input

listen to the pronunciation of input
İngilizce - Türkçe
{i} giriş

Veri girişin için teşekkürler. - Thanks for your input.

Onlara bizim veri girişini verdik. - We gave them our input.

(Askeri) GİRDİ: İstihsalde kullanılan üretim unsurlar ve mallar
tavsiye
(Tıp) giren madde miktarı
(Gıda) giren
bilgi
verme
(Dilbilim) giri

Veri girişin için teşekkürler. - Thanks for your input.

Herhangi bir veri girişi takdir edilecektir! - Any input would be appreciated!

input
(Hukuk) bilgisayar bilgileri
(Hukuk) besleme
input data
(Askeri,Bilgisayar) giriş verileri
input error
(Bilgisayar) giriş hatası
input language
(Bilgisayar) giriş dili
input mask
(Bilgisayar) giriş maskesi
input node
(Bilgisayar,Teknik) giriş düğümü
input power
(Bilgisayar,Teknik) giriş gücü
input program
giriş programı
input range
(Bilgisayar) giriş aralığı
input routine
giriş yordamı
input shaft
giriş mili
input shaft
ana mil
input speed
giriş hızı
input stream
(Bilgisayar,Teknik) giriş iş kuyruğu
input tray
(Bilgisayar) giriş tepsisi
input variable
(Bilgisayar) giriş değişkeni
input voltage
(Askeri) giriş voltajı
input/output
(Bilgisayar) giriş/çıkış g/ç
input/output
çıkış
input/output
giriş
input admittance
giriş admitansı
input and output control
girdi ve çıktı denetimi
input area
giriş alanı
input block
giriş bloğu
input bound
girdi sınırlı
input capacitance
giriş kapasitesi
input capacitor
giriş kondansatörü
input circuit
giriş devresi
input data
girdi bilgisi
input data
giriş bilgisi
input data
giriş verisi
input device
giriş aygıtı
input device
girdi aygıtı
input equipment
girdi ekipmanı
input file
veri dosyası
input impedance
giriş empedansı
input instruction code
girdi komut kodu
input level
giriş düzeyi
input limited
giriş sınırlı
input mean
giriş yolu
input media
girdi ortamı
input output buffer
giriş çıkış tamponu
input output channel
giriş çıkış kanalı
input output control
giriş çıkış denetimi
input output control system
giriş çıkış denetim sistemi
input output device
giriş çıkış aygıtı
input output interrupt
giriş çıkış kesmesi
input output interrupt indicator
giriş çıkış kesmesi göstergesi
input output library
giriş çıkış kitaplığı
input output limited
girdi çıktı sınırlamalı
input output port
giriş çıkış kapısı
input output processor
giriş çıkış işlemcisi
input output referencing
giriş çıkış referanslaması
input output register
giriş çıkış yazmacı
input output request word
giriş çıkış istem sözcüğü
input output routine
giriş çıkış yordamı
input output switching
giriş çıkış anahtarlaması
input output system
giriş çıkış sistemi
input output table
giriş çıkış tablosu
input output traffic control
girdi çıktı trafik denetimi
input output trunk
giriş çıkış anayolu
input preparation
giriş hazırlığı
input process
giriş işlemi
input process
girdi işlemi
input program
girdi programı
input program
girdi bağdarlaması
input reader
girdi okuyucusu
input record
giriş kaydı
input record
girdi kaydı
input register
giriş yazmacı
input resistance
giriş direnci
input resonator
giriş rezonatörü
input routine
girdi yordamı
input section
giriş kesimi
input signal
girdi sinyali
input specification
giriş spesifikasyonu
input station
giriş istasyonu
input storage
giriş alanı
input system
giriş sistemi
input transformer
giriş transformatörü
input translator
giriş çevirici
input unit
giriş birimi
input voltage
giriş gerilimi
input work queue
giriş iş kuyruğu
input-output
girdi-çıktı
input/output
giriş / çıkış
input/output bound
giriş / çıkış sınırlı
input/output buffer
giriş / çıkış tamponu
input/output channel
giriş / çıkış kanalı
input/output control system
giriş / çıkış denetim sistemi
input/output controller
giriş / çıkış denetçisi
input/output device
giriş / çıkış aygıtı
input/output instruction
giriş / çıkış komutu
input/output port
giriş / çıkış kapısı
input/output processor
giriş / çıkış işlemcisi
input/output register
giriş / çıkış yazmacı
input/output status word
giriş / çıkış durum sözcüğü
input/output symbol
giriş / çıkış simgesi
input block
giriş blogu
input code
giriş kodu
input control
giriş kontrolü
input devices
Giriş birimleri/aygıtları
input disk
giriş disk
input format
girdi biçimi
input impedance
giriş empedansi
input information
giriş bilgileri
input matching
giriş eşleme
input operation
giriş işlemi
input output converter
giriş çıkış dönüştürücü
input output space
giriş çıkış alanı
