there is no such thing

listen to the pronunciation of there is no such thing
English - Turkish
ne alakası var
alâkası yok
öyle bir şey yok
there is no
nanay
there is no such thing

  Hyphenation

  there I·s no such thing

  Turkish pronunciation

  dher îz nō sʌç thîng

  Pronunciation

  /ˈᴛʜer əz ˈnō ˈsəʧ ˈᴛʜəɴɢ/ /ˈðɛr ɪz ˈnoʊ ˈsʌʧ ˈθɪŋ/

  Word of the day

  subserve
Favorites