routing

listen to the pronunciation of routing
English - Turkish
(Bilgisayar) yol atama
(Havacılık) rota
(Bilgisayar) dolaştırma
gönderme
(Otomotiv) aktarım
(Ticaret) yapılacak iş
(Bilgisayar) dolaştır
(Bilgisayar,Teknik) rotalama
{f} gönder
{i} iletme
göndererek
Yönlendirme
(Askeri) GÖNDERME: Bak. " "routing through channels"
Yöneltme
dağıtım
(Ticaret) rutin iş
routing
route
rota

Rotayı değiştirebilir miyim? - Can I change the route?

Bu rota boyunca 20 tane istasyon vardır. - There are 20 stations along this route.

route
{i} güzergâh

Bir otobüs güzergahı haritası alabilir miyim? - May I have a bus route map?

Bu güzergah boyunca 20 tane istasyon vardır. - There are 20 stations along this route.

rout
bozgun
routing slip
(Bilgisayar) dolaştırma notu
routing table
yol atama çizelgesi
routing and remote accesss
yönlendirme ve uzaktan erişim
routing machine
zıvana makinesi
routing alias
(Bilgisayar) yönlendirme kısa adı
routing digits
yonlendirme sayamaklari
routing domain
(Bilgisayar) yönlendirme etki alanı
routing domain
(Bilgisayar) yöneltim alanı
routing entry
yöneltme kaydı
routing indicator
(Askeri) HABERLEŞME GÖSTERGESİ: Aşağıdaki hususları göstermek üzere tahsis edilmiş harfler grubu: a. Bir yerin coğrafi mevkii. b. Bir komutanlık, faaliyet merkezi veya birliğin coğrafi bir mevkideki sabit karargahı, c. Haberleşme trafiğinin, bandlı aracı şebekeler üzerinden gönderilmesini kolaylaştıracak bir bandlı aracı istasyonu veya yardımcı istasyon genel mevkii
routing indicator
(Bilgisayar,Teknik) rotalama göstergesi
routing indicator
(Bilgisayar,Teknik) yönlendirme göstergesi
routing indicator code
(Askeri) gönderen makam kodu
routing information protocol
(Askeri) yönlendirme bilgi protokolü
routing link
(Bilgisayar) yönlendirme bağlantısı
routing server
(Bilgisayar) yönlendirme sunucusu
routing slip
Yönlendirme Notu
routing slip
(Askeri) EVRAK HAVALE PUSULASI: Gelen evraka iliştirilen pusula. Bu pusula, evrakın nereye ve ne sıra ile gideceğini gösterir
routing switch platform
(Bilgisayar) yönlendirme anahtar platformu
routing table
yol atama cizelgesi
routing the ac pipes
klima borusu döşenmesi
routing through channels
(Askeri) komuta kanalıyla gönderme
routing through channels
(Askeri) KOMUTA ZİNCİRİYLE GÖNDERME, KOMUTA KANALIYLA GÖNDERME: Bir haberin ilgili makamlar veya kontrol makamları kanalıyla gideceği yere gönderilmesi.
routing through channels
(Askeri) komuta zinciriyle gönderme
cable routing
(Reklam) Kablo yönlendirme
rout
{f} darmadağın etmek
route
{i} yürüyüş emri
adaptive routing
(Bilgisayar,Teknik) uyarlanır yol atama
directory routing
(Bilgisayar) rehberle yol atama
flood routing
sel yönlendirme
flood routing
taşkın öteleme
flood routing
(Tarım) taşkın seyri
heuristic routing
(Bilgisayar,Teknik) buluşsal yol atama
rout
hezimete uğratmak
rout
tarumar etmek
route
güzergâh
route
(Bilgisayar) dolaştır
route
sevk etmek
route
(Ticaret) (mal) göndermek
route
(Ticaret) takip edilecek yol
route
yol

Cenaze yolu boyunca sessizlik hüküm sürdü. (yaygındı) - Silence prevailed along the funeral route.

