gaudy but of no value

listen to the pronunciation of gaudy but of no value
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
trumpery
gaudy but of no value

  Heceleme

  gau·dy but of no val·ue

  Türkçe nasıl söylenir

  gôdi bʌt ıv nō välyu

  Telaffuz

  /ˈgôdē ˈbət əv ˈnō ˈvalyo͞o/ /ˈɡɔːdiː ˈbʌt əv ˈnoʊ ˈvæljuː/

  Günün kelimesi

  schlep