sing to the choir

listen to the pronunciation of sing to the choir
English - Turkish
(deyim) Zaten bilinen bir şeyi söylemek
sing to the choir

  Turkish pronunciation

  sîng tı dhi kwayır

  Pronunciation

  /ˈsəɴɢ tə ᴛʜē ˈkwīər/ /ˈsɪŋ tə ðiː ˈkwaɪɜr/

  Word of the day

  sass
Favorites