Neyse ki, biz bir kaçış yolu bulduk. - Luckily, we found an escape route.

route
gezi yolu
routing number
(Telekom) yönlendirme numarası
seed routing
(Bilgisayar) temel yönlendirme
source routing
(Bilgisayar) kaynak dolaştırma
source routing
kaynaktan yol atama
alternate routing
seçenek yoldan gönderme
message routing
mesaj yönlendirme
rout
{f} bozguna uğrat
rout
bozguna uğratmak
route
yolu üzerinden göndermek
route
izlenecek yol
route
(by/through ile) ...yoluyla yollamak
route
{f} gönder
rout
kabul töreni
fixed routing
değişmez rotalama, değişmez yönlendirme
free routing
yönlendirme ücretsiz
rout
hezimet
route
{i} hat
Optimum Path Aircraft Routing System
(Askeri) Optimum Rota Hava Aracı Haberleşmeme sistemi
adaptive routing
uyarlanir yol atama
allowable supply list; archipelagic sea lane; assign switch locator (SL) routing
(Askeri) izin verilen ikmal listesi; takım adalar deniz şeridi; anahtar yer bulma yönlendirmesi tahsisi; Kara Kuvvetleri yetki verilmiş stok listesi (kadro stok listesi)
alternate routing
(Bilgisayar,Teknik) seçenek rotalama
alternative routing
secenek yol atama
armistice demarcation line; assign XX (SL) routing
(Askeri) mütareke hudut tayin hattı; XX (SL) ulaştırma planının belirlenmesi
assign NNX routing
(Askeri) NNX ulaştırma planının belirlenmesi
assign NNXX routing
(Askeri) NNXX ulaştırma planının belirlenmesi
assign NYX routing
(Askeri) NYX ulaştırma planının belirlenmesi
assign XXX routing
(Askeri) XXX ulaştırma planının belirlenmesi
assign primary zone routing
(Askeri) esas bölge ulaştırma planının tahsisi
binder routing
(Bilgisayar) cilt dolaştırma
cargo routing information file
(Askeri) yük yönlendirme bilgi dosya
circuit routing chart; control and reporting center, CONUS replacement center; C
(Askeri) devre yönlendirme haritası; kontrol ve raporlama merkezi, Kıta Amerikası (CONUS) İkame Merkezi
collective routing indicator
(Askeri) toplu haberleşme göstergesi
designated approving authority; display alternate area routing lists
(Askeri) atanmış onaylama makamı; yedek saha yönlendirme listeleri göstergesi
directory routing
rehberle yonlendirme
display area code (NYX) routing
(Askeri) görüntü bölgesi kod (NYX) gönderme işlemi
enable routing
(Bilgisayar) dolaştırmayı etkinleştir
enable routing
(Bilgisayar) yönlendirmeyi etkinleştirin
general collective routing indicator (RI)
(Askeri) genel toplu haberleşme göstergesi (RI)
heuristic routing
bulussal yol atama
hierarchical routing
siraduzensel yol atama
highway routing
(Çevre) karayolu yönlendirmesi
interswitch collective routing indicator
(Askeri) anahtarlararası toplu haberleşme göstergesi
ip routing
(Bilgisayar) ip yönlendirmesi
memorandum routing sheet
(Askeri) EVRAK İŞLEM PUSULASI: Bir karargah dahilindeki bürolarda resmi işlemler için kullanılan form
multiple routing
(Bilgisayar,Teknik) çoklu rotalama
multiple routing
(Bilgisayar) çoklu yol atama
multiple routing
(Bilgisayar) çoklu yönlendirme
multiple routing
çoklu yolatama
multiple routing
çoklu yöneltme
multiprotocol routing service
Çoklu İletişim Kuralı Yönlendirme Hizmeti
originating station routing indicator
(Askeri) çevrim istasyonu haberleşme göstergesi
radiation intensity; Refugees International; routing indicator; relevant informa
(Askeri) radyasyon yoğunluğu; Uluslararası Mülteciler Kuruluşu; haberleşme göstergesi; ilgili bilgi
ras/routing
(Bilgisayar) ras/yönlendirme
rip routing
(Bilgisayar) rıp yönlendirmesi
rout
{i} gürültücü topluluk
rout
{i} hengâme
rout
birkaç kişinin ayaklanma niyetiyle bir araya toplanarak huzuru bozması
rout
halk yığını
rout
parti/kalabalık/bozgun
rout
{f} eşelemek
rout
kurcalamak
rout
{i} düzensiz kalabalık
rout
(Askeri) BOZGUN: Yenilen bir ordunun perişan halde kaçması
rout
{f} araştırmak
rout
{f} aramak
rout
burnu ile yeri eşmek kök
rout
rout bozguna uğrat
route
postacının gittiği
route
{f} belli bir kanaldan yollamak
route
{f} nakletmek
route
{f} yürüyüşe geçirmek (birlik)
route
(Nükleer Bilimler) yöntem
route
go the route sonuna kadar devam etmek
route
belirli bir yolla göndermek
route
{i} herzamanki yol
route
en route yolda
route
(Askeri) YOL, ROTA: Bir başlangıç noktasından belirli bir varış yerine kadar geçilecek, seyahat edilecek olan önceden bildirilmiş, emredilmiş yol. Ayrıca bakınız: "axial route", "controlled route", "despatch route", "lateral route", "reserved route", "signed route", "supervised route"
route
yöneltmek
route
tarik
route
{f} göndermek
route
{f} sevketmek
route
{f} (belirli bir yolla) göndermek
route
yürüyüşe geçirmek
service message routing indicator
(Askeri) hizmet mesajı haberleşme göstergesi
source routing
Kaynak Yönlendirmesi
wiring routing
(Otomotiv) kablo hattı
English - English
cutting a channel in a material such as wood using a router
Present participle of route
Present participle of rout
a method of finding paths from origins to destinations in a network such as the Internet, along which information can be passed
The operation of translating a volume of water from one forecast point through a reach to another forecast point Common methods are Lag-and-K, Muskingum, and dynamic wave
Function or device for connecting one computer to another Routers examine the address of network messages and use part of it to divert the message to another router until the last router in the chain sends it directly to the destination address
The process of selecting the correct interface and next hop for a packet being forwarded See also: router S
