that is about to bring forth

listen to the pronunciation of that is about to bring forth
English - English
{a} parturient
that is about to bring forth

  Hyphenation

  that I·s a·bout to bring Forth

  Turkish pronunciation

  dhıt îz ıbaut tı brîng fôrth

  Pronunciation

  /ᴛʜət əz əˈbout tə ˈbrəɴɢ ˈfôrᴛʜ/ /ðət ɪz əˈbaʊt tə ˈbrɪŋ ˈfɔːrθ/

  Word of the day

  flustered
Favorites