osurmak

listen to the pronunciation of osurmak
Türkçe - İngilizce
fart
poop
to fart, break wind
to fart, to break wind
break wind
blow off
osurma
to fart
osur
fart

Little Johnny farts in the classroom. - Küçük Johnny sınıfta osurdu.

Someone farted. It wasn't me! - Biri osurdu O ben değildim!

Türkçe - Türkçe
Yellenmek
osurma
Osurmak işi
osurmak