(n ) The process of deciding on a pathway for data to move from one machine in a network to another machine through a gateway
The process of moving a packet of data along a path until it reaches its destination
A device or setup that finds the best route between any two networks, even if there are several networks to traverse (Contrast with bridge)
The process of selecting the correct interface and next hop for a packet being forwarded
The process of transferring and delivering messages
The process of selecting the correct interface and next hop for a packet being forwarded See also: hop, router, Exterior Gateway Protocol, Interior Gateway Protocol [RFC 1983]
{i} act of planning a route, act of selecting a path from one place to another
-a list of operations used in manufacturing in conjunction with the bill of materials While the BOM contains the material requirements, the routing will contain the specific steps required to produce the finished items Each step in the routing is called an operation, each operation generally consists of machine and labor requirements
The process of selecting the correct circuit path for a message
The process of converting a Rats Nest to a viable connection pattern without crossing tracks, going outside the board area, entering disallowed areas, etc This can be accomplished manually - i e by explicitly arranging signals interactively, or by using Automatic Routing Many complex layouts require a combination of both automation and the skill of the layout specialist to achieve economic solutions
In internetworking, routing is the process of moving a packet of data from source to destination In terms of virtual reference, questions received by a network are routed to an appropriate answerer
The process of selecting the correct interface and next hop for a packet being forwarded See also router
The process of discovering and assigning a route from a sending computer (the source address) to an intended receiving computer (the destination address) The routing method used for any particular packet/datagram can be either source routing or transparent routing The exact manner in which routing is done differs from protocol to protocol
The determination of the most efficient route(s) that people, goods, materials and or means of transport have to follow The process of determining how a shipment will be moved between consignor and consignee or between place of acceptance by the carrier and place of delivery to the consignee The process of aiding a vessel's navigation by supplying long range weather forecasts and indicating the most economic and save sailing route
  The process of determining and prescribing the path or method to be used for establishing telephone connections or forwarding messages
The process of selecting the correct interface and next hop for a packet being forwarded See also: router
The forwarding of data packets in packet-switched networks, to the intended address
The process of deciding how to move packets from one network to another See also router
The process of delivering a message across a network or networks
This is the process of locating the most efficient or effective pathway through a network to a destination computer
Moving a packet from one segment of a network onto another Also used to move a packet from one network to another, connected network
The function of determining the route a packet should take from a subnet to get to another subnet A component function of all internetworks, or internets The process of delivering a message across a network or networks by the most appropriate path
The detailed description of the requirements to produce a given item, which includes the operations performed, the order in which they are done, the labor or machine resources required at each operation, and the rate those resources process the item at each operation It may also include tooling and process or other specifications, and serves as the basis for manufacturing lead time calculations, detailed capacity planning and the cost standards associated with production Released production orders normally include the standard routing and bill of material, unless modified for a specific order
routing slip
A slip of paper that specifies a route for a document to circulate
Routing Information Protocol
protocol for managing routing of information in Local Area Networks (Computers), RIP
Routing Operating System
basic software needed to operate a router, software that aids a router in directing signals across a computer network
routing number
A nine-digit number (eight digits and a check digit) that identifies a specific financial institution Also referred to as the ABA number
routing number
The nine-digit number associated with your financial institution The number is usually located in the bottom left corner of a check If you are unsure of the number to use, please verify the correct number with your bank before entering it into TreasuryDirect (a k a ABA#)
routing number
9 digit number that identifies a financial institution
hot-potato routing
A style of routing network traffic in which packets are forwarded to any available neighbour immediately as opposed to being buffered until the optimum path to the destination is usable
rout
A disorderly and tumultuous crowd; a mob; hence, the rabble; the herd of common people

although there must have been nearly a hundred mongrel celebrants in the throng, the police relied on their firearms and plunged determinedly into the nauseous rout.

