to make pregnant, to impregnate

listen to the pronunciation of to make pregnant, to impregnate
English - Turkish
gebe bırakmak
to make pregnant, to impregnate
Favorites