not capable of being distinguished from something else

listen to the pronunciation of not capable of being distinguished from something else
İngilizce - İngilizce
indiscernible
not capable of being distinguished from something else

  Heceleme

  not ca·pa·ble of be·ing dis·tin·guished from some·thing else

  Türkçe nasıl söylenir

  nät keypıbıl ıv biîng dîstînggwîşt fırm sʌmthîng els

  Telaffuz

  /ˈnät ˈkāpəbəl əv ˈbēəɴɢ dəˈstəɴɢgwəsʜt fərm ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈels/ /ˈnɑːt ˈkeɪpəbəl əv ˈbiːɪŋ dɪˈstɪŋɡwɪʃt fɜrm ˈsʌmθɪŋ ˈɛls/

  Günün kelimesi

  phonetic