not one or the other of two people or things either

listen to the pronunciation of not one or the other of two people or things either
İngilizce - İngilizce
neither 1,pronoun determiner
not one or the other of two people or things either

  Heceleme

  not one or the oth·er of two peo·ple or things ei·ther

  Türkçe nasıl söylenir

  nät hwʌn ır dhi ʌdhır ıv tu pipıl ır thîngz aydhır

  Telaffuz

  /ˈnät ˈhwən ər ᴛʜē ˈəᴛʜər əv ˈto͞o ˈpēpəl ər ˈᴛʜəɴɢz ˈīᴛʜər/ /ˈnɑːt ˈhwʌn ɜr ðiː ˈʌðɜr əv ˈtuː ˈpiːpəl ɜr ˈθɪŋz ˈaɪðɜr/

  Günün kelimesi

  picaresque