input output work queue
giriş çıkış iş kuyruğu
input parameter to a program
bir programa girdi parametresi
input protection
giriş koruması
input shaft
Vites kutularında bulunan prizdirek mili
input specifications
girdi spesifikasyonlari, girdi belirtimleri
input state
giriş devlet
input terminal
giriş terminali
input axis
(Havacılık) veri ekseni
input bias current
giris on akimi
input bias voltage
giris on gerilimi
input bin
(Bilgisayar) girdi kutusu
input block
(Bilgisayar,Teknik) girdi bloğu
input bytes
(Bilgisayar) giriş baytı
input data
(Askeri) GİRİŞ VERİLERİ: Bir aygıta veya bir bilgisayar programına giren veya girecek bilgiler
input data
bilg. girdi, giriş verileri
input device
bilg. girdi aygıtı
input device
(Askeri) GİRİŞ AYGITI: Bir başka aygıta bilgi taşımak için kullanılan aygıt veya aygıtlar grubu
input devices
(Bilgisayar) giriş araçları
input equipment
(Askeri) giren bilgi teçhizatı
input equipment
(Bilgisayar,Teknik) girdi donatısı
input equipment
(Askeri) GİREN BİLGİ TEÇHİZATI (HV.): Bilgi ve emirleri, bir otomatik bilgi işlem sistemine aktarmada kullanılan teçhizat
input field
veri giriş alanı
input file
giriş dosyası
input filters
(Bilgisayar) giriş süzgeçleri
input focus
(Bilgisayar) giriş odağı
input format
(Bilgisayar) giriş biçimi
input frames
(Bilgisayar) giriş çerçeveleri
input gain
(Bilgisayar) giriş artışı
input inhibited time
girişin önlendiği süre
input limited
(Bilgisayar) girdi sınırlamak
input limited
girdi sınırlamalı
input limits
(Havacılık) giriş sınırları
input line
(Bilgisayar) giriş hattı
input locale
(Bilgisayar) giriş yerel ayarları
input locales
(Bilgisayar) giriş yerel ayarları
input markets
(Ticaret) girdi piyasaları
input missing
(Bilgisayar) ınput eksik
input node
giris dugumu
input output
girdi-çıktı
input output analysis
girdi cikti cozumlemesi
input power
giris gucu
input price
(Ticaret) girdi fiyatı
input process
(Askeri) GİRİŞ İŞLEMİ: Bir aygıta bilgiyi alma işlemi
input rate
(Havacılık) açısal giriş hızı
input register
(Bilgisayar,Teknik) girdi yazmacı
input section
(Bilgisayar,Teknik) girdi bölümü
input signal
(Elektrik, Elektronik,Teknik) giriş sinyali
input span
(Havacılık) giriş açıklığı
input station
(Bilgisayar,Teknik) girdi istasyonu
input station
(Bilgisayar,Teknik) girdi yeri
input stream
giris is kuyrugu
input sum
(Bilgisayar) giriş toplamı
input system
(Bilgisayar,Teknik) giriş dizgesi
input tax
(Ticaret) girdi vergisi
input timeouts
(Bilgisayar) giriş zaman aşımları
input torque
giriş torku
input trays
(Bilgisayar) giriş tepsileri
input validation
giriste gecerleme
input variable
giris degiskeni, girdi
input wdbytes
(Bilgisayar) giriş wd baytı
input/output
GiRi$/cIKI$I
input/output
(I/O) bkz. Giriş/Çıkış (G/Ç)
input/output
girdi/çıktı
input/output unit
(Askeri) girdi/çıktı ünitesi
invalid input
(Bilgisayar) geçersiz giriş
information input
bilgi girişi
internal input impedance
iç giriş empedansı
internal input resistance
iç giriş direnci
intercepted data input
ele veri girdi
internal input impedance
iç giriş empedansi
audio input
(Bilgisayar) ses girişi
console input
(Bilgisayar) konsoldan giriş
expert input
(Kanun) bilirkişilerin dinlenilmesi
inputs
(Ticaret) girdi
multiple input
(Çevre) çoklu giriş
serial input/output
(Bilgisayar) seri giriş çıkış
serial input/output
(Bilgisayar) dizisel giriş çıkış
user input
(Bilgisayar) kullanıcı girdisi
anode input power
anot giriş gücü
antenna input
anten girişi
asynchronous input
uyumsuz girdi
balanced input
dengeli girdi
basic input/output system
temel giriş / çıkış sistemi
common mode input
ortak modlu giriş
common mode input capacitance
ortak mod giriş kapasitesi
common mode input impedance
ortak mod giriş empedansı
common mode input voltage
ortak mod giriş gerilimi
counter input
sayaç girdisi
differential input voltage
diferansiyel giriş gerilimi
hierarchical input process output
basamaklı girdi işlem çıktı
hierarchical input process output chart
basamaklı girdi işlem çıktı çizimi
hierarchical input processing output
hiyerarşik girdi işlem çıktı
inputting
{i} giriş yapma
inputting
{f} giriş yap
lead angle error input
yönlendirici açı hata girdisi
limited input output
sınırlı girdi çıktı
manual input
elle girdi
parallel input/output
koşut girdi / çıktı
serial input/output
seri girdi/çıktı
simultaneous input/output
eşzamanlı girdi/çıktı
Türkçe - Türkçe

input teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

İNPUT
(Hukuk) Girdi
ınput
Bilgisayarlar ile haberleşme yapan cihazlar için kullanılan genel terim
İngilizce - İngilizce
To accept data that is entered

The program inputs a value for the integer variable num and compares it with the constant integer limit.

Something fed into a process with the intention of it shaping or affecting the outputs of that process
To enter data

The user inputs his date of birth and the computer displays his age.

signal going into an electronic system
adj (of a stream) supporting input operations (i e , being a "data source") An input stream might also be an output stream, in which case it is sometimes called a bidirectional stream See the function input-stream-p
Information transferred into a Newton from some external source, such as the pen or a modem Compare to Output Source: NUIG
A variable (whether stored within a component or outside it) that is read by the component [4]
In electronic records, data to be entered into a computer for processing See also INFORMATION SYSTEM, OUTPUT
The place that the audio signal goes into a piece of equipment Examples are where the microphone signal or tape machine signal goes into the mixer
The form input is used in the present tense and is the past tense and past participle
Any data that are entered into a running program, or into a file
A signal (or power) which is applied to a piece of electric apparatus, or the terminals on the apparatus to which a signal or power is applied
Input consists of information or resources that a group or project receives. We listen to our employees and value their input
Addition of matter, energy, or information to a system Also see output
A signal (or power) which is applied to a piece of electric apparatus, or the terminals on the apparatus to which a signal or power is applied to generate intelligent signal processing
(Noun) the data entered into a computer system (Verb) the process of entering data
{f} enter data into a computer
Information transferred into a computer from some external source, such as the keyboard, the mouse, a disk drive, or a modem
Information about the background and services received by the subject of a follow-up study stored electronically in a format that conforms to specifications that facilitate linkages with external files likely to contain information about the post-program outcomes achieved by that subject (See also Seed Record )
{i} data fed into a computer or other device (Computers); something which is inserted; power, strength, capacity (Machinery); material used in production processes (Economics)
A term used in electronic data processing to describe the translation of information into the language of the computer usually by means of a computer terminal, punched cards or tapes
1 v To enter data into a computer via an input device 2 n Data that has been inputted (sense 1) into the computer
Information given to a computer or computer program
Data going into the computer, usually from an operator typing at the terminal or by a program reading from the disk
The information that a computer or a particular computer program takes in
1 The process of entering information into a computer 2 The information entered or put into a computer for processing (Terms, Gr 3)
The data or information entered into a computer; or the act of entering that data into the computer
Something put into a system, such as resources, in order to achieve a result In-service - 1 A full-time employee 2 Workshops and lectures designed to keep practicing professionals abreast of the latest developments in their field
enter (data or a program) into a computer
1 The path through which information is applied to any device
Information used by a computer or computer program
any stimulating information or event; acts to arouse action
Input is data fed into a computer processor that is received into the computer by a keyboard, disk drive, or other sources
If you input information into a computer, you feed it in, for example by typing it on a keyboard. All this information had to be input onto the computer. inputted input inputting to put information into a computer   output be input to sth
The number or value that is entered, for example, into a function machine The number that goes into the machine is the input (cf Functions as Processes or Rules Discussion)
Input is information that is put into a computer. output
The data entered to a computer system The process of enter data
input device
Any of many hardware devices that generate and/or interface input (from a user or elsewhere) to a computer
input devices
plural form of input device
input-output section
The part of the environment division of a COBOL program that specifies the symbolic names of external files accessed by the program
input/output
The flow of information to and from human users or other client systems
input device
part of a computer through which data is fed (i.e. keyboard, mouse, etc.)
input device
An input device is a piece of computer equipment such as a keyboard which enables you to put information into a computer
input devices
Defination: to enter information and instructions into a computer for storage or processing
input devices
COMMUNICATION Computers & Society
input devices
Include: keyboard, mouse, digitiser, joystick, bar code reader, MICR, OMR, OCR, voice (speech recognition), scanner, sensor devices, data logger
input devices
Hardware used to enter data into a computer, such as a keyboard and a mouse 1 4
input devices
Hardware that is used to enter information into a computer
input devices
The conduit through which data and instructions enter a computer For example, the keyboard, a mouse, a joystick
input devices
A piece of computer hardware (the keyboard and the mouse being the most popular examples) that is used to enter and manipulate information on a computer Other input devices include, but are not limited to, Light Pens, Touch Screens, Graphics Tablets, and trackballs
