not capable of being distinguished from something else

listen to the pronunciation of not capable of being distinguished from something else
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
indiscernible
not capable of being distinguished from something else

  Silbentrennung

  not ca·pa·ble of be·ing dis·tin·guished from some·thing else

  Türkische aussprache

  nät keypıbıl ıv biîng dîstînggwîşt fırm sʌmthîng els

  Aussprache

  /ˈnät ˈkāpəbəl əv ˈbēəɴɢ dəˈstəɴɢgwəsʜt fərm ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈels/ /ˈnɑːt ˈkeɪpəbəl əv ˈbiːɪŋ dɪˈstɪŋɡwɪʃt fɜrm ˈsʌmθɪŋ ˈɛls/

  Wort des Tages

  crapulous
Favoriten