evrensel

listen to the pronunciation of evrensel
Türkçe - İngilizce
cosmic
universal

English is like a universal language. - İngilizce evrensel bir dil gibidir.

Yidir is a universal artist. - Yidir evrensel bir sanatçı.

global
world-wide
worldwide
universal, cosmic, global üniversal
cosmical
pandemic
ecumenical
evrensel değişken
(Bilgisayar) global variable
evrensel dilbilgisi
(Dilbilim) universal grammar
evrensel gramer
(Pisikoloji, Ruhbilim) universal grammar
evrensel gravitasyon
(Fizik) universal gravitation
evrensel kod
(Pisikoloji, Ruhbilim) universal code
evrensel küme
(Matematik) universe
evrensel saat
(Askeri) universal time
evrensel seri veriyolu
(Bilgisayar) universal serial bus
evrensel çekim yasası
(Fizik) universal gravitation, law of
evrensel ürün kodu
universal product code
evrensel niceleyici
Universal quantifier
Evrensel Müşterek Görev Listesi
(Askeri) Universal Joint Task List
Evrensel Posta Birliği
(Askeri) Universal Postal Union
Evrensel Posta Birliği
(Hukuk) Universal Postal Union (UPU)
Evrensel Saat saat dilimi göstergesi 1
(Askeri) time zone indicator for Universal Time
Evrensel Uluslararası Örgütler
(Hukuk) Universal International Organizations
evrensel ad
(Bilgisayar,Teknik) global name
evrensel ağınım
universal gravitation
evrensel bakış stratejisi
(Ticaret) global focus strategy
evrensel bankacılık
(Ticaret) universal banking
evrensel bankalar
(Ticaret) universal bank
evrensel bilgisayar
(Pisikoloji, Ruhbilim) universal computer
evrensel birlikçi
ecumenist
evrensel birlikçilik
ecumenicalism
evrensel birlikçilik
ecumenicism
evrensel birlikçilik
ecumenicity
evrensel birlikçilikle
ecumenically
evrensel bulut
(Astronomi) cosmic cloud
evrensel cebir
universal enveloping algebras
evrensel düşünce
universal
evrensel fikirler
(Pisikoloji, Ruhbilim) universal ideas
evrensel fobiler
(Pisikoloji, Ruhbilim) universal phobias
evrensel gelişim
sarvodaya
evrensel hizmet
(Hukuk) universal service
evrensel hizmet direktifi
universal service directive
evrensel ilaç
azoth
evrensel kaynak adresi
universal resource locator
evrensel kaynak tanımlayıcı
(Bilgisayar) universal resource identifier
evrensel kilise şurası
ecumenical council
evrensel klavye
(Bilgisayar,Teknik) universal keyboard
evrensel kompleks
(Pisikoloji, Ruhbilim) universal complex
evrensel küme
universal set
evrensel makine
(Pisikoloji, Ruhbilim) universal constructor
evrensel marka oluşturma
(Ticaret) global branding
evrensel metakültür
(Pisikoloji, Ruhbilim) universal metaculture
evrensel olarak
ecumenically
evrensel olarak
universally
evrensel olmaktan uzak
far from universal
evrensel olmaktan uzak
by no means universal
evrensel ortak varlıklar
(Ticaret) global commons
evrensel parasalcılar
(Ticaret) global monetarists
evrensel sabit
universal constant
evrensel sembol
(Pisikoloji, Ruhbilim) universal symbol
evrensel sınav
(Dilbilim) universal test
evrensel tek kimlik
globally unique id
evrensel yaklaşım
(Ticaret) global approach
evrensel yazı tipleri
(Bilgisayar) universal font
evrensel yetenek
(Ticaret) global capability
evrensel zaman
universal time
evrensel zaman koordinatı
(Meteoroloji) universal time coordinate
evrensel çevre analizi
(Ticaret) global environment analysis
Kara Kuvvetleri Evrensel Görev Listesi
(Askeri) Army Universal Task List
Müşterek Alınan Evrensel Dersler (Rapor)
(Askeri) Joint Universal Lessons Learned (report)
Müşterek Alınan Evrensel Dersler Sistemi
(Askeri) Joint Universal Lessons Learned System
birlik eğitim aracı/eğitmeni; Evrensel Saat
(Askeri) unit trainer; Universal Time
dilsel evrensel
(Pisikoloji, Ruhbilim) linguistic universal
insan Hakları Evrensel Beyannamesi the Universal Declaration of Human Rights
(made by the U. N.)
koordine evrensel saat; birlik türü kodu
(Askeri) Coordinated Universal Time; unit type code
modüler evrensel lazer teçhizatı
(Askeri) modular universal laser equipment
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
(Hukuk) Universal Declaration of Human Rights
Türkçe - Türkçe
Dünya ölçüsünde, dünya çapında
Bütün insanlığı ilgilendiren, âlemşümul, cihanşümul, üniversal
Evrenle ilgili
(Hukuk) ALEMŞÜMUL
üniversal
evrensel niceleyici
P (x) önermesinden, yalnızca bu açık önermenin özellemelerinin tümü doğru olduğunda doğru olan önermeyi oluşturan değişken bağlayıcısı
evrensel