quite something

listen to the pronunciation of quite something
English - Turkish
olağanüstü şey
olağan dışı
süper şey
be quite something
çok iyi bir şey olmak
be quite something
herkese nasip olmamak
be quite something
olağanüstü bir şey olmak: It is quite something to be made a countess these days
be quite something
olağanüstü bir şey olmak
quite something

  Hyphenation

  quite some·thing

  Turkish pronunciation

  kwayt sʌmthîng

  Pronunciation

  /ˈkwīt ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ˈkwaɪt ˈsʌmθɪŋ/

  Word of the day

  calender
Favorites