i̇lkel

listen to the pronunciation of i̇lkel
Türkçe - İngilizce

i̇lkel teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

ilkel
primitive

If you are a member of a primitive community and you wish to produce, say, food, there are two things that you must do. - Eğer ilkel bir topluluğun bir üyesi isen ve üretmek istersen, örneğin, yiyecek,yapman gereken iki şey vardır.

In primitive societies barter was used. - İlkel toplumlarda takas kullanılmıştır.

ilkel
crude
ilkel
initial
ilkel
embryo
ilkel
aboriginal
ilkel
primitive, preliterate: ilkel bir toplum a primitive society
ilkel
primal
ilkel
primitive, crude, rudimentary; old-fashioned and inconvenient: Dinlenme tesisleri oldukça ilkel. Their recreational facilities are rather primitive
ilkel
(a) primitive (a European, especially an Italian, painter who worked prior to the Renaissance)
ilkel
primordial
ilkel
rudimentary
ilkel
elementary
ilkel
primitive; pertaining to the earliest stage of development; characteristic of an early stage of development: ilkel insan primitive man. ilkel kilise the Primitive Church. ilkel bitkiler primitive plants
ilkel
primeval

Several primeval vases stand in this room. - Bu odada birkaç ilkel vazo duruyor.

You went back to the camp leaving me alone in the primeval forest. - Beni ilkel bir ormanda yalnız bırakarak kampa geri döndün.

ilkel
proto
ilkel
primitive, naïve, unsophisticated, simple: Tabloları ilkel bir niteliğe sahip. His paintings have a primitive quality about them
ilkel
uncouth, crude, coarse, unrefined
ilkel
rude
ilkel
rudimental
ilkel
embryonic
ilkel ad
(Bilgisayar) primitive
ilkel birikim
(Felsefe) primitive accumulation
ilkel din
primitive religion
ilkel haline geri dönmek
revert
ilkel insan
troglodytes
ilkel kök
(Matematik) primitive root
ilkel primitive gibi
(Biyokimya) primordial
ilkel toplumlar
primitive societies
ilkel
inductive
ilkel
elemental
ilkel
primative
ilkel
protostome
ilkel insan
Troglodyte
basit ve ilkel yaşamak
rough it
göçebe ve ilkel yaşmak
horde
ilkel
early
ilkel basınç
initial compression
ilkel benlik
id
ilkel canlı
(Denizbilim) procaryote
ilkel dosya
(Bilgisayar,Teknik) primitive file
ilkel evresinde bulunan organ
(Anatomi) primordium
ilkel geometri
(Matematik) elementary geometry
ilkel haline dönmek
revert
ilkel ham maddeler
(Ticaret) unprocessed raw materials
ilkel imaj
(Pisikoloji, Ruhbilim) primordial image
ilkel kemikli balıkgiller
(Hayvan Bilim, Zooloji) holostei
ilkel kemikli balıklar
(Hayvan Bilim, Zooloji) holostei
ilkel kütük
(Bilgisayar,Teknik) primitive file
ilkel maddeler
(Ticaret) basic crops
ilkel mallar
(Ticaret) primary commodities
ilkel maymunlar
(Hayvan Bilim, Zooloji) prosimiae
ilkel refleks
primitive reflex
ilkel refleksler
(Pisikoloji, Ruhbilim) primitive reflexes
ilkel renkler
(Fotoğrafçılık) primitive colours
ilkel savunmalar
(Pisikoloji, Ruhbilim) ur defenses
ilkel solucanlar
primitive worms
ilkel süperego
(Pisikoloji, Ruhbilim) primitive superego
ilkel toplum
primitive society
ilkel trofoblast
(Tıp) trophectoderm
ilkel yaşam
primitive life
ilkel özelliklerin yeniden belirmesi
reversion
ilkel üretim metodu
(Ticaret) primitive production method
ilkel ürünler
(Ticaret) primary products
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Bak: İbtidâi
primitif
(Hukuk) İPTİDAİ
ilkel
Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz
ilkel
Gelişmesinin başında bulunan
ilkel
Yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif
ilkel
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif: "İran'da ve Afganistan'da bu aşiretleri idare edenlerin ilkel planda kalmış menfaatleri var."- Ç. Altan
ilkel
Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif
ilkel
Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad
ilkel
Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif. Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad
ilkel
çağdaş olmayan, çağı yakalayamayan
ilkel
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
ilkel
iptidai
ilkel çorba
İçinde çeşitli minerallerin ve amino asitlerin olduğu söylenilen ve ilk canlı organizmaların kaynağı olduüuna inanılan su kütlesi
ilkel çorba kuramı
(Biyokimya) Yeryüzünde yaşamın okyanuslarda kimyasal maddelerin uygun koşullarda bir araya gelmesiyle başladığını savunan evrimci bir kuram
ilkel
primitifiptidai
ilkel memeliler
Bazı sınıflandırmalara göre memeliler sınıfının tek delikliler ile soyu tükenmiş olan bazı ilkel yapılı memelileri içine alan bir alt sınıfı
ilkel toplum
Yazılı kültürü bulunmayan, sanayileşmemiş, şehirleşmemiş tarım toplumu
i̇lkel