an extended time interval of abnormally hot and usually humid weather

listen to the pronunciation of an extended time interval of abnormally hot and usually humid weather
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an extended time interval of abnormally hot and usually humid weather в Английский Язык Турецкий язык словарь

heat wave
sıcaklık dalgası
heat wave
Sıcak hava dalgası

Japon takımadaları korkunç bir sıcak hava dalgası ile vuruldu. - The Japanese archipelago is struck by a terrible heat wave.

Tom sıcak hava dalgası nedeniyle iştahını kaybetti. - Tom lost his appetite due to the heat wave.

heat wave
sıcak dalgası
heat wave
(Meteoroloji) ısı dalgası
Английский Язык - Английский Язык
heat wave
an extended time interval of abnormally hot and usually humid weather

  Расстановка переносов

  an ex·tend·ed time in·ter·val of ab·nor·mal·ly hot and u·su·al·ly hu·mid weath·er

  Турецкое произношение

  ın îkstendıd taym întırvıl ıv äbnôrmıli hät ınd yujıli hyumıd wedhır

  Произношение

  /ən əkˈstendəd ˈtīm ˈəntərvəl əv abˈnôrməlē ˈhät ənd ˈyo͞oᴢʜəlē ˈhyo͞oməd ˈweᴛʜər/ /ən ɪkˈstɛndəd ˈtaɪm ˈɪntɜrvəl əv æbˈnɔːrməliː ˈhɑːt ənd ˈjuːʒəliː ˈhjuːməd ˈwɛðɜr/

  Слово дня

  inferno
Избранное