reddish, rosy; flowery; ornate; showy

listen to the pronunciation of reddish, rosy; flowery; ornate; showy
İngilizce - İngilizce
{s} florid
reddish, rosy; flowery; ornate; showy