rout
A fashionable assembly, or large evening party
rout
A bellowing; a shouting; noise; clamor; uproar; disturbance; tumult
rout
To defeat completely, forcing into disorderly retreat

Israel tightened its blockade of the Gaza Strip after Hamas routed secular Fatah forces loyal to Palestinian President Mahmoud Abbas and seized control of the enclave in June 2007.

rout
To use a router in woodworking
route
A course or way which is traveled or passed

You need to find a route that you can take between these two obstacles.

route
A regular itinerary of stops, or the path followed between these stops, such as for delivery or passenger transportation

Here is a map of our delivery routes.

route
A road or path; often specifically a highway

Follow Route 49 out of town.

routeing
Present participle of route
routeing
a method of finding paths from origins to destinations in a transport network
source routing
A technique whereby the sender of a packet can specify the route that a packet should take through the network
route
divert in a specified direction; "divert the low voltage to the engine cylinders" send via a specific route send documents or materials to appropriate destinations
rout
{n} a defeat, clamorous multitude, squabble, riot, noise, assembly for gaming
rout
{v} to defeat, root up, assemble in crowds
route
{n} a road, way, course, march, journey
Distance Vector Multicast Routing Protocol
(Computers) protocol used for sending multicast transmissions over a network or IP (allows significant savings on network bandwidth), DVMRP
rout
If an army, sports team, or other group routs its opponents, it defeats them completely and easily. the Battle of Hastings at which the Norman army routed the English opposition. Rout is also a noun. Zidane completed the rout with a low shot from the edge of the penalty area. to defeat someone completely in a battle, competition, or election. a complete defeat in a battle, competition, or election
rout
make a groove in dig with the snout; "the pig was rooting for truffles
rout
To roar; to bellow; to snort; to snore loudly
rout
cause to flee; "rout out the fighters from their caves"
rout
To search or root in the ground, as a swine
rout
The removal of material by cutting, milling or gouging, to form a groove
rout
a disorderly crowd of people
rout
(N) -an overwhelming defeat
rout
The state of being disorganized and thrown into confusion; said especially of an army defeated, broken in pieces, and put to flight in disorder or panic; also, the act of defeating and breaking up an army; as, the rout of the enemy was complete
rout
To scoop out with a gouge or other tool; to furrow
rout
A troop; a throng; a company; an assembly; especially, a traveling company or throng
rout
an overwhelming defeat
rout
The state of being disorganized and thrown into confusion; -- said especially of an army defeated, broken in pieces, and put to flight in disorder or panic; also, the act of defeating and breaking up an army; as, the rout of the enemy was complete
rout
an overwhelming defeat cause to flee; "rout out the fighters from their caves"
rout
A fashionable gathering
rout
defeat disastrously
rout
terrible defeat, as in: The Super Bowl turned out to be a complete rout
rout
dig with the snout; "the pig was rooting for truffles"
rout
To break the ranks of, as troops, and put them to flight in disorder; to put to rout
rout
make a groove in
rout
(A) A large evening party (Welsh, rhawter, a crowd ) (See Drum, Hurricane , etc )
rout
To defeat an enemy completely and force them to retreat
rout
To assemble in a crowd, whether orderly or disorderly; to collect in company
rout
A disturbance of the peace by persons assembled together with intent to do a thing which, if executed, would make them rioters, and actually making a motion toward the executing thereof
rout
To hollow out with a tool called a router
rout
Process of cutting parts out of a panel
rout
an overwhelming defeat cause to flee; "rout out the fighters from their caves" make a groove in dig with the snout; "the pig was rooting for truffles
rout
{i} populace, rabble, mob; commotion, public disturbance; overwhelming defeat
rout
{f} defeat overwhelmingly, conquer; force out, drive away
route
an established line of travel or access
route
{i} track, path; customary series of stops during a trip; path taken by a data package sent from one point on the Internet to another (Computers)
route
Français : ITINÉRAIRE (COMMERCIAL) Deutsch : FAHRWEG, Fahrtverlauf, Fahrtroute An ordered list of POINTs defining one single path through the road (or rail) network STOP POINTs, TIMING POINTs and POINTs of other types may be used to define this path uniquely See also : LINE
route
A communication path between two devices on different networks
route
a path which is planned and followed regularly, as in: I'm thinking of supplementing my salary with a newspaper route
route
An ordered sequence of nodes and transmission groups (TGs) that represent a path from an origin node to a destination node traversed by the traffic exchanged between them The path that network traffic uses to get from source to destination
route
A complete movement of a shipment from its origin to its destination by a carrier
route
send documents or materials to appropriate destinations
route
The patch that network traffic takes from its source to its destination
