to guess, to estimate, to foresee, to forecast, to reckon, to surmise

listen to the pronunciation of to guess, to estimate, to foresee, to forecast, to reckon, to surmise
English - Turkish
tahmin etmek
to guess, to estimate, to foresee, to forecast, to reckon, to surmise
Favorites