not one or the other of two people or things either

listen to the pronunciation of not one or the other of two people or things either
Englisch - Englisch
neither 1,pronoun determiner
not one or the other of two people or things either

  Silbentrennung

  not one or the oth·er of two peo·ple or things ei·ther

  Türkische aussprache

  nät hwʌn ır dhi ʌdhır ıv tu pipıl ır thîngz aydhır

  Aussprache

  /ˈnät ˈhwən ər ᴛʜē ˈəᴛʜər əv ˈto͞o ˈpēpəl ər ˈᴛʜəɴɢz ˈīᴛʜər/ /ˈnɑːt ˈhwʌn ɜr ðiː ˈʌðɜr əv ˈtuː ˈpiːpəl ɜr ˈθɪŋz ˈaɪðɜr/

  Wort des Tages

  doolally
Favoriten