input error
entering of incorrect information into a computer
input file
Each INTEXT-program needs an input file where the data that are to be processed are stored (see file)
input file
a file whose contents are used as input by a command or program
input file
A file that is opened in the input mode
input file
(computer science) a computer file that contains data that serve as input to a device or program
input program
a utility program that organizes the input to a computer
input program
program responsible for transferring data to the central processing unit
input routine
a routine that writes from an external source to an internal store
input signal
signal going into an electronic system
input unit
device which receives coded information (Computers)
input-output
data fed into a computer or received from a computer
input-output analysis
Economic analysis developed by Wassily Leontief, in which the interdependence of an economy's various productive sectors is observed by viewing the product of each industry both as a commodity for consumption and as a factor in the production of itself and other goods. For example, input-output analysis will break down a nation's total production of trucks, showing that some trucks are used in the production of more trucks, some in farming, some in the production of houses, and so on. An input-output analysis is usually summarized in a gridlike table showing what various industries buy from and sell to one another
input/output
Input/output refers to the information that is passed into or out of a computer
input/output
Input/output refers to the hardware or software that controls the passing of information into or out of a computer. an input/output system
input/output
{i} data fed into a computer or received from a computer
input/output (I/O) control
(Ticaret) An analysis method that measures planned and actual input and output for a linked set of resources to identify the source of disruptions in output. If the plan for a given work center calls for 100 units/day of output and it is only achieving 80, I/O control identifies whether it is getting required input as planned (therefore the problem is at that work center) or is getting only enough input for 80 units, which indicates a problem in a feeder work center
computer input
information and data which is fed into a computer
inputs
Resources (i e expenditures or employee time) used to produce outputs and outcomes
inputs
Resources - in the form of people, expertise, materials, energy, facilities and funds - that the GRDC and its R&D partners use in activities to produce outputs
inputs
The resources used to produce outputs Inputs are usually expressed as amounts of expenditure or of resources themselves (for example the number of employee/days) An input to one activity may also be the output of an earlier activity
inputs
The resources needed to provide a particular product or service Inputs include labor hours, materials and equipment
inputs
resources used by firms in their production processes, namely land (and the natural resources in it), labor and capital
inputs
the resources used in production
inputs
items purchased to carry out a farm's operation, such as fertilizer, seed, and fuel
inputs
the various material, labor, and other factors used in production
inputs
Resources that go into a program
inputs
Anything that people give up, offer, or trade to their organization in exchange for outcomes
inputs
Anything that people give up, offer, or trade to their organization in exchange for outcomes [4]
inputs
the resources used to support educational activities and services
inputs
A generic term meaning various components that are essential to any transformation process in order to produce an output
inputs
Products or services obtained from others (suppliers) in order to perform our job tasks The raw materials, energy, information, or skill needed to operate a process
inputs
resources dedicated to or consumed by the program Examples are money staff and staff time, volunteers and volunteer time, facilities, equipment, and supplies (United Way of America)
inputs
Resources going into the project
inputs
In balance theory, the contributions to an exchange made by each of the parties to the exchange
inputs
the cost of the service and resources provided, the physical assets used and the human resources provided which are allocated and consumed to enable a program to operate
inputs
Personnel and other resources necessary for producing outputs and achieving results
inputs
are resources a program uses to achieve program objectives Examples are staff, volunteers, facilities, equipment, curricula, and money A program uses inputs to support activities
inputs
The products, services, material and so forth obtained from suppliers and used to produce the outputs delivered to customers
inputs
the resources-such as labor, money, materials, and energy-that are converted into outputs
inputs
The resources used to conduct a program
inputs
plural of input
inputs
Any combination of the appropriate factors of production used in the production process
inputs
the resources such as time, labor, materials that are necessary to carry out activities
inputting
{i} act of entering data into a computer
output-to-input ratio
the output power of a transducer divided by the input power
transmission input shaft
(Otomotiv) The turning shaft that carries the power from the engine into the transmission
Türkçe - İngilizce

input teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

ınput
input
input

  Heceleme

  in·put

  Türkçe nasıl söylenir

  înpût

  Telaffuz

  /ˈənˌpo͝ot/ /ˈɪnˌpʊt/

  Videolar

  ... So we have the input and output systems, but it's very ...
  ... Basically, this technology can look at the input from the camera and figure out where ...

  Günün kelimesi

  orthography