poke a fun at

listen to the pronunciation of poke a fun at
İngilizce - Türkçe
eğlenceli bir poke
poke fun at
alay et

Yabancılarla alay etme. - Don't poke fun at foreigners.

poke fun at
bir kimse ile alay etmek
poke fun at
tiye almak
poke fun at
alay etmek
poke fun at
ile alay etmek
İngilizce - İngilizce

poke a fun at teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

poke fun at
tease, make fun of
poke a fun at