having a probability to low to inspire belief

listen to the pronunciation of having a probability to low to inspire belief
İngilizce - Türkçe

having a probability to low to inspire belief teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

unbelievable
inanılmaz

Evet, o şaşırtıcıydı. İnanılmaz! - Yes, that was amazing. Unbelievable!

Bu gerçekten inanılmaz. - This is really unbelievable.

improbable
{s} olası olmayan

O olası olmayan bir tesadüf. - That's an improbable coincidence.

improbable
olmayacak

Açıklamanız inandırıcı olmayacak; o gerçek olamayacak kadar imkansız. - Your explanation won't wash; it's too improbable to be true.

unbelievable
akla sığmamak
unbelievable
şaşırtıcı

Evet, o şaşırtıcıydı. İnanılmaz! - Yes, that was amazing. Unbelievable!

improbable
umulmayan
improbable
inanılmaz
improbable
İhtimal dahilinde olmayan, umulmayan, olanaksız
improbable
Olasılık dışı

Bu olasılık dışı görünüyor. - This seems improbable.

improbable
İhtimal dahilinde olmayan, umulmayan
improbable
improbabilityihtimal dahilinde olmayış improbablyihtimal olmayarak
improbable
ihtimal dahilinde olmayan
improbable
{s} umulmadık
improbable
{s} olanakdışı
improbable
{s} beklenmedik

O beklenmedik bir rastlantı. - That is an improbable coincidence.

improbable
{s} ihtimal dışı, olmayacak
unbelievable
{s} akıl almaz
unbelievable
akla sığmayan
İngilizce - İngilizce
unlikely
unconvincing
improbable
unbelievable
having a probability to low to inspire belief

  Heceleme

  ha·ving a prob·a·bi·li·ty to low to in·spire be·lief

  Türkçe nasıl söylenir

  hävîng ı präbıbîlıti tı lō tı înspayr bîlif

  Telaffuz

  /ˈhavəɴɢ ə ˌpräbəˈbələtē tə ˈlō tə ənˈspīr bəˈlēf/ /ˈhævɪŋ ə ˌprɑːbəˈbɪlətiː tə ˈloʊ tə ɪnˈspaɪr bɪˈliːf/

  Günün kelimesi

  laodicean