to fix, to set

listen to the pronunciation of to fix, to set
English - Turkish
fikse etmek
to fix, to set
Favorites