short for winnie the pooh

listen to the pronunciation of short for winnie the pooh
English - English
Pooh
short for winnie the pooh

  Hyphenation

  Short for Win·nie the pooh

  Turkish pronunciation

  şôrt fôr wîni dhi pu

  Pronunciation

  /ˈsʜôrt ˈfôr ˈwənē ᴛʜē ˈpo͞o/ /ˈʃɔːrt ˈfɔːr ˈwɪniː ðiː ˈpuː/

  Word of the day

  scut
Favorites