innumerable

listen to the pronunciation of innumerable
İngilizce - Türkçe
sayısız

Evrende sayısız yıldızlar var. - There are innumerable stars in the universe.

Elektriğin keşfi sayısız buluş icat etmiştir. - The discovery of electricity gave birth to an innumerable number of inventions.

sayılmaz
pek çok
innumerablysayısız olarak
{s} hesaplanamaz
{s} sayısız, hesapsız, pek çok
{s} çok
sayıya gelmez
haddi hesabı yok
countless
{s} sayısız

Bir dilin sahip olduğu kelimelerin sayısı sonludur, ama cümlelerin sayısı sonsuzdur, ki o oldukça ilginçtir. Sayısız cümle yapabilirsiniz. - The number of words that a language has is finite but the number of sentences is infinite, which is quite interesting. You can make countless numbers of sentences.

O, sayısız makbuz ve banka kayıtlarıyla ilgili yaptığı hesaplamalara dayandırarak, bilgisayarında tam bir mali kayıt yaptı. - He made a complete financial record on his computer, basing his calculations on countless receipts and bank records.

innumerable times
sayısız kere
countless
çok fazla
countless
{s} sayısız, hesapsız, pek çok
countless
saymakla bitmez
innumerous
sayısız
state of being innumerable
sayısız olma durumu
countless
{s} çok

Pek çok hayat kayboldu. - Countless lives have been lost.

Gökyüzünde çok sayıda yıldız parlıyordu. - Countless stars were twinkling in the sky.

İngilizce - İngilizce
Not capable of being counted, enumerated, or numbered, hence, indefinitely numerous; of great number
countless
{s} numberless, countless, too numerous to be counted
Not capable of being counted, enumerated, or numbered, for multitude; countless; numberless; unnumbered, hence, indefinitely numerous; of great number
too numerous to be counted; "incalculable riches"; "countless hours"; "an infinite number of reasons"; "innumerable difficulties"; "the multitudinous seas"; "myriad stars"; "untold thousands"
Innumerable means very many, or too many to be counted. He has invented innumerable excuses, told endless lies. = countless, endless. very many, or too many to be counted = countless (innumerabilis, from numerabilis )
unnumerable
innumerous
ınnumerable
{a} not to be numbered
innumerably
In an innumerable manner
innumerably
countlessly, numerously
innumerably
To an innumerable extent
innumerable