route
a specific physical path that a transit vehicle follows
route
send via a specific route send documents or materials to appropriate destinations
route
A bus, air, or shipping route is the way between two places along which buses, planes, or ships travel regularly. the main shipping routes to Japan
route
{f} send by a specific route, direct along a particular path; mark a route, chart a course
route
divert in a specified direction; "divert the low voltage to the engine cylinders"
route
The way to do something
route
Item status indicating the item is in transit between library locations
route
A passing; a course; a road or path; a march
route
The course or way which is traveled or passed, or is to be passed; a passing; a course; a road or path; a march
route
The manner in which a shipment moves, i e , the carriers handling it and the points via which they handle it
route
The path a piece of data takes when being delivered from one node to another
route
Refers to the path between a switch and other network elements Also called "trunk"
route
In the United States, Route is used in front of a number in the names of main roads between major cities. the Broadway-Webster exit on Route 580
route
Also referred to as a link A group of addresses on a network that define a path from one station (the source address) to another station (the destination address) Each address within a route provides the next step along that route Each address for an intermediate station is where the packet stops (is picked up) and is transferred to another local area network A complete route from source to destination may consist of one or numerous addresses
route
If vehicles, goods, or passengers are routed in a particular direction, they are made to travel in that direction. Double-stack trains are taking a lot of freight that used to be routed via trucks Approaching cars will be routed into two lanes
route
to connect two local area networks, thereby forming an internet
route
The path that network traffic takes from its source to its destination Also, a possible path from a given host to another host or destination
route
The path on the track on the tiles laid on the map that a train runs to collect income
route
The route is the path that your datagrams take through the network to reach their destination
route
the prescribed course to be traveled from a specific point of origin to a specific destination (JP 1-02)
route
Journalists sometimes use en route when they are mentioning an event that happened as part of a longer process or before another event. The German set three tournament records and equalled two others en route to grabbing golf's richest prize
route
The actual route taken by IP packets on the Internet
route
The physical path established through a network for a particular circuit
route
an open way (generally public) for travel or transportation
route
Consists of two or more waypoints combined in a course of travel It provides the automatic capability to navigate through several waypoints, without having to reprogram the unit after arriving at each one Once programmed into the GPS unit, the route provides the option of navigating forward through the waypoints or in reverse order
route
The path that network traffic takes from its source to its destination
route
A path along which data packets move from host to host across a network
route
send via a specific route
route
To direct or divert along a particular course
route
En route to a place means on the way to that place. En route is sometimes spelled on route in non-standard English. They have arrived in London en route to the United States One of the bags was lost en route
route
Path through an internetwork
route
If you go the route, you do something fully or continue with a task until you have completely finished. They have gone the route, in many cases, of just big -- big bowls, big statues, big masks, big everything. to send something somewhere using a particular route route sth through/via sth
route
A route is a way from one place to another. the most direct route to the town centre All escape routes were blocked by armed police
route
Your route is the series of visits you make to different people or places, as part of your job. He began cracking open big blue tins of butter cookies and feeding the dogs on his route
route
You can refer to a way of achieving something as a route. Researchers are trying to get at the same information through an indirect route = road
route
In general, a route is the path that network traffic takes from its source to its destination In a TCP/IP internet, each IP datagram follows a path through a sequence of networks and routers
route
The path that network traffic takes from its source to its destination The route a datagram follows can include many gateways and many physical networks In the Internet, each datagram is routed separately
route
The path that network traffic takes from its source to its destination Also, a possible path from a given host to another host or destination [RFC 1983]
route
The course or way which is traveled or passed, or is to be passed
route
Rte
routeing
a method of finding paths from origins to destinations in a network such as the Internet, along which information can be passed
Turkish - English
routing
routing
Favorites