proved the veracity of the theory

listen to the pronunciation of proved the veracity of the theory
İngilizce - İngilizce
confirmed the theory
proved the veracity of the theory

  Heceleme

  proved the ve·rac·i·ty of the the·o·ry

  Türkçe nasıl söylenir

  pruvd dhi vıräsîti ıv dhi thiıri

  Telaffuz

  /ˈpro͞ovd ᴛʜē vərˈasətē əv ᴛʜē ˈᴛʜēərē/ /ˈpruːvd ðiː vɜrˈæsɪtiː əv ðiː ˈθiːɜriː/

  Günün kelimesi

  alfresco