standard that cannot be achieved

listen to the pronunciation of standard that cannot be achieved
English - English
unreachable standard
standard that cannot be achieved

  Hyphenation

  stand·ard that can·not be a·chieved

  Turkish pronunciation

  ständırd dhıt kınät bi ıçivd

  Pronunciation

  /ˈstandərd ᴛʜət kəˈnät bē əˈʧēvd/ /ˈstændɜrd ðət kəˈnɑːt biː əˈʧiːvd/

  Word of the day

  intercostal
Favorites