ilkel

listen to the pronunciation of ilkel
Türkçe - İngilizce
primitive

In primitive societies barter was used. - İlkel toplumlarda takas kullanılmıştır.

If you are a member of a primitive community and you wish to produce, say, food, there are two things that you must do. - Eğer ilkel bir topluluğun bir üyesi isen ve üretmek istersen, örneğin, yiyecek,yapman gereken iki şey vardır.

crude
initial
embryo
aboriginal
primitive; pertaining to the earliest stage of development; characteristic of an early stage of development: ilkel insan primitive man. ilkel kilise the Primitive Church. ilkel bitkiler primitive plants
primitive, crude, rudimentary; old-fashioned and inconvenient: Dinlenme tesisleri oldukça ilkel. Their recreational facilities are rather primitive
(a) primitive (a European, especially an Italian, painter who worked prior to the Renaissance)
primordial
rudimentary
primal
primitive, preliterate: ilkel bir toplum a primitive society
elementary
embryonic
primeval

You went back to the camp leaving me alone in the primeval forest. - Beni ilkel bir ormanda yalnız bırakarak kampa geri döndün.

Several primeval vases stand in this room. - Bu odada birkaç ilkel vazo duruyor.

proto
primitive, naïve, unsophisticated, simple: Tabloları ilkel bir niteliğe sahip. His paintings have a primitive quality about them
uncouth, crude, coarse, unrefined
rude
rudimental
inductive
protostome
primative
elemental
early
ilkel ad
(Bilgisayar) primitive
ilkel birikim
(Felsefe) primitive accumulation
ilkel din
primitive religion
ilkel haline geri dönmek
revert
ilkel insan
troglodytes
ilkel kök
(Matematik) primitive root
ilkel primitive gibi
(Biyokimya) primordial
ilkel toplumlar
primitive societies
ilkel insan
Troglodyte
ilkel basınç
initial compression
ilkel benlik
id
ilkel canlı
(Denizbilim) procaryote
ilkel dosya
(Bilgisayar,Teknik) primitive file
ilkel evresinde bulunan organ
(Anatomi) primordium
ilkel geometri
(Matematik) elementary geometry
ilkel haline dönmek
revert
ilkel ham maddeler
(Ticaret) unprocessed raw materials
ilkel imaj
(Pisikoloji, Ruhbilim) primordial image
ilkel kemikli balıkgiller
(Hayvan Bilim, Zooloji) holostei
ilkel kemikli balıklar
(Hayvan Bilim, Zooloji) holostei
ilkel kütük
(Bilgisayar,Teknik) primitive file
ilkel maddeler
(Ticaret) basic crops
ilkel mallar
(Ticaret) primary commodities
ilkel maymunlar
(Hayvan Bilim, Zooloji) prosimiae
ilkel refleks
primitive reflex
ilkel refleksler
(Pisikoloji, Ruhbilim) primitive reflexes
ilkel renkler
(Fotoğrafçılık) primitive colours
ilkel savunmalar
(Pisikoloji, Ruhbilim) ur defenses
ilkel solucanlar
primitive worms
ilkel süperego
(Pisikoloji, Ruhbilim) primitive superego
ilkel toplum
primitive society
ilkel trofoblast
(Tıp) trophectoderm
ilkel yaşam
primitive life
ilkel özelliklerin yeniden belirmesi
reversion
ilkel üretim metodu
(Ticaret) primitive production method
ilkel ürünler
(Ticaret) primary products
basit ve ilkel yaşamak
rough it
göçebe ve ilkel yaşmak
horde
Türkçe - Türkçe
Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz
Gelişmesinin başında bulunan
Yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif: "İran'da ve Afganistan'da bu aşiretleri idare edenlerin ilkel planda kalmış menfaatleri var."- Ç. Altan
Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif
Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad
Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif. Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad
çağdaş olmayan, çağı yakalayamayan
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
iptidai
primitifiptidai
İLKEL
(Osmanlı Dönemi) Bak: İbtidâi
ilkel çorba
İçinde çeşitli minerallerin ve amino asitlerin olduğu söylenilen ve ilk canlı organizmaların kaynağı olduüuna inanılan su kütlesi
ilkel çorba kuramı
(Biyokimya) Yeryüzünde yaşamın okyanuslarda kimyasal maddelerin uygun koşullarda bir araya gelmesiyle başladığını savunan evrimci bir kuram
ilkel memeliler
Bazı sınıflandırmalara göre memeliler sınıfının tek delikliler ile soyu tükenmiş olan bazı ilkel yapılı memelileri içine alan bir alt sınıfı
ilkel toplum
Yazılı kültürü bulunmayan, sanayileşmemiş, şehirleşmemiş tarım toplumu
İlkel
primitif
İlkel
(Hukuk) İPTİDAİ
ilkel