refulgency

listen to the pronunciation of refulgency
İngilizce - İngilizce
The property of being refulgent
The quality of being refulgent; brilliancy; splender; radiance
refulgency