merhametsiz
İngilizce - İngilizce
cold-blooded
animals with a body temperature that changes with the external environment

  Heceleme

  animals with a bo·dy tem·pe·ra·ture that changes with the ex·ter·nal en·vi·ron·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  änımılz wîdh ı bädi temprıçır dhıt çeyncız wîdh dhi îkstırnıl învayrınmınt

  Telaffuz

  /ˈanəməlz wəᴛʜ ə ˈbädē ˈtemprəʧər ᴛʜət ˈʧānʤəz wəᴛʜ ᴛʜē əkˈstərnəl ənˈvīrənmənt/ /ˈænəməlz wɪð ə ˈbɑːdiː ˈtɛmprəʧɜr ðət ˈʧeɪnʤəz wɪð ðiː ɪkˈstɜrnəl ɪnˈvaɪrənmənt/

  Günün kelimesi

  anaphora