okey-dokey

listen to the pronunciation of okey-dokey
okey-dokey