tasarım

listen to the pronunciation of tasarım
Turkish - English
{i} design

Tom doesn't like this design. - Tom bu tasarımı sevmez.

I'm studying French and web design. - Fransızca ve web tasarımı eğitimi alıyorum.

imagination " tasavvur; design" " tasarçizim; representation
construction
conceiving, conception, imagining, envisagement
planning
representation
projection
idea, concept, conception
phil. representation, image, idea
phil. representation, the process by which the mind forms an image or idea of an object
(Tekstil) pattern design
(Ticaret) research design
imagination

I think our designers lack imagination. - Bence tasarımcılarımızın hayal gücü yetersiz.

layout
(Dilbilim) plan
draft
design of
notion
designing

Sami is great at designing buildings. - Sami, binaların tasarımında harikadır.

My job is designing shoes. - Benim işim ayakkabı tasarımıdır.

tasarım mühendisi
Design engineer
deneysel tasarım
experimental design
geleneksel tasarım
(İnşaat) conventional design
nesneye yönelik tasarım
(Bilgisayar) object-oriented design
grafik tasarım
Graphic desing
tasarımlar
designs

Tibetan rug weavers use traditional designs and knotting. Hence their rugs have a simple, natural look. - Tibetli kilim dokumacıları geleneksel tasarımlar ve düğümler kullanır. Dolayısıyla onların kilimleri basit, doğal bir görünüme sahiptir.

The engineers changed designs frequently. - Mühendisler tasarımları sık ​​sık değiştirdiler.

Bilgisayar Destekli Tasarım
Computer Aided Design
Mesaj Yayınlama Tali Sistemi; görev tasarım serisi
(Askeri) Message Dissemination Subsystem; mission design series
alternatif tasarım
(Otomotiv) alternative design
bilgisayar destekli tasarım
computer aided design (CAD)
bireysel konuşlanma sahası; birleştirilmiş konuşlanma sistemi; enterfaz tasarım
(Askeri) individual deployment site; integrated deployment system; interface design standards; intrusion detection system
deprem güvenceli tasarım
(İnşaat) ascismic design
endüstriyel tasarım
industrial design
güvenilir tasarım
(Askeri) reliability design
istatistik tasarım yöntemi
statistical design method
koordine edilmiş tasarım
co-ordinated design
korozyon önleyici tasarım
(Askeri) anticorrosion design
kritik nükleer silahla tasarım bilgisi
(Askeri) critical nuclear weapons design information
kusurlu tasarım
defective design
limit durumu tasarım yöntemi
(Askeri) limit state design method
seçenek tasarım
alternate design
sistem tasarım incelemesi
(Askeri) system design review
teknik arayüzey tasarım planı
(Askeri) technical interface design plan
web tasarım modu
(Bilgisayar) web design mode
Turkish - Turkish
Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası
Tasarımlama işi, tasavvur
Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur
Tasarımlanan biçim
Bir şeyi zihinde biçimlendirme ve kurma
Tasar çizim, dizayn
tasavvur
tasarım
Favorites