the amount of time a vehicle or equipment is out of service for repair

listen to the pronunciation of the amount of time a vehicle or equipment is out of service for repair
English - Turkish

Definition of the amount of time a vehicle or equipment is out of service for repair in English Turkish dictionary

downtime
(Bilgisayar,Teknik) aksama süresi
downtime
arıza süresi
downtime
aksaklık süresi
downtime
çalışmama süresi
downtime
dinlenme ve rahatlama periyodu
downtime
Atıl zaman

The new technology gives the opportunity to reduce downtime and less scrap on the production line.

English - English
downtime
the amount of time a vehicle or equipment is out of service for repair

  Hyphenation

  the a·mount of time a ve·hi·cle or e·quip·ment I·s out of ser·vice for re·pair

  Turkish pronunciation

  dhi ımaunt ıv taym ı vihîkıl ır îkwîpmınt îz aut ıv sırvıs fôr rîper

  Pronunciation

  /ᴛʜē əˈmount əv ˈtīm ə ˈvēhəkəl ər əˈkwəpmənt əz ˈout əv ˈsərvəs ˈfôr rəˈper/ /ðiː əˈmaʊnt əv ˈtaɪm ə ˈviːhɪkəl ɜr ɪˈkwɪpmənt ɪz ˈaʊt əv ˈsɜrvəs ˈfɔːr rɪˈpɛr/

  Word of the day

  topiary
Favorites