kavram

listen to the pronunciation of kavram
Türkçe - İngilizce
concept

Before we examine Emmet's theory, we must clarify the concept of 'internal symmetry.' - Emmet'in teorisini sınamadan önce, iç simetri kavramını aydınlığa kavuşturmalıyız.

We need a clear definition for the concept of human rights. - İnsan hakları kavramının açık bir tanımına ihtiyacımız var.

notion

I've crossed the seas of eternity to understand that the notion of time is nothing but an illusion. - Zaman kavramının sadece bir yanılsamadan ibaret olduğunu anlamak için sonsuzluk denizlerini geçtim.

In the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course. - Hegel'le aynı şekilde, Panovsky'nin diyalektik kavramı tarihe önceden belirlenmiş bir rotayı izlettirir.

bayonet
term
coupling
{i} purport
the concept
{i} conception
kavram yanılgısı
Misconception
kavram alanı
(Dilbilim) conceptual field
kavram dizini
(Bilgisayar) glossary
kavram dizini
(Dilbilim) thesaurus
kavram olarak
in the abstract
kavram oluşturma
concept formation
kavram haritası
concept map
kavram kargaşası
concept confusion
kavram karmaşası
conceptual confusion
kavram belleği
(Dilbilim) conceptual memory
kavram dizini öğesini depola
(Bilgisayar) store glossary entry
kavram eşgüdümü
concept coordination
kavram ilişkileri ağı
(Dilbilim) conceptual relational network
kavram kanıtlama
(Telekom) proof of concept
kavram kargaşası
(deyim) contradiction in terms
kavram karmaşası
incomprehensibility
kavram koordinasyonu
concept coordination
kavram yaratan
cogitator
kavram yaratmak
cogitate
kavram yazı
(Dilbilim) ideograph
kavram yazılar arası
(Bilgisayar) inter-ideograph
soyut kavram
abstract concept
soyut kavram
abstraction
öz-kavram
(Pisikoloji, Ruhbilim) self-concept
alt kavram
Hyponym
kavramlar
concepts

These concepts are illustrated below. - Bu kavramlar aşağıda gösteriliyor.

Newton became interested in mathematics after buying a book at a fair and not understanding the math concepts it contained. - Newton fuarda bir kitap aldıktan sonra matematiğe ilgi duymaya başladı. Onun içerdiği matematiksel kavramlara değil.

hidrolik kavram
fluid coupling
hidrolik kavram
fluid clutch
somut kavram
(Pisikoloji, Ruhbilim) concrete conception
sustalı kavram
snap catch
Türkçe - Türkçe
Tutam, avuç dolusu
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, nosyon
Karın zarı, periton
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon: "Herkesin kendine özgü bir mutluluk kavramı vardır."- H. Taner
Bağırsakları ve böcekleri saran zar
(Hukuk) MEFHUM
konsept
nosyon
kavram formasyonu
Başka özellikleri bakımından farklılık göstermekle ontolojik bakımdan kendi kendileriyle aynı olup başka her şeyden farklı olmakla beraber mantıksal bakımdan özdeş olan yani ortak bir niteliği paylaşan nesne ve olay kümeleri ile dolu olan dünyamızda nesne ve olay kümelerinin söz konusu ortak niteliğini bulup çıkarma yakalayıp soyutlama işlemi
kavram karmaşası
Anlaşılmazlık, anlam yetersizliğine düşmek
tümel kavram
Kapsamına aldığı bütün nesneleri gösteren kavram
kavram