to worry, to be anxious, to feel uneasy

listen to the pronunciation of to worry, to be anxious, to feel uneasy
English - Turkish
endişe etmek
to worry, to be anxious, to feel uneasy
Favorites