get the wrong end of the stick

listen to the pronunciation of get the wrong end of the stick
İngilizce - Türkçe
kazı koz anlamak
yanlış anlamak
yanlış anlamak, kazı koz anlamak
get the wrong end of the stick

  Türkçe nasıl söylenir

  get dhi rông end ıv dhi stîk

  Telaffuz

  /ˈget ᴛʜē ˈrôɴɢ ˈend əv ᴛʜē ˈstək/ /ˈɡɛt ðiː ˈrɔːŋ ˈɛnd əv ðiː ˈstɪk/

  Günün kelimesi